WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

1.10.200__р. 12546
31.10 15 66 Нараховано зарплату 680 680
31.10 16 65 Нарахування на зарплату і т.д. 255 255
Разом за жовтень 168 1060 410 802 2440
Сальдо на 1.11.200___р. 14986
Так же до кінця року
31.12 38 791 Списано сальдо витрат 6748
З початку року 1382 8300 2452 4614 16748 16748
сальдо на 1.01.200__Р. -
Вставити таблицю 9
Як видно із даних таблиці в аналітичному обліку до рахунку 92 "Адміністративні витрати" протягом звітного року в аналітичному обліку накопичуються витрати підприємства на управління для заповнення відповідної статті звіту (рядок 070) за кожний квартал і за звітний рік. Дані аналітичного обліку адміністративних витрат необхідні також для їх аналізу, при якому в першу чергу суми фактичних витрат порівнюються із сумами адміністративних витрат за кошторисом.
Аналітичний облік до всіх інших синтетичних рахунків витрат торговельних підприємств доцільно вести аналогічно як рекомендовано вести аналітичний облік адміністративних витрат.
До видання відомчих методичних рекомендацій з планування, розподілу і бухгалтерського обліку витрат торговельних підприємств витрати обігу торгівлі доцільно обліковувати за наступною номенклатурою статей
до рахунку 93 "Витрати обігу":
1. Витрати на придбання товарів.
2. Витрати на доставку товарів.
3. Витрати на оплату праці (крім витрат на управління).
4. Витрати на оренду та утримання основних засобів.
5. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.
6. Витрати на ремонт основних засобів.
7. Знос та утримання малоцінних і швидкозношуваних предметів.
8. Витрати на паливо, газ і електроенергію для виробничих потреб.
9. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.
10. Витрати на рекламу.
11. Витрати товарів у межах норм природного убутку підчас перевезення, зберігання та реалізації.
12. Витрати на тару.
13. Відрахування на соціальні заходи.
14. Витрати на обов'язкове страхування майна.
15. Інші витрати.
На підприємствах оптової і роздрібної торгівлі аналітичнийоблік до рахунку 93 "Витрати обігу" ведеться за встановленою номенклатурою статей витрат обігу. Особливість ведення аналітичного обліку витрат обігу в тому, що за станом на кінець будь-якого звітного періоду на статтях витрат на придбання товарів, на їх доставку та на доведення до придатного для реалізації стану мають залишатись суми названих витрат за розрахунком на залишок товарів. Витрати, що відносяться за розрахунком до реалізованих товарів, щомісячно списуються на збільшення собівартості реалізованих товарів (Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - Кт 93 "Витрати обігу"). Тобто на зменшення сум вказаних витрат.
Аналітичний облік за іншими рахунками витрат ведеться в розрізі наступних статей (субрахунків):
До рахунку 94 "Інші операційні витрати" :
- за дебетом:
1. Витрати на дослідження та розробки.
2. Собівартість реалізованої іноземної валюти.
3. Собівартість реалізованих виробничих запасів.
4. Сумнівні та безнадійні борги.
5. Втрати від операційних курсових різниць.
6. Втрати від знецінення запасів.
7. Нестачі і втрати від псування цінностей.
8. Визнані пені, штрафи, неустойки.
9. Інші витрати операційної діяльності..
- за кредитом:
1. Списання сальдо інших операційних витрат.
До рахунку 95 "Фінансові витрати":
- за дебетом:
1. Відсотки за кредит.
2. Інші фінансові витрати, пов'язані з залученням позикового капіталу.
- за кредитом:
1. Списання сальдо фінансових витрат.
До рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" :
- за дебетом:
1. Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства.
2. Втрати від спільної діяльності.
3. Втрати від інвестицій в дочірні підприємства.
- за кредитом:
1. Списання сальдо втрат від участі в капіталі.
До рахунку 97 "Інші витрати" :
- за дебетом:
1. Собівартість реалізованих фінансових інвестицій.
2. Собівартість реалізованих необоротних активів.
11. Собівартість реалізованих майнових комплексів.
8. Втрати від неопераційних курсових різниць.
5. Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій.
6. Списання необоротних активів.
7. Інші витрати звичайної діяльності..
- за кредитом:
1. Списання сальдо інших витрат.
До рахунку 99 "Надзвичайні витрати" :
- за дебетом:
1. Втрати від стихійного лиха.
2. Втрати від техногенних аварій.
3. Інші надзвичайні витрати.
3.1. Втрати від пожеж.
3.2. Затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій.
3.3. Збитки від інших надзвичайних подій та операцій.
- за кредитом:
1. Списання сальдо надзвичайних витрат.
Тільки належно та раціонально організований аналітичний облік витрат торговельного підприємства може забезпечити точне і об'єктивне складання Звіту про фінансові результати, одержання необхідної об'єктивної інформації для аналізу витрат підприємства з метою визначення ефективності торгівлі.
Рекомендації
з організації та здійснення переходу на нову систему бухгалтерського обліку в 2000 році
Загальні положення
Система бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємствах, в організаціях та установах України ,застаріла і не відповідає сучасним умовам господарювання.
Кабінет Міністрів України постановою від 28 жовтня 1998 р. № 1706 затвердив Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів (далі Програма). Програмою встановлено, що реформування системи бухгалтерського обліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Головне завдання трансформації національної системи бухгалтерського обліку полягає у прискоренні процесу її приведення у відповідність з вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, наданні суб'єктам господарювання можливостей визначати межі та форми внутрішньовиробничого (управлінського) обліку.
Завданням реформи є:
- створення системи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності (ПСБО), яка забезпечить потрібною інформацією користувачів, передусім інвесторів;
- забезпечення зв'язку реформування бухгалтерського обліку з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом економічно-правового середовища і ринкових відносин в Україні.
- надання методичної допомоги у впровадженні та використанні реформованої моделі бухгалтерського обліку.
Національна система бухгалтерського обліку на основі міжнародних стандартів дасть змогу забезпечити зважене використання міжнародних стандартів з врахуванням економіко-правового середовища та стану ринкових відносин в Україні. В результаті виконання Програми має бути створена модель взаємодії системи бухгалтерського обліку та оподаткування, переглянуто допустимі способи оцінки майна та

 
 

Цікаве

Загрузка...