WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік в біржовій діяльності - Реферат

Бухгалтерський облік в біржовій діяльності - Реферат

"Сировина і матеріали" і №631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", записати на них залишки на початок місяця. (Форми рахунків наведені у додатках).
2. Записати операції за місяць на аналітичні рахунки, вказуючи їх номера (згідно журналу реєстрації) і зміст операції.
3. підрахувати і записати залишки на кінець місяця.
ЗАВДАННЯ 4.
1. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками №201 "Сировина і матеріали " та №631 "Розрахунки звітчизняними постачальниками". Зробити звірку наступних показників : підсумки оборотних відомоcтей за аналітичними рахунками повинні відповідати даним відповідного синтетичного рахунку.
2. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками за вересень 2000р. Рахунки записати в порядку зростання номерів. Звірити підсумки дебетових і кредитових оборотів оборотної відомості з підсумком журналу реєстрації операцій. (Форми оборотних відомостей наведені в додатках).
УМОВИ ЗАВДАННЯ.
1. Залишки на синтетичних рахунках на 01.09.2000р.
№ рах. Назва рахунку І варіант ІІ варіант ІІІ варіант IV варіант
1 2 3 4 5 6
10 Основні засоби 63000 66000 47000 570000
13 Знос необоротних активів 3770 10770 2870 5000
201 Сировина й матеріали 4100 3000 2100 2000
203 Паливо 300 400 200 500
23 Виробництво 500 600 700 800
39 Витрати майбутніх періодів 650 40 30 60
26 Готова продукція 600 700 800 500
301 Каса в національній валюті 50 60 70 80
311 Поточні рахунки в національній валюті 23410 9160 8800 8100
372 Розрахунки з підзвітними особами (Дт) 80 70 80 90
631 Розрахунок з постачаль-никами і підрядниками (Кт) 4900 1000 1100 1200
64 Розрахунки за податками й платниками 100 200 300 200
65 Розрахунки за страхування (Кт) 80 180 120 140
66 Розрахунки з оплати праці (Кт) 1000 900 850 1100
377 Розрахунки з різними дебіторами 1080 1070 4090 1100
40 Статутний капітал 63960 60550 40230 60290
44 Нерозподілені прибутки 25000 1000 19500 23800
361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 2040 2500 1100 21500
2. Залишки на аналітичних рахунках до синтетичного рахунку №201 "Сировина і матеріали" на 01.09.2000 року.

