WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік (Контрольна) - Реферат

Бухгалтерський облік (Контрольна) - Реферат

постачальниками - 1500 грн.
5. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва - 3000 грн.
На основі наведених господарських операцій:
- скласти бухгалтерські записи по проведених операціях;
- скласти оборотну відомість;
- скласти баланс (форма №1), використовуючи стандартну форму.
Рішення:
1. Бухгалтерські записи по проведених операціях наведено нижче.

операції Зміст операції Дебет Кредит Сума
1 3 4 5 6
1. Одержано в касу з поточного рахунку для виплати заробітної плати 301 311 5000
2. Видана заробітна плата з каси 661 301 4000
3. Відпущено в виробництво сировина та матеріали 23 201 6000
4. З поточного рахунку сплачена заборгованість перед постачальниками 63 311 1500
5. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва 23 661 3000
2. Оборотна відомість буде мати такий вигляд:
№ з/п Найменування рахунків Залишок на початок періоду Обороти за звітний акрі од Залишок на кінець періоду
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7 8
10 Основні засоби 60000 - - - 60000 -
131 Знос основних засобів - 4000 - - - 4000
201 Сировина й матеріали 10000 - - 6000 4000 -
23 Незавершене виробництво 200 - 9000 - 9200 -
301 Каса в національній валюті 10 - 5000 4000 1010 -
311 Рахунки в банках 7790 - - 6500 1290 -
40 Статутний капітал - 61500 - - - 61500
441 Нерозподілений прибуток - 3000 - - - 3000
1 2 3 4 5 6 7 8
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками - 4500 1500 - - 3000
661 Розрахунки за заробітною платою - 5000 4000 3000 - 4000
РАЗОМ 78000 78000 19500 19500 75500 75500
3. Баланс (форма №1):
Коди
Дата (рік, місяць, число) 2003| 4| 1
Підприємство ПП "Раздор" за ЄДРПОУ 33336231
Територія за КОАТУУ
Форма власностi колективна за КФВ 10
Орган державного управлiння за СПОДУ 82000000
Галузь (вид дiяльностi) за ЗКГНГ 71130
Вид економічної діяльності за КВЕД 65.25.1
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума
Адреса:м.Київ,вул.Красноармійська, 12
Б А Л А Н С
на _____________ 200__ р.
Форма №1 за ДКУД
АКТИВ Код
рядка На початок
року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартiсть 010 - -
первiсна вартiсть 011 - -
знос 012 - -
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:
залишкова вартiсть 030 56,0 56,0
первiсна вартiсть 031 60,0 60,0
знос 032 4,0 4,0
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств 040 - -
інші фінансові інвестиції 045 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Відстрочені податкові активи 060 - -
Iншi необоротнi активи 070 - -
Усього за роздiлом I 080 56,0 56,0
II. Оборотні активи
Запаси :
виробничi запаси 100 10,0 4,0
тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi 110 - -
незавершене виробництво 120 0,2 9,2
готова продукцiя 130 - -
товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :
чиста реалізаційна вартість 160 - -
первісна вартість 161 - -
резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками
з бюджетом 170 - -
за виданими авансами 180 - -
з нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 7,8 2,3
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Усього за роздiлом II 260 18,0 15,5
III.Витрати майбутніх періодів 270 - -
БАЛАНС 280 74,0 71,5
ПАСИВ Код
рядка На початок
року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капiтал 300 61,5 61,5
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капiтал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3,0 3,0
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Усього за роздiлом I 380 64,5 64,5
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
415 - -
416 - -
Цільове фінансування 420 - -
Усього за роздiлом IІ 430 - -
IIІ. Довгостроковi забов'язання
Довгострокові кредити банкiв 440 - -
Інші довгостроковi фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгостроковi зобов'язання 470 - -
Усього за роздiлом IІІ 480 - -
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банкiв 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4,5 3,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 - -
з бюджетом 550 - -
з позабюджетних платежів 560 - -
зі страхування 570 - -
з оплати праці 580 5,0 4,0
з учасниками 590 - -
із внутрішніх розрахунків 600 - -
Інші поточні зобов'язання 610 - -
Усього за роздiлом ІV 620 9,5 7,0
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
БАЛАНС 640 74,0 71,5
Керівник / /
(підпис)
Гол.бухгалтер / /
(підпис)
Задача №3
В грудні місяці робітникам підприємства була нарахована заробітна плата:
Директор - 2900 грн.: комерційний директор 2200 грн. (пільга на 10 неоподаткованих min); гол Бухгалтер - 1900 грн. (пільга на одну дитину); касир - 500 ( пільга на двох дітей); економіст - 500 грн. (сумісник); менеджер - 450,78 грн.; бухгалтер -800,90 грн.: робітникам основного виробництва: 600 грн. 700 грн. 345 грн.
Необхідно провести утримання з заробітної плати, а також обов'язкові нарахування.
Розрахунок заробітної плати наведено нижче:

з/п
Професія,
посада
Заробітна плата, грн..
Утримано та враховано
прибут-
ковий
податок
відрахо-
вано у
Пенсій-
ний
фонд
збір на
с/с
безро-
біття
збір на
с/с
від тимчас
неправе-
здатності
Разом
1 Директор 2900,00 873,55 44,00 11,00 11,00 939,55
2 Комерційний директор 2200,00 525,55 44,00 11,00 11,00 591,55
3 Головний

 
 

Цікаве

Загрузка...