WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

універсальними і характеризують усі види систем.
Найбільш складними та значущими є соціальні системи, загальною ознакою яких виступає їх людська природа та сутність: соціальні системи створюються людьми, служать сферою діяльності та об'єктом їх впливу. Це зумовлює творчий характер соціального управління, з одного боку, та можливість виявлення суб'єктивізму, волюнтаризму, абсолютизму - з іншого.
Соціальні системи володіють певними ознаками.
1. Цілеспрямованість (наявність мети) системи, тобто організації, суспільства, класи, соціальні групи створюються або об'єднуються з певними цілями.
2. Наявність функцій системи (для досягнення певної мети система вживає певних зусиль, дій).
3. Прагнення до самозбереження (кожна система прагне збереження в існуючій якості; якщо система досить високоорганізована, то вона не тільки пристосовується, а й прагне впливати на інші системи).
4. Інформаційність (існування та розвиток соціальних систем не може здійснюватись без інтенсивного обміну інформацією між системою та середовищем, між ланками системи, між різними системами).
5. Відкритість (передбачає інтенсивний обмін із зовнішнім середовищем інформацією, предметами тощо. Ступінь відкритості залежить від об'єктивних (державна, службова та професійна таємниця) та суб'єктивних факторів (надумані причини, викликані бюрократизмом, необґрунтованими заборонами тощо).
6. Здатність до самоуправління, тобто до підтримання своєї діяльності в оптимальному для системи режимі з метою підтримання цілісності.
Кожна система управління складається із двох взаємопов'язаних підсистем: управляючої підсистеми або суб'єкта управління (тобто того, хто управляє) та керованої підсистеми або об'єкта управління (того, ким управляють). 41, с.31-33
До управляючої підсистеми належать усі елементи, що забезпечують процес управління, тобто цілеспрямований вплив на колективи людей, зайнятих у керованих системах.
Від всебічного вивчення специфіки суб'єктів управління значною мірою залежить ефективність управління, яка досягається розмежуванням або об'єднанням функцій, визначенням мети на тому чи іншому етапі розвитку, запобіганням дублювання функцій тощо.
Головною кінцевою метою системи управління є організація та забезпечення належного стану її об'єкта. Останній може розглядатись двояко:
- як організована підсистема управління;
- як об'єктивні явища, процеси матеріального світу, що підлягають впливу, перетворенню та використанню.
Зміни в об'єктах зумовлюють етапи розвитку системи управління та оцінку ефективності її функціонування. Тому об'єкт управління володіє властивістю певною мірою виливати на управлінську діяльність за кінцевими результатами.
Більше того, об'єкт управління визначає стан функціонування суб'єкта, впливаючи на його побудову, організацію діяльності, вибір цілей, використання комплексу засобів їх досягнення.
Система управління складається із декількох однорідних груп елементів (технічних, технологічних, організаційних та соціальних).
" Технічні елементи - збалансований комплекс окремих видів технічного обладнання спеціальних засобів.
" Технологічні елементи - це елементи, що визначають розподіл політичної або духовної діяльності, матеріального виробництва на етапи, стадії, процеси.
Як правило, такі елементи - це набір правил і норм, що визначають послідовність операції у процесі певного виду діяльності та управління ними.
" Організаційні елементи - це елементи, які безпосередньо через розробку структури управління, відповідних інструкцій, положень та інших нормативних документів визначають раціональне використання технічних засобів, предметів праці, інформації, трудових та матеріальних ресурсів.
" Економічні елементи - це сукупність господарських та фінансових процесів, операцій та зв'язків.
" Соціальні елементи - сукупність соціальних відносин, що створюються в результаті спільної діяльності соціальних груп. 41, с.33
Прикладом системи управління є органи державної податкової служби, які складаються з великої частини специфічних у функціональному та організаційному відношеннях підсистем: податкова міліція, підрозділи, що займаються документальними перевірками дотримання податкового законодавства, податковими розслідуваннями, примусовим стягненням податків відповідно до норм чинного законодавства, а також підготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів. Ці підсистеми функціонують і структуровані згідно з особливостями завдань, що виконуються та методів, що при цьому використовуються
Складність організаційної побудови системи управління податковою службою обумовлена, з одного боку, багатогранністю функцій, що виконвуються її підсистемами, а з іншого - їх розподілом з урахуванням адміністративно-територіального поділу України.
Державну податкову службу в Україні створено за рішенням Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1990 року за № 70. Верховна Рада УРСР 4 грудня того ж року прийняла Закон "Про державну податкову службу в Українській РСР", а 24 грудня 1993 року "Про внесення змін і доповнень до Закону України" Про державну податкову службу в Україні". На підставі вказаних законодавчих актів до 1996 року основне місце в системі податкових органів посідали державні податкові інспекції.
22 серпня 1996 року Президент України підписав Указ за № 760/96 "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій". Створення Державної податкової адміністрації України було обумовлено об'єктивною необхідністю.
По-перше, не виконувалась головна мета збирання податків - забезпечення своєчасних надходжень до бюджету коштів, необхідних для фінансування державних видатків. По-друге, податкова служба діяла в основному як фіскально-конфіскаційний орган, спрямовуючи свої зусилля на легальний бізнес. По-третє, податкова служба використовувалась як інструмент вирішення складних соціально-економічних проблем.
Тобтоподаткова інспекція вичерпала свої можливості і вже не могла повною мірою виконувати поставлені перед нею завдання. Через кризовий стан в економіці, зростання в значній її частині кримінального потенціалу, недосконале законодавство, застарілі методи роботи податкової інспекції виникали проблеми, вирішення яких вимагало кардинальних змін у роботі і принципово нових підходів. Це стосувалось і підрозділів по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування, які діяли автономно в системі Міністерства внутрішніх справ України.
Крім того, необхідність реформування податкової служби була обумовлена: значним ростом кількості суб'єктів господарювання; залученням в економіку країни іноземних інвестицій та створенням підприємств іноземних держав, що вимагало переходу до використання світових норм і методів в оподаткуванні; все більшою концентрацією оподатковуваних оборотів у фізичних осіб при домінуючому раніше оподаткуванні підприємств; необхідністю створення єдиного інформаційного простору для державного контролю за товарно-грошовими потоками в країні, високим рівнем криміногенної "тінізації" економіки.
ДПА України та ДПА на місцях були створені з метою

 
 

Цікаве

Загрузка...