WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Адміністративна реформа в Україні: стан і перспективи //Вісник УАДУ при Президентові України. - 1998. - №11. - С.13.
48.Кравчук М.Т., Опришко В.Ф., Омельяненко Г.М. Державно-правова реформа в Україні. - К.: АТ "Книга", 1998 . - 420 с.
49.Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 543с.
50.Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливості поєднання - Т.: КАРП ЮКА, 2000. - 246с.
51.Крисоватий А.І. Державна податкова політика і система податків //Фінанси України. - 1998. - № 1. - С.64-68.
52.Куліш Г. Україна в лещатах тіньової економіки //Закон і бізнес.-1997.- № 15.
53.Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник. - Харьков: Консум, 1997. - 432 с.
54.Кучерявенко Н. П. Основы налогового права. - Харьков: Константа, 1996.
55.Макконел Кемпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах.: пер. с англ. 11 изд. -М.: Республика, 1992.
56.Максимов А.С. Удосконалення системи прибуткового оподаткування в Україні //Фінанси України. - 1997. - № 5. - С.86-91.
57.Мартін Шніцер Порівняння економічних систем. - К.: Основи, 1997. - 62с.
58.Медведев А.Н. Как планировать налоговые платежи. Практическое руководство для предпринимателей. - М.: ИНФА, 1996. - 192 с.
59.Мельник В. М. Оподаткування та податкове регулювання виробництва: Монографія. - Одеса: Астропринт, 1999. - 124с.
60.Мельник В. М. Управління податкоспроможністю суб'єктів господарювання: Навчальний посібник для самостійної роботи. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 116 с.
61.Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 362 с.
62.Мещерякова О. В. Налоговые системы развитых стран мира.- М.: Фонд " Правовая культура ", 1995.- 240с.;
63.Міністерство фінансів України . Моніторинг (січень-грудень 2001)// Економіст. - 2002. - №2 лютий. - с.20 - 29.
64. Моделювання та інформаційні системи в економіці. (Машинна обробка інформації): Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 64 /Відп. ред. М.Г. Твердохліб. - К.: КНЕУ, 2000. - 195с.
65.М. Філоненко Державний податковий менеджмент в умовах сучасної економіки// Збірник наукових праць Академії ДПСУ України. - 2001.- №4(14). - с.89-93.
66.Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов/Под ред. проф. В. Г. Князева, проф. Д. Г. Черника.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997.-191с.
67.Ніна Костіна, Людмила Тарангул, Сергій Сучок Застосування автоматних моделей для прогнозування податкових надходжень// Економіст. - 2002. - №2 лютий. - с.36 - 39.
68.О. Редич Нейромережі у моделюванні податкових надходжень // Збірник наукових праць Академії ДПСУ України. - 2001. - №2(12). - с.231-239.
69.Огонь Ц.Г. Податкова політика і доходи бюджетів України // Фінанси України. - 1997. - № 5. - С.74-85.
70.Онишко С.В. Податкові відносини між державою та платниками податків // Фінанси України. - 1998. - № 3. - С.84-91.
71.Оподаткування прибутку підприємств: Кому скільки платити //Вісник податкової служби України. - 1997. - № 11. - С.10-12.
72.Основи оподаткування: Навчальний посібник / Руммо В. В., Поповенко Н. С., Кубліков В. К. та ін. / За ред. акад. І. П. Продіуса, проф. Н. С. Поповенка. - Одеса: ОКФА, 1996. - 272 с.
73.Піскун С.М. Слідство ведуть податківці //Вісник податкової служби України. - 1998. - № 11. - С.33-34.
74. Податкова система України: Підручник/ В. М. Федосов, В. М. Опарін, Г. О, П ятаченко та ін./ Под ред. В. М. Федосова.- К.: Либідб, 1994.-464с.;
75.Податковим адміністраціям виповнився рік //Вісник податкової служби України. - 1997. - № 11. - С.3.
76.Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика: Підручник. - К.:Таксон,1996.-240с.
77. Русакова И. Г., Кашин В. А., Кравченко И. А. и др. Налоги в развитых странах.-М.: Финансы и статистика, 1991.-288с;
78.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М: Экоперспектива, 1997.
79.Семенко В. Де втрачаємо акцизний збір //Вісник податкової служби України. - 1998. - № 5. - С.13.
80.Сисоєв В. Податкова міліція: друге дихання //Вісник податкової служби України. - 1998. - № 5. - С.42-44.
81.Система перевірок упорядковується //Вісник податкової служби України. - 1997. - № 11. - С.18.
82.Скворцов Н.Н. Все о налогах в Украине. - К.: КОНКОРД, 1995.
83.Соколовська А.М. До питання про податкову реформу в Україні //Фінанси України. - 1997. № 6. - С.92-98.
84.Соколовська А.М. Кодифікація податкової системи: уроки для України //Вісник Національного банку України. - 1997. - № 11. - С. 29.
85.Соколовська А.М. Податкова система України в контексті світового досвіду //Фінанси України. - 1997. - № 7. - С.77-89.
86.Соколовська А. М. Податкова система України: теорія та практика становлення. - К.: НДФІ, 2001.-372с.;
87.Списання та реструктуризація //Вісник податкової служби України. - 1997. - № 10. - С. 34-35.
88.Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава-податки-бізнес.-К.: Либідь.-1992.
89.Т. Коляда Визначення основних факторів, що впливають на надходження до Зведеного бюджету України// Збірник наукових праць Академії ДПСУ України. - 2001. - №2(12). - с.219-224.
90.Терещенко Л.О. Моделювання та прогнозування податкових надходжень на регіональному рівні. - Дис., 2001р.
91.Тези міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми удосконалення податкової системи України" (24-25 жовтня 1996 року, м. Київ), К.: ПВКП Укртипроект, 1996. - 196 с.
92.Тимченко О.М. Податковий менеджмент - К.: КНЕУ, 2001. - 150с.
93. Турчинов О. Тіньова економіка: закономірності, механізми функціонування, методи оцінки. - К.: АРТЕК, 1996. - С.11-12.
94. Турчинов О. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження. - К.: АРТЕК, 1995. - С. 29., 300.
95.Чепурнов І.А., Мостенська Т.Л., Міненко М.А., Квач Я.П. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. -К, 1997.-С.3-43.
96.Черник Д. Г. Налоги в рыночной экономике.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.-383с.
97. Черник Д.Г., Починок А.П., Морозов В.П.Основы налоговой системы: Учебное пособиедля вузов. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. - .422с.
98.Чугунок І.Я., Самошкіна О.А.Основні підсумки виконання бюджету у 2000 році // Фінанси України. - 2001. - №6. - с.39 - 65.
99.Чугунок І. Я Планування дохідної частини місцевих бюджетів// Фінанси україни. - 2001. - №12. - с. 38-47.
100. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении: учеб.пособие. - М.: Дело,2000. - 440с.
101. Юргелевич С.В. Дискреційна податкова політика у сфері непрямого оподаткування //Фінанси України. - 1998. - № 2. - С.78-84.
102. Юткіна Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. - М.: ИНФРА - М, 1998.
103. Ю.Ємченко Модернізація податкової служби України // Збірник наукових праць Академії ДПСУ України. - 2001. - №4(14). - с.184-187.
Додаток Б
Модель КІАС ДПСУ на основі розподіленого сховища даних [64, с.183]

 
 

Цікаве

Загрузка...