WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

[41, с.107] Різні вчені по-різному їх класифікують, ідентичним методам присвоюються різні назви, що значно ускладнює процес їх вивчення.
В органах ДПС можуть застосовуватись майже всі з перелічених методів, але треба враховувати те, що некаузальні моделі базуються на припущенні збереження в майбутньому тенденцій минулого, вони мають перевагу для короткострокового прогнозування, а економетричні для - довгострокового. При малій малій кількості спостережень можливо використовувати прості екстраполяційні методи, тоді як для моделей Бокса-Дженкінса та економетричних моделей потрібна набагато більша кількість спостережень. Прогнозування за допомогою економетричної моделі потребує також прогнозів майбутніх значень екзогенних змінних. Економетричні методи не завжди більш точні , ніж моделі часових рядів, а прості методи часто дають кращі прогнози, ніж складні та вишукані методи.[34, с.186-189]
Роль експертних методів набуває особливого значення в період нестабільного розвитку соціальних, економічних та інших процесів, що прямо чи опосередковано впливають на діяльність ДПС. Для такого часу характерний високий ступінь невизначеності впливу факторів зовнішнього середовища. Це призводить до того, що, наприклад, статистичні методи прогнозування не дають надійних результатів, оскільки можуть бути застосовані у випадках закономірного розвитку процесів. Якщо ж розвиток процесів не відповідає зазначеній вимозі, прийнятна точність процесів не може бути забезпечена ніякими статистичними методами, якими б досконалими вони б не були.
До експертних методів належать:
" Метод інтерв'ю з експертом за заздалегідь підготовленою програмою відносно перспектив розвитку об'єкта. Успіх такого прогнозу вирішальною мірою залежить від кваліфікації експерта та несе знану долю суб'єктивізму. Проте там, де не потрібна висока точність, а результати необхідні негайні, даний метод може стати незамінним;
" Аналітична експертна оцінка - метод передбачає тривалу і ретельну попередню роботу експерта над аналізом тенденцій, оцінкою стану та шляхів розвитку об'єкта прогнозу. Цей метод дає