WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування та банкрутство підприємств - Реферат

Оподаткування та банкрутство підприємств - Реферат

збалансованного в соціально-економічних і екологічних аспектах розвитку. Важливою складовою цього складного процесу є хоча б наближене забезпечення з основних його рівноваг - попиту і пропозиції, збалансованності в бюджетній сфері, стійкості фінансової системи країни. Не дивлячись на велике значення в цьому плані іноземного інвестування, основним гарантом фінансової стійкості країни є відродження вітчизняного виробництва на основі, перш за все, виваженої податкової політики та відповідного правового забезпечення. Економічна стабілізація та подальше економічне зростання вимагають "запущення" в Україні всієї багатогранної системи ринкових відносин. Важливим елементом цієї системи і, одночасово, закономірністю її функціонування є феномен банкрутства. Цей складний за змістом та реалізацією процес в умовах України з численністю неконкурентноздатних підприємств та нагальною потребою в суті їх реструктуризації особливо актуальний. Категорія "банкрутство" є однією з ключових в концепції фінансової стійкості підприємств та характеризується багатовизначенністю.
Закон України "Про банкрутство" представляє його як неспроможність підприємства розрахуватися і виконувати свої зобов'язання перед кредиторами або перед бюджетом через недостатню ліквідність.
Як зазначалось вище, банкрутство, як форма підтримання конкурентноздатності відповідної галузі (ринку) є важливим елементом ринкової економіки. В той же час в умовах ринкового маркетингу банкрутство є закономірністю розвитку економіки на мікрорівні. Незалежно від активності його прояву, банкрутство - це здебільшого процес реструктуризації підприємства (чи економічного циклу їх розвитку), що протікає в часі і економічному просторі певної галузі. Як важлива категорія формування цього простору, банкрутство в своєму виникненні залежить від дії численних факторів, зовнішніх (тобто політичної та фінансової стабільності держави, ефективності податкової політики, коньюнктури на міжнародному ринку відповідних товарів тощо) та внутрішніх (інвестиційного забезпечення стратегії його розвитку, фінансової стійкості підприємства, зокрема його рентабельності, збитковості, структури оборотних коштів тощо).
Зовнішні фактори, на відміну від внутрішніх, можуть діяти на макро- і мікрорівнях. На макрорівні в України дуже важливим макрофактором впливу на процес банкрутства є реформування економіки. Реформування економіки України почалось і продовжується на фоні глибокої кризи всіх її сфер і галузей. Низька ефективність законотворчої діяльності, спрямованої на правове забезпечення ринкових перетворень, ресурсо- і енергомісткі технології у виробництві; відсутність дійових стимулів підприємницької активності, структурні диспропорції; вичерпаність ресурсів розподільчої системи, негативні наслідки лібералізації цін, криза збуту, втрата керованості в економіці загострили проблему платоспроможності і поставили на порядок денний питання про загрозу масового банкрутства підприємств.
У підприємств галузей, які знаходяться в такому середовищі, спостерігається спад ділової активності, рентабельності й віддачі наявних активів. В основному всі галузі промисловості із 1992 р. по 1996 р. мають тенденцію до зниження рентабельності (табл.№1). Особливо відчутне таке зниження у чорній металургії, легкій, хімічній, промисловості будівельних матеріалів. Не кращі справи і в інших галузях виробництва. За цей період кількість збиткових підприємств збільшується по галузях господарства (табл.2.). Це пов'язане з погіршенням фінансового стану підприємств, що викликає зниження їх платоспроможності й ліквідності. В ринкових умовах неплатоспроможність розглядається як крок до банкрутства. Для його попередження необхідний своєрідний систематичний моніторинг "аудиторської" спрямованності, який би визначав картину фінансової стійкості підприємства, адже майновий та фінансовий його стан визначається цілою низкою показників, зокрема, дебіторської та кредиторської заборгованості, пропорціями між основними і оборотними, матеріальними та нематеріальними оборотними коштами, джерелами формування та структурою основних і оборотних, власних і залучених оборотних коштів, рівнями виконання короткотермінових зобов*язань та отримання платежів, інвестиційною привабливістю підприємства тощо.
Зарубіжна література свідчить що дослідженнями фінансової стійкості займалося багато вчених, зокрема Аренс А., Бенке Р.А., Ван Хорн Дж. К., Дімарі Р., Кочович Е., Редхед К., Стоун Д., Уілсон П., Холт Н., Шим Джей К., та інші.
Ці автори обгрунтували роль фінансової стійкості у фінансовому менеджменті, її показники, способи й форми управління, а також зв'язок цих чинників із загрозою банкрутства. Але слід зазначити, що висновки зарубіжних вчених щодо фінансової стійкості, сформовані в умовах стабільного розвитку економіки з врахуванням існуючої правової бази та стану конкурентного ринку, методів його регулювання, для України, як і для інших країн із пережідною економікою, мало придатні.
В українській економічній літературі розглідались лише окремі аспекти фінансової стійкості, в працях Заруби О.Д., Плотнікова О.Д., Сопко В.В., Головко Т.В., Мних Є.В.
Це дає можливість стверджувати до цього часу багато проблем виникнення та попередження банкрутства залишаються недослідженими. Проте навіть саме визначення банкрутства, яке базується на терміні "неспроможності" потребує уточнення. На наш погляд більш вдале визначення банкрутству дає В.Т.Андрійчук "Банкрутство в умовах ринкової економіки є наслідком незадовільного управління підприємством, нехтування впливом різноманітних факторів мікро- і макросередовища, а тому правомірно розглядається як плата за економічну свободу у виборі напряму господарської діяльності, ринків збуту, у ціноутворенні, найманні робочої сили"
В Україні згідно Закону висновок про банкрутство підприємства робиться на основі надто "короткострокової неспроможності" на відміну від прийнятої зарубіжної практики. Наприклад, у Швеції процедура визнання банкрутства розпочинається тоді, коли підприємство протягом півроку неспроможне сплатити борг.
Одним із важливих показників, який характеризує фінансову стабільність підприємств, є співвідношення між власними та залученими оборотними коштами. На мікрорівні цей показник характеризує кредитоздатність підприємств. При коефіцієнті менш 0,5 підприємство вважається некредитоздатним. За 90-ті роки значення цього показника невпинно зростає.
Так, наприкінці 1990 р. цей коефіцієнт дорівнював 0,677, 1993 р. - 0,451, а на 1 жовтня 1995 р. - 0,393, що свідчить про порушення фінансової стабільності.
Проблеми неплатежів вимагають подальшого удосконалення всієї системи фінансово-розрахункової дисципліни. Можливо, для подолання кризи треба більше уваги приділити варіантам нетрадиційних рішень, тобто поєднати інтереси промислового і банківського капіталів, йти по шляху промислово-фінансовоїінтеграції.
Кожне підприємство, здійснюючи комерційну діяльність, вступає у найрізноманітніші виробничі та фінансові відносини: із банками, фінансовими компаніями, податковими органами, організаціями-постачальниками і

 
 

Цікаве

Загрузка...