WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Облік вилученого та неоплаченого капіталу. 2. Загальні положення про облік праці - Контрольна робота

1. Облік вилученого та неоплаченого капіталу. 2. Загальні положення про облік праці - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни "Фінансовий облік"
І. Облік вилученого та неоплаченого капіталу
Вилучений капітал
Акціонерне товариство може розміщувати акції серед акціонерів, а потім викуповувати їх. Такі акції іноді називають "казначейськими", або резервними. Викуп акцій у резерв товариства не означає скорочення числа випущених акцій, а впливає тільки на кількість акцій в обігу.
Викуплені власні акції - це прості або привілейовані акції, що були про-дані, а потім викуплені емітентом (акціонерним товариством, що їх випустило) та не були повторно випущені ним в обіг або анульовані.
Згідно із чинним законодавством акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій.
Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал. Вирішення питань про викуп товариством акцій власного випуску здійснюється загальними зборами акціонерного товариства, якщо ці повноваження не були передані зборами іншим органам товариства (Спостережній раді або правлінню).
Викуп товариством власних акцій може переслідувати декілька цілей, серед яких найбільш характерними є:
o стабілізація або підвищення ринкового курсу акцій;
o наступний перепродаж викуплених акцій співробітникам компанії (або преміювання їх цими акціями);
o використання викуплених акцій як засобу оплати для придбання інших цінних паперів;
o підвищення у майбутньому прибутку на одну акцію;
o скорочення дивідендних виплат за рахунок зниження числа акцій в акціонерів;
o запобігання поглинання товариства за допомогою скупки його акцій.
Викуплені акції не є активом. З точки зору бухгалтерського обліку викуп акцій у резерв означає одночасно і зменшення капіталу власників компанії, і скорочення її активів, у той час як випуск акцій означає збільшення і того, й іншого.
Викуплені власні акції облічуються за фактичною вартістю їх прид-бання. Ця операція зменшує як активи, так і власний капітал товариства.
Облік викуплених акцій власного випуску здійснюється товариством за дебетом субрахунка 451 "Вилучені акції" рахунка 45 "Вилучений капітал". Рахунок 45 ніколи не має кредитового сальдо. Дебетове сальдо цього рахунка показує вартість придбання акцій, якими продовжує володіти товариство на дату складання бухгалтерського балансу, і відображається в Балансі від'ємними числами. Аналітичний облік вилученого капіталу в цьому випадку ведеться за видами акцій
Викуп повністю оплачених акцій в акціонерів самим акціонерним то-вариством відображається записом:
Дебет 451 "Вилучені акції"
Кредит 672 "Розрахунки за іншими виплатами" (викуп акцій - за аналітичними рахунками в розрізі відповідних акціонерів)
Розрахунок з акціонерами, які продали належні їм акції товариству, здійснюється в порядку, визначеному укладеними з ними угодами.
Здійснення розрахунку за викуплені товариством акції власного ви-пуску відображається записом:
Дебет 672 "Розрахунки за іншими виплатами" (викуп акцій - за аналітичними рахунками в розрізі відповідних акціонерів)
Кредит 30 "Каса"
Кредит 31 "Рахунки в банках"
Приклад 7.6. Після закінчення дворічного терміну володіння акціями ВАТ "Умань" один із засновників (громадянин А) вирішив продати належні йому акції товариству. Згідно із статутом товариства вирішення питань про придбання акцій власного випуску віднесена до компетенції правління товариства. З акціонером А була укладена угода про викуп належних йому акцій у кількості 30 000 шт. загальною номінальною вартістю 30 000 грн. за ціною викупу 1,5 номінальної вартості зі сплатою грошовими коштами безготівковим розрахунком протягом 30 днів з моменту передачі акцій, про що була укладена відповідна угода
1. Передача акцій засновником А у власність акціонерного товариства відображається записом, грн.:
Дебет 451 "Вилучені акції" 45 000
Кредит 672 "Розрахунки за іншими виплатами" (викуп акцій - за аналітичним рахунком засновника А) 45 000
Розрахунок із засновником А здійснено на 30-й день з дати передачі їм акцій акціонерному товариству.
2. Здійснення розрахунку за викуплені товариством акції власного випуску відображається записом, грн.:
Дебет 672 "Розрахунки за іншими виплатами" (викуп акцій - за аналітичним рахунком засновника А) 45 000
Кредит 31 "Рахунки в банках" 45 000
7.8.2. Операції з викупленими акціями
Акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для:
o наступного перепродажу;
o розповсюдження серед своїх працівників;
o анулювання.
Викуплені акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року.
З перелічених операцій з викупленими акціями лише анулювання цих акцій змінює (зменшує) кількість випущених акцій і, відповідно, статутний капітал акціонерного товариства, тому це питання буде розглянуте при опис порядку зменшення статутного капіталу акціонерного товариства.
Усі інші операції з викупленими акціями не призводять до зміни кількості випущених акцій та розміру статутного капіталу і спричиняють лише зміни у структурі власного капіталу за іншими його складовими частинами.
Основною операцією товариства з викупленими акціями власного випуску є їх наступний перепродаж.
При цьому основною відмінністю перепродажу від первинного розміщення акцій є те, що викуплені акції можуть бути випущені знову по ціні як вищій, так і нижчій від номінальної вартості, у той час коли при первинному випуску акції розміщення нижче номінальної вартості в Україні остаточно не врегульоване, а в деяких країнах безпосередньо заборонене.
Отримання коштів в оплату повторно розміщуваних акцій відобра-жається записом:
Дебет 30 "Каса"
Дебет 31 "Рахунки в банках"
Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (аналітичні рахунки в розрізі покупців акцій)
Вартість перепроданих акцій відображається за кредитом субрахунка 451 "Вилучені акції".
Списані повторно розміщені викуплені акції за ціною зворотного ви-купу відображаються записом:
Дебет 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (аналітичні рахунки в розрізі покупців акцій)
Кредит 451 "Вилучені акції"
Операції товариства з продажу, зворотного викупу і перепродажу його акцій безпосередньо не впливають на рівень чистого прибутку за обліковий період Будь-яка різниця між сумою сплачених та отриманих коштів при здійсненні операції зі зворотного викупу та перепродажу акцій повинна відображатися коригувальною проводкою по рахунку додатково оплаченого (внесеного) капіталу.
Списане перевищення ціниповторного розміщення викуплених акцій над ціною зворотного викупу відображається записом:
Дебет 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (аналітичні рахунки в розрізі покупців акцій)
Кредит 425 "Інший додатковий капітал "
Якщо викуплені акції випущені повторно за ціною нижчою від вартості зворотного викупу, то різниця відраховується із сальдо рахунка 42 "Додатковий капітал". Якщо ж сальдо такого рахунка не існує або його недостатньо для

 
 

Цікаве

Загрузка...