рах і суб-рахунку Назва аналітичних рахун-ків Оди-
ниця виміру Ціна
грн Кількість Сума, грн
І ІІ ІІІ IV I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 Пряжа вовняна Кг 20 100 100 50 40 2000 2000 1000 800
2012 Пряжа бавов-няна Кг 10 210 100 110 120 2100 1000 1100 1200
Разом 4100 3000 2100 2000
3. Залишки на аналітичних рохунках до синтетичного рахунку №631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" на 01.09.2000 року.
№ рах. і субрахунку Назва аналітичних рахунків Сума, грн
В-І В-ІІ В-ІІІ В-IV
1 2 3 4 5 6
6311 ВАТ "Маяк" 600 500 600 500
6312 ВАТ "Весна" 1300 500 500 700
Разом 1900 1000 1100 1200
4. Операції за вересень 200_р.
№ з/п Назва доку-мента Зміст операцій Сума, грн
В-І В-ІІ В-ІІІ В-IV
Част-кова Загаль-на Част-кова Загаль-на Част-кова Загаль-на Част-кова Загаль-на
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Наряди, табелі обліку роб.часу, роз.-платіж. Відом. Нарахована заробітна плата працівни-кам:
а) основ-ного вироб-ництва;
б) адміні-стративно-му персо-налу
12000
10000
22000
14000
6000
20000
15000
10000
25000
16000
14000
30000
2. Розра-хунок бухгал-терії Проведені відрахування від суми нарахова-ної з/п (у розмірі 32% - у ПФУ, 5,5% у ФСС)пра-цівників:
а) основ-ного вироб-ництва;
б) адміні-стративно-му персо-налу
Суми визначити
3. Розра-хунково-платіж-на відо-мість Проведені щомісячні утримання у розмірі:
а)1-2% нарах. з/п кожного працюючо-го у ПФУ
б)у розмірі 0,5% на обов'язкове страх. У ви-падку без-робіття
300
330
250
300
400
375
450
450
4. Розра-хунково-платіж-на відо-мість Утримано податки із зарплати працюючих
7000
8000
8500
9000
5. Платіж-ні вимо-ги-дору-чення Акцептовано палтіжні вимоги-до-ручення які надійшли і оприбутко-вані на склад від:
а)ВАТ "Маяк" за пряжу вов-няну 200кг по ціні 20грн;
б)ВАТ "Весна" 200кг по ціні 10 грн
Суми визначити
6. Лімітно-забірні карти Витрачено матеріали на потреби основного виробницт-ва:
а) пряжа вовняна 100кг по 20грн;
б) пряжа бавовняна 200кг по ціні 10грн
Суми визначити
7. Авансо-вий звіт Затвердже-но аван-совий звіт працівника по вит-ратах на відряджен-ня з віднесен-ням їх на адміністра-тивні вит-рати
50
60
70
80
8. Виписка банку, платіже доручення Надійшли на поточ-ний раху-нок кошти від різних дебіторів
1000
800
1100
1000
9. Розра-хунок бухгал-терії Списано наадміні-стративні витрати частину ра-ніше об-лікованих витрат майбутніх періодів
45
20
30
60
10. Грошо-вий чек, ПКО Отримано з поточного рахунку в нац. валюті кошти в касу для виплати зарплати
1000
1200
1400
900
11. Платіж-ні відо-мості, ВКО Видано з каси:
а) заробітну плату пра-цюючим
б) під звіт на служ-бове від-рядження
1000
20
1020
1200
10
1210
1400
20
1420
900
15
915
12. Розра-хунок бухгал-терії Нарахова-ний знос на адміністра-тивне при-міщення
230
130
340
230
13. Розра-хунок бухгал-терії Списують-ся в кінці місяця адміністра-тивні вит-рати на рах.79 "Фінансові результа-ти"
Суми визначити
14. Наклад-ні Оприбут-ковано з ос-новного ви-робництва на склад готову про-дукцію
1445
10000
13000
13000
15. Платіж-ні вимо-ги-дору-чення. Виписки банку Надійшли на поточ-ний раху-нок в нац. валюті кошти від покупців за реалізавану продукцію
1500
2000
1000
920
16. Вимоги, лімітно-забірні карти Списоно паливо на потреби основного виробницт-ва
230
130
340
230
17. Розра-хунок бухгал-терії Списується знос по лік-відованих основних фондах
700
700
2700
320
18. Акт прийому основ-них за-собів Зараховано до складу основні за-соби, які надійшли від учас-ників, як внесок до статутного капіталу
14000
15000
3100
19000
19. Виписка банку, платіжні доручення Перераховано з по-точного ра-хунку в нац. ва-люті:
а) платежі до бюджету
б) збір до ПФУ
1200
900
5000
1000
6000
2000
5000
1500
20. Виписка банку, платіжні вимоги доручення Перераховано з поточ-ного рахун-ку в нац. валюті з-аборгова-ність:
а) ВАТ "Маяк"
б) ВАТ "Весна"
2200
1800
4000
1500
1300
2800
600
500
1100
500
700
1200
21. Розра-хунок бухгал-терії В кінці місяця сальдо рах.79 за-кривається
Суму визначити
Групувальна таблиця
АКТИВ ПАСИВ
Назва статтей Сума,грн Назва статтей Сума,грн
РАЗОМ:
Розрахунок суми до операції №
Адміністративні витрати
№ операції Статті витрат Сума, грн
Заробітна плата
Відрахування у фонди
Витрати на відрядження
Канцелярські та інші витрати
Утримання приміщень
Інші витрати (підписка на газети, журнали)
Разом:
Розрахунок відрахувань у фонди (до операції №2)
Статті витрат Заробітна плата, грн Відрахування до фондів Разом
ПФУ(32%) ФСС(4%) ФСС на випадок безробіття (1,5%)
Основне виробництво
Адміністративні витрати
Разом:
Журнал реєстрації господарських операцій
за ______________р.
місяць
№ операції згідно завдання Кореспонденція рахунків Сума, грн
Дебет (номер рахунку) Кредит (номер рахунку) Часткова Загальна
Разом:
Головна книга (синтетичні рахунки).
Рахунок

 
 

Цікаве

Загрузка...