WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

Бух.облік доходів, витрат і фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності (магістерська робота) - Реферат

який належить власникам простих акцій, на скориговану середньорічну кількість простих акцій.
Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, та їх коригування здійснюються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію".
Рядок 340 "Дивіденди на одну просту акцію" - відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.
Виправлення помилок і зміни в Звіті про фінансові результати
Порядок виправлення помилок і зміни в фінансових звітах встановлений Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6.
Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.
Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.
Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація.
Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статті звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов'язаних із об'єктом такої оцінки.
Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.
Облікова оцінка (попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами) може переглядатися, якщо зміняться обставини, на яких базувалася ця оцінка або отримана додаткова інформація.
Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статті Звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцінити. Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.
Виявлені в звітному періоді (році) помилки в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності попередніх звітних періодів (років), які за своїм змістом впливають на фінансові результати до Звіту про фінансові результати за звітний рік не включаються. Виправлення помилок минулих років відображається в обліку шляхом зміни (коригування) сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.
Тільки належно та раціонально організований аналітичний облік доходів і витрат підприємства та фінансових результатів його господарсько-фінансової діяльності може забезпечити точне і об'єктивне складання Звіту про фінансові результати - прибутки та збитки, одержання користувачами звіту необхідної об'єктивної інформації для аналізу діяльності підприємства та її ефективності й рентабельності.
Бухгалтерський облік доходів торговельних підприємств
Загальні положення
Доходи торговельного підприємства визначаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід". Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності.
Дохід визначається після збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:
1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів.
2. Сума надходження за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо.
3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).
4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг).
5. Сума податку : під заставу, якщо договором передбаченапередача заставленого майна заставоодержувачу; одержана позикодавцем від позичальника в погашення позики.
6. Надходження, що належать іншим особам.
Визнані доходи від звичайної діяльності класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:
- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг;
- інші операційні доходи;
- фінансові доходи;
- інші доходи.
Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати.
Дохід (виручка від реалізації продукції (товарів, інших активів) визначається у разі наявності наступних умов:
- покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію(товар, інший актив;
- підприємство не здійснює подальшого управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
- сума доходу (виручки) ;
- може бути достовірно визначена;
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість".
Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.
Бухгалтерський облік доходів торговельних підприємств має забезпечити об'єктивне відображення в синтетичному і аналітичному обліку не тільки валових доходів від основної (звичайної) діяльності від іншої звичайної діяльності, фінансових операцій та надзвичайних подій, ефективний аналіз доходів, але й правильне визначення чистого доходу підприємства від торговельної діяльності.
Бухгалтерський облік доходів торговельних підприємств має важливе значення для контролю та аналізу їх рівня, структури та динаміки.
У зв'язку з переходом з 1 січня 2000 року на організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах України за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на базі міжнародних, та введенням нового Плану рахунків бухгалтерського обліку принципово змінився порядок ведення обліку доходів в торгівлі,
Якщо до 1 січня 2000 року валові доходи торговельних підприємств обліковувались на одному синтетичному рахунку 46 "Реалізація", а деякі доходи торгівлі відображались на рахунку 80 "Прибутки і збитки", то з 1 січня 2000 року доходи торговельного підприємства відображаються в обліку на наступних семи синтетичних рахунках:
702 "Дохід від реалізації товарів",
71 "Інший операційний дохід",
72 "Дохід від участі в капіталі",
73 "Інші

 
 

Цікаве

Загрузка...