WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

фарватері реалізації єдиної мети, але безпосередньо не зв'язаних між собою.
Контроль - функція, що оцінює виконану роботу та визначає шляхи підвищення її ефективності.
Більшість праць з науки управління не акцентують увагу на методах та принципах управління. Окремі науковці взагалі заявляли про негативне ставлення до принципів управління ( К.Кіллен). А.Файоль заявляв, що поняття "принцип" не слід розуміти в науковому значенні. Протилежного погляду дотримуються інші фахівці (Т.Куну, С.О.Донне), які вважають, що саме наявність принципів підтверджує науковість управління.
Взагалі, принцип - це вихідне положення теорії, вчення, науки, світогляду, політичної організації. Вони суб'єктивні за природою, оскільки формулюються суб'єктами (людьми) на основі пізнання закономірностей та досвіду практичної діяльності.
Принципи соціального управління - це основні положення, які відображають пізнані та засвоєні людиною об'єктивні закони та закономірності, якими органи управління керуються у процесі створення і функціонування соціальних систем управління. Принципи управління є результатами узагальнення людьми об'єктивно діючих законів та закономірностей, притаманних їм загальних рис, характерних фактів та ознак.
Таким чином, принципи соціального управління повинні:
- бути заснованими на законах розвитку суспільства, його соціальних та економічних законах, а також на законах і закономірностях соціального управління;
- відповідати цілям соціального управління, відображати основні властивості, зв'язки та відносини управління;
- враховувати часові та територіальні аспекти процесів соціального управління;
- мати правове оформлення.
Особливого значення набуває систематизація принципів соціального управління, що ґрунтується на пізнанні його закономірностей.
Розрізняють дві групи принципів:
- Загальні, що впливають на всі сфери суспільного управління (суспільно-політичні);
- Спеціальні принципи побудови системи управління і здійснення процесу управління. 41, с.21
До загальних належать такі принципи управління.
ў Принцип науковості (наукової обґрунтованості, об'єктивності) передбачає цілеспрямований вплив на суспільну систему в цілому або на її окремі ланки на основі пізнання та використання об'єктивних законів та закономірностей.
Управляти науково - це своєчасно виявляти тенденції соціального розвитку, його закономірності, організовувати, регулювати та контролювати рух цих закономірностей;
ў Принцип законності полягає в обов'язковому виконанні законів і підзаконних актів органами управління, посадовими особами, громадянами та громадськими організаціями.
Це один з найбільш важливих принципів, тим більш для правоохоронних органів, до яких належить державна податкова служба;
ў Принцип гласності полягає у своєчасному, широкому та регулярному інформуванні громадян про діяльність органів уп-равління, реальне становище у суспільстві.
Реалізація досягається за допомогою обов'язкових звітів органів управління перед населенням, всебічного обговорення у встановленому порядку певних питань та рішень, що приймаються. Даний принцип є за-собом формування громадської думки, включення у процес управління громадян, підвищення їх активності. Інструментом реалізації є засоби масової інформації.
ў Принцип гуманізму виражає систему поглядів, що визнає цінність людини як особистості, її права на волю, щастя, розвиток, виявлення здібностей, є одним з основоположних принципів управління у демократичному суспільстві та проходить червоною ниткою через Конституцію України.
ў Принцип розподілу влади (автор Шарль Монтеск'є французький правознавець, філософ, письменник) визначає розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову (праця "Про дух законів"). Це створює гарантії від узурпації влади, безмежних повноважень, зловживань владою, дозволяє розмежувати сфери компетенції та відповідальності.
ў Принцип системності спрямований на поєднання (при відсутній диференціації) окремих взаємообумовлених видів управлінської діяльності на основі загальної мети, передбачає тісно пов'язані дії різних органів управління, що здійснюються в рамках однієї спрямованості.
Це не означає тривіальну координацію, а передбачає поєднання дій у цілісній цільовій програмі, де окремі органи управління, їх завдання виступають як взаємопов'язані елементи, наділені своїм місцем та роллю у ході здійснення управлінського процесу. Реалізація вимагає певних зусиль, але забезпечує високий ефект.
ў Принцип плановості забезпечує пропорційний розвиток різних регіонів, галузей економіки, інших напрямів соціальної діяльності на різних рівнях системи з урахуванням законів, потреб сус-пільства, колективів, соціальних груп. Недостатня практика зас-тосовування не робить поганим сам принцип, оскільки без нього управління взагалі неможливе.
ў Принцип конкретності полягає у тому, що необхідно вивчати конкретні процеси управління, зіставляти їх з відповідними законами, аналізувати їх дію у конкретних обставинах і готувати висновки і пропозиції для практичного використання. 41, с.23
Спеціальні принципи управління поділяють на 2 підгрупи. До першої підгрупи (принципи побудови, системи управління) належать наступні принципи:
" Принцип ієрархічності побудови системи управління відображає багатоступінчастий розподіл обсягу повноважень між ланками структури, згідно з яким ланка вищого рівня управління керує ланкою нижчого управління, у той же час сама може бути об'єктом управління.
" Функціональний означає, що організаційна структура будь-якої системи будується, виходячи з основних функцій, виконання яких покладаються на неї, і вимагає створення такої структури, яка б виключала виникнення структур з дубльованими функціями.
" Територіально-галузевий полягає у поєднанні галузевої організації управління з державним устроєм країни, адміністративно-територіальним розподілом і економічним районуванням.
" Принцип норми керованості (обсягу контролю) полягає у тому, що, виходячи з певної межі, можливості засвоєння людиною інформації та практичного досвіду і спостережень видатних адміністраторів, обмежується чисельність працівників, безпосередньо підпорядкованих одному керівнику
Друга підгрупа спеціальних принципів - принципи, що визначають здійснення процесу управління.
" Цілеспрямованість забезпечення чіткої спрямованості процесів відповідного регулювання для збереження або підтримки управлінських відносин у певному вигляді або надання їм нових якостей.
" Принцип головної ланки визначає, що у ланцюгу подійнеобхідно відшукати головну ланку, основне завдання, вирішення якого дозволить вирішити всю сукупність або частину проблем, тобто на головному завданні повинні бути зосереджені основні завдання системи.
" Принцип відповідності передбачає делегування керівництвом виконавцю такої кількості повноважень, яка йому необхідна, щоб виконати завдання, за які той несе відповідальність.
" Принцип поєднання єдиноначальності та колегіальності - керівник конкретного рівня управління користується правом од-ноосібного вирішення питань, що входять до його компетенції. Колегіальність

 
 

Цікаве

Загрузка...