WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз результатів інвентаризаціївиробничих запасів (Курсова) - Реферат

Аналіз результатів інвентаризаціївиробничих запасів (Курсова) - Реферат

Підприємство, станом на 1.10.2002 року, має оптимальне співвідношення основних та допоміжних матеріалів: 85,08 % до 19,92 %. Це свідчить, що виробничий процес не стоїть на місці. Підприємство у достатній мірі забезпечене сировиною і матеріалами, допоміжними матеріалами, що зумовлює ефективну організацію виробництва. При цьому слід зазначити, що рівень витрат на матеріали постійно зазнає змін, він змінюється в залежності від стану економіки в країні. Через що підприємство важливо зорієнтуватися в такій ситуації.
Ефективна діяльність ВАТ "КФТП" обумовлена також вірним аналізом забезпеченості потреб у матеріальних ресурсах договорами на фактичне їх виконання. Так як більша частка забезпечення потреб у виробничих запасах досягається за рахунок зовнішніх джерел, то керівництво підприємства приділяє велику увагу постачанню сировини та матеріалів, контролюючи забезпечення потреб у матеріальних ресурсах, та виконанню договорів, їх якості. Як правило постачальники працюють стабільно, що підтверджується 100 % рівнем виконання договорів за 9 місяців 2001 - 2002 року.
На ВАТ "КФТП" в процесі аналізу перевіряють відповідність фактичного розміру запасів найважливіших видів сировини та матеріалів у порівнянні з розрахунковими нормами їх використання. При проведенні такого аналізу на ВАТ "КФТП" видно, що може існувати їх недостача для виробничого процесу. Тому керівництву потрібно звернути на це особливу увагу і прийняти відповідні міри щодо ліквідації таких негараздів.
Для характеристики ефективності виробничих запасів на ВАТ "КФТП" розраховують показники матеріаломісткості продукції. На основі цього показника розраховуються матеріальні витрати, які припадають на виробництво одиниці продукції. Згідно проведеного аналізу за 9 місяців 2002 року матеріаломісткість продукції знизилася на 0,07 грн., але в той же час питома вага матеріальних затрат за аналогічний період зросла на 0,23 грн. Це пояснюється тим, що підприємство постійно впроваджує у виробництво нові технології, які потребують меншу кількість матеріалів, через що матеріаломісткість знижується, а собівартість зростає.
При аналізі норми витрат матеріалів на виробництво одиниці продукції простежилаоя тенденція зростання цих витрат. В основному це пов'язано з тим, що підприємство постійно намагається підвищувати якість продукції, щоб завоювати більші ринки збуту своєї продукції.
Згідно положення по інвентаризації [2] підприємство здійснює інвентаризацію. Інвентаризація на підприємстві проводилася відповідно до вимог щодо інвентаризації. За результатами останньої інвентаризації за 9 місяців 2002 року на підприємстві фактичні запаси на складах дорівнюють даним бухгалтерського обліку. Така співставленість досягається завдяки тому, що на складах не залежуються матеріали, підприємство працює майже безперебійно і виробничі запаси зовсім не псуються.
На ВАТ "КФТП" постійно здійснюється аналіз матеріалів, впровадження такого аналізу допомагає більш раціонально використовувати наявні матеріальні ресурси, зокрема знаходити резерви всередині самого підприємства для збільшення виробництва продукції за рахунок зменшення матеріальних витрат на одиницю продукції.
На основі попередніх даних було проведено узагальнюючий аналіз виробничих запасів при цьому, важливе місце тут займає зменшення матеріаломісткості продукції. За 9 місяців 2002 року підприємство досягло зменшення матеріаломісткості продукції. Ефективне використання виробничих запасів обумовлює скорочення матеріальних витрат на виробництво продукції, зниження її собівартості і зростання прибутку.
Щодо використання матеріалів на ВАТ "КФТП", то за 9 місяців 2002 року відбулося відхилення від норм витрачання матеріалів на одиницю продукції. Це було пов'язано з підвищенням якості продукції.
В загальному можна зробити висновок, що підприємство забезпечене матеріальними ресурсами.
Аналіз повинен займати одне з провідних місць у процесі управління виробничою діяльністю, адже обліку, без застосування аналізу, не достатньо для прийняття раціональних і ефективних рішень по вдосконаленню виробничого процесу. На сьогоднішній день аналіз майже ніде не застосовується. Йому мало приділяють увагу як підприємці, так і вчені, які розглядають різногороду економічні питання по вдосконаленню роботи як малих підприємств, так і гігантів індустрії.
Проаналізувавши кожне питання курсової роботи можна сказати, що дана система аналізу дасть можливість підвищити якісний рівень виробничо-господарської діяльності підприємства.
Список використаних джерел
І.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від І6 липня 1999р. № 996 - XIV // Все про бухгалтерський облік - 2000.-№86.-С.336
2. Баланс: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 88 // Все про бухгалтерський облік - 2000. -№ 86 - С.9-13.
3. Запаси : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 затв. Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. № 246 // Все про бухгалтерський облік - 2000. - № 86 - С.47-48.
4. Звіт про фінансові результати : Положення (стандарт) бухгалтеського обліку 3 затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік - 2000.- № 86 - С. 14-17.
5. Бабич В.В., Свидерский Е.И. Бухгалтерский учет на предприятййх малого бизнеса. - К.: 000 Либра, 1996. - 160 с.
6. Безруких В.Б., Кондраков В.Б. й др. Бухгалтерский учет. Под ред. Безруких П.С. - М.: Бухгалтерский учет, 1996.
7. Белобжедский И.А Производственьїе запасьі предприятия: учет, оценка, контроль // Финансьі - 1992," № 12 - С.20-25.
8. Бойко В.М. Бізнес: словник - довідник,- К.: "Україна", 1995.
9. Бутенець Ф.Ф. Практикум. Економічний аналіз.- Житомир: ЖІТІ., 2000 -205с.
10. Грачова Р.Н. Підрахунок собівартості// Галицькі контракти.- 1998. -№40-С.84-88.
11. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. -К.: Видавництво Бліц-Інформ, 1996 - 832 с.
12. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навчальний посібник. - К.: Знання - Прес, 2002 - 190 с.
13. Коробов М.Я. Фінансове - економічний аналіз діяльності підприємства Навчальний посібник. - К.: ТОВ "Знання " КОО, 2000 - 245 с.
14. Мочерний С.В. Економічний словник - довідник. - К.: Феміна, 1995-129с.
15. Пархоменко В.О. Инвентаризация в системе бухгалтерского учёта в Украине К.: КФЭИ, 1995. - 112 с.
16. Раевский В.А. Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий(объединений): Учебник, - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финасы и статистика, 1988. С. 193-204.
17. Саблук П.Т., Демьяненко М.Я. Словник - довідник фінансиста АПК.-Інститут аграрної економіки, 1990.
18. Савицька Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. - МН.: ЧП Экоперспектива, Новое знание, 1999. - С.357-375.
19. Смоленюк П.С., Смоленюк Л.Т. Анализ использования материальных ресурсов// Бухгалтерский учёт. - 1991. - № 7. С. 43-45.
20. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. -К.: А.С.К. 2000 - 512 с.
21.Фёдоров А.С. Автоматизация бухгалтерского учёта. - М.: Финансы и статистика. 1987 г. - С.216 -220.

 
 

Цікаве

Загрузка...