WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Операційний аудит. 2. Аудит на дотримання нормативних вимог. 3. Аудит фінансової звітності. 4. Інші види аудиту - Контрольна робота

1. Операційний аудит. 2. Аудит на дотримання нормативних вимог. 3. Аудит фінансової звітності. 4. Інші види аудиту - Контрольна робота

фінансово-господарського контролю. Аудит і ревізія розглядають один предмет (фінансово-господарську діяльність підприємства чи підприємця), а також використовують спільні методичні прийоми і процедури контролю, їх мета - виявлення негативних явищ у виробничій і фінансово-господарській діяльностісуб'єктів господарювання, їх усунення і запобігання в майбутньому. Об'єктами контролю для них є однакові джерела інформації, законодавчі та нормативно-інструктивні акти з питань фінансово-господарського контролю, первинна облікова докумен-тація, реєстри бухгалтерського фінансового обліку, баланси і фінансова звітність суб'єктів підприємницької діяльності. Спільним для них також є те, що вони обґрунтовують свої висновки документально перевіреними доказами.
Таблиця 1. Відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитом
Елементи Внутрішній аудит Зовнішній аудит
Коло питань Визначається керівництвом підприємства, де працює внутрішній аудитор, або відповідно до плану Передбачено законом або на прохання підприєм-ства-замовника
Об'єкт перевірки Визначається керівництвом підприємства, де працює аудитор. Переважають питання аудиту збереження майна і недопущення збитків
Домінує аудит стану бухгалтерського обліку і звітності
Методи Тести перевірок майже однакові. Різниця в детальності перевірок
Звітність Перед керівництвом підприємства або перед аудиторським відділом Перед керівництвом аудиторської фірми і підприємства-замовника
Разом із тим, між аудитом і ревізією існують суттєві відмінності.
Аудит - незалежна перевірка балансів і фінансової звітності суб'єктів господарювання з метою отримання висновків. Висновки аудитора є виваженим і обґрунтованим доказом під час розв'язання майнових конфліктів у арбітражному і народному судах між власником та його контрагентами. Аудит дає можливість суб'єктам підприємницької діяльності прогнозувати підвищення ефективності і розширення сфер впливу підприємницьких структур, розвиток маркетингу і комерційної діяльності як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках, допомагає уникнути банкрутства. Аудиторське підтвердження про стійкий фінансовий стан підприємства обґгрунтовує потребу в кредитах і надає право на випуск акцій.
Під час ревізії досліджується фінансово-господарська діяльність підприємств у статиці після завершення господарських процесів (переважно, не менше одного разу на два роки). Функції ревізії (порівняно з аудитом) обмежуються інтересами власника, від імені якого проводиться ревізія. Основною метою ревізії є пошук та фіксація фактів зловживань з обов'язковим повідомленням керівній організації та правоохоронним органам. Як правило, ревізори здійснюють перевірки з позицій дотримання законності господарських операцій, не вникаючи у визначення перспектив діяльності. Результати ревізії повідомляють трудовому колективу для вжиття заходів щодо ліквідації виявлених недоліків.
Ревізія призначається розпорядженням керівної організації. Результати ревізії оформляються актом ревізії.
Для проведення аудиту між власником-замовником і аудиторською фірмою (аудитором-підприємцем) - виконавцем укладається договір. Результати аудиту оформляються аудиторським звітом або аудиторським висновком.
Висновки
Отже, можна зробити наступні висновки:
Індивідуальний аудит проводиться аудитором, який занесений до реєстру осіб , що мають право займатись аудитом , пройшов державну реєстрацію та має сертифікат.
Колективний аудит - це аудит, який проводиться аудиторською фірмою.
Аудиторська фірма створюється при умові, коли в ній працює хоча б один сертифікований аудитор, аналогічно індивідуальна аудиторська фірма функціонує після реєстрації в державних установах та в Аудиторській палаті, крім того наступною умовою створення є те, що розмір учасників, що не є аудиторами не може перевищувати 30% статутного капіталу. Керівником аудиторської фірми може бути лише сертифікований аудитор.
За організаційною формою аудит поділяється на:
- зовнішній;
- внутрішній.
Зовнішній - виконують фірми (аудитори ) за договорами з замовниками. Замовник у листі пропонує фірмі (аудитору) мету завдання та масштаб аудиту. Зовнішній проводиться тільки незалежними особами і аудитор має право його проводити, якщо відсутній тиск на аудитора з будь-якого боку. Якщо принцип незалежності порушений аудитор не має права проводити перевірку та формулювати свою думку.
Внутрішній аудит - проводиться власником залежно від потреб управління, основними завданнями якого є : контроль за активами; відповідність діючого контролю політиці підприємства; оцінка ринків збуту і ціни; необхідність і ефективність придбання ноу-хау; правомірність укладання договорів. Як правило внутрішній аудит проводиться на попередніх стадіях виконання комерційної, технологічної, фінансової угоди у процесі її проходження і після завершення. Внутрішній аудит ніяким чином не підміняє дію внутрішнього контролю на підприємстві. Внутрішній аудитор в своїх діях залежить від керівника підприємства у зв'язку з цим дія незалежності дещо послаблюється.
Операційний аудит - це перевірка будь-яких існуючих на підприємстві, в організації процедур і методів з метою оцінки їх ефективності. Результатом проведення операційного аудиту стають рекомендації керівництву щодо шляхів підвищення ефективності роботи організації.
Аудит на дотримання нормативних вимог, що проводиться для організацій, які ведуть комерційну діяльність, передбачає, зокрема, таке:
- визначення, чи дотримуються працівники бухгалтерського відділу компанії установлених для них керівництвом процедур ведення бухгалтерського обліку;
- перевірку ставок заробітної плати, з метою визначити, чи дотримуються при нарахуванні заробітної плати встановлених законодавством мінімальних ставок заробітної плати;
- перевірку дотримання компанією умов договорів із позичальниками та ін.
Аудит фінансової звітності проводиться, з тим щоб визначити, чи дотримано під час складання фінансової звітності в цілому спеціально встановлених критеріїв.За організаційно-процесуальними ознаками аудит поділяють на регламентований, договірний, внутрішній, однопредметний, багатопредметний і комплексний, за функціями - запобіжний, предметний, ретроспективний і стратегічний та ін.
Використана література
1. Аренс Е А., Лоббек Дж.К. Аудит: Пер. с англ. - М.: ФинансьІ й статистика, 1995. - 560 с.
2. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", 1998. - 573 с.
3. Гуцайлюк 3. Аудит фінансових результатів// Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - № 8. - С. 13-16.
4. Данилевский Ю.А. Аудит: Вопросы й ответы. - М.: Бухгалтерский учет, 2000. - 112 с.
5. Додж Р. Краткое руководство по стандартам й нормам аудита: Пер. с англ. - М: ЮНИТИ, 2001. - 240 с.
6. Жила В.Г. Ревізія і аудит: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1998. - 96 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...