WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Поняття та види фінансових інвестицій, їх облік - Контрольна робота

Поняття та види фінансових інвестицій, їх облік - Контрольна робота

інших
підприємств, облігації державних та місцевих позик, Статутний капітал інших підприємств, створених на території країни
та за кордоном, тощо.
Рахунок № 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:
№ 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку
участі в капіталі"
№ 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам"
№ 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам".
На дебеті активного рахунка № 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, на кредиті - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методомучасті в капіталі.
Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій (рах. № 14) ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.
Облік довгострокових фінансових вкладень наведено у таблиці 1.
Таблиця1
Кореспонденція рахунків з обліку операцій,
пов'язаних з довгостроковими фінансовими інвестиціями
(за новим Планом рахунків)
№ пор. Назва операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
1. Довгострокові фінансові інвестиції 14 14
2. Довгострокова дебіторська заборгованість 14 16
3. Інші необоротні активи 14 18
4.
Вартість виникнення негативного гудвілу (пере-вищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання) 14 19
5.
Придбання та оприбуткування акцій інших підприємств за національні кошти, за валюту 14
30, 31
6.
Зменшення вартості придбаних еквівалентів грошових коштів і поточних фінансових інвестицій та їх вибуття 14
35
7.
Погашення чи списання дебіторської заборгованості (за виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодування завданих збитків, за позики членам кредитних спілок тощо) 14
37
8.
Погашення чи списання дебіторської заборгованості частини вартості майна, яка була розпайована між членами КСП або не була розпайована
14
41
9.
Збільшення додаткового капіталу за рахунок емісійного доходу (різниця між продажною і номінальною вартістю первісне розміщених акцій), капітал, що перевищує Статутний капітал (крім акціонерних товариств), дооцінка (уцінка) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, безоплатно одержані підприємством від інших осіб необоротні активи та ін. 14
42
10.
Погашення заборгованості за внесками до Статутного капіталу учасниками (засновниками) 14
46
11.
Суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених) -довгострокові кредити банків у національній та іноземній валюті, відстрочені довгострокові кредити банків та ін. 14
60
12.
Одержані аванси під поставку матеріальних цінностей або виконання робіт, суми попередньої оплати покупцями і замовниками продукції та виконаних робіт, нараховані відсотки 14
68
13.
Збільшення (одержання) доходу від реалізації готової продукції, від реалізації товарів, реалізації робіт і послуг 14
70
14.
Збільшення (одержання) доходу від реалізації іноземної валюти, від реалізації інших оборотних активів, від операційної оренди активів, операційної курсової різниці, одержані пені, штрафи, неустойки, відшкодування раніше списаних активів, дохід від списання кредиторської заборгованості 14
71
15.
Збільшення (одержання) доходу від інвестицій в асоційовані підприємства, доходу від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства 14
72
16.
Доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, відсотки та інші доходи від фінансової діяльності (які не обліковуються на рахунку № 72 "Дохід від участі в капіталі") 14
73
17-
Доходи, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства (дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, реалізації майнових комплексів, дохід від неопераційної курсової різниці, від безоплатна одержаних активів, від звичайної діяльності) 14
74
18.
Придбання або отримання нематеріальних активів в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб), які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів 12
14
19.
Надходження грошових коштів в касу підприємства (довгострокові фінансові інвестиції) і на рахунки в банках 30, 31
14
20.
Придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій 35
14
21.
Виникнення дебіторської заборгованості (за видані авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членам кредитних спілок, з іншими дебіторами) 37
14
22.
Зменшення додаткового капіталу (емісійного доходу, дооцінки активів, іншого вкладеного капіталу, безоплатно одержаних необоротних, активів) 42
14
23.
Сума погашення одержаних кредитів та переведення їх до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик) 60
14
24.
Розрахунки за авансами одержаними, з дочірніми підприємствами, внутрішньогосподарські розрахунки (господарствами, виділеними на окремий баланс тощо), за нарахованими відсотками 6в
14
25.
Витрати на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, а також витрати від надзвичайних подій 65
14
26.
Втрати від участі в капіталі (від інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства) 96
14
Використана література:
1. Основи бухгалтерського обліку / За ред. Білухи М.Д. - К., 2002.
2. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К., 2001.
3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. - К., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...