WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський баланс - Реферат

Бухгалтерський баланс - Реферат

розділу І пасиву балансу характеризується такими статтями: "Статутний капітал", "Пайовий капітал", "Додатковий капітал", "Резервний капітал", "Неоплачений капітал", "Вилучений капітал", "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)".
За даними цього розділу балансу визначають величину власного капіталу підприємства на звітну дату шляхом додавання до суми статутного капіталу, суми додаткового, резервного капіталу і нерозподіленого прибутку і вирахуванням з одержаної суми неоплаченого, вилученого капіталу та суми непокритих збитків.
Розділ ІІ "Забезпечення наступних витрат і платежів" пасиву балансу містить інформацію про наявність у підприємства забезпечення для покриття передбачуваних у майбутньому витрат і платежів (на пенсійне забезпечення, оплату відпусток працівникам тощо).
У розділі III "Довгострокові зобов'язання" пасиву балансу підприємства відображають заборгованість на звітну дату по довгострокових кредитах банків, фінансових зобов'язаннях, відстрочених податкових зобов'язаннях тощо.
Розділ IV "Поточні зобов'язання" пасиву балансу містить статті, на яких відображається заборгованість підприємства по поточних зобов'язаннях, які будуть погашені протягом операційного циклу (тобто проміжку часу від придбання запасів для здійснення діяльності і одержання коштів від реалізації виробленої з них продукції) і зобов'язання по короткострокових кредитах банків, по розрахунках з бюджетом, по страхуванню, оплаті праці тощо.
Доходи, одержані підприємством протягом звітного періоду або попередніх періодів, але які належать до наступних періодів, підприємства відображають у розділі V "Доходи майбутніх періодів" пасиву балансу.
Отже, статті активу і пасиву балансу згруповано у відповідні розділи з таким розрахунком, щоб найбільш чітко виступав взаємозв'язок між активами підприємства і джерелами їх формування. Аналізуючи ці показники, користувачі одержують інформацію про величину власного капіталу підприємства, його фінансову стійкість, платоспроможність і приймають відповідні ділові рішення.
Коди
Підприємство ВАТ "Будматеріали" за ЄДРПОУ 01
Територія за КОАТУУ
Форма власності колективна за КФВ
Орган державного управління _________________________за СПОДУ
Галузь Виробництво будівельної цегли _________________за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності ___________________________за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. _______________________ Контрольна сума
Адреса ______________________________________________
Баланс
на _____________________200_ р.
Форма № 1 Код ДКУД 1801001
Актив Код рядка На кінець звітного періоду На початок звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 - -
Первісна вартість 011 - -
Знос 012 - -
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
Залишкова вартість 030 960,0 1200,0
Первісна вартість 031 1200,0 1500,0
Знос 032 240,0 300,0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - -
інші фінансові інвестиції 045 - 30,0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Відстрочені податкові активи 060 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Всього за розділом І 080 960,0 1230,0
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 300,0 324,0
тварини на вирощуванні і відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 - -
готова продукція 130 - -
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 204,0 234,2
первісна вартість 161 255,0 292,5
резерв сумнівних боргів 162 51,0 58,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 - -
за виданими авансами 180 - -
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 120,0 210,0
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Всього за розділом II 260 624 768
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 24,0 102,0
Баланс 280 1608,0 2100,0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 1560,0 1560,0
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 350 346,0 450,0
Неоплачений капітал 360 (420) (-)
Вилучений капітал 370
Всього за розділом І 380 1486,0 2010,0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Цільове фінансування 420 - -
Всього за розділом II 430 - -
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Всього за розділом III 480 -
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги 530 104,0 60,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 - -
з бюджетом 550 18,0 30,0
з позабюджетних платежів 560 - -
зі страхування 570 - -
з оплати праці 580 - -
з учасниками 590 - -
із внутрішніх розрахунків 600 - -
Інші поточні зобов'язання 610 - -
Всього за розділом IV 620 122,0 90,0
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 1608,0 2100,0

 
 

Цікаве

Загрузка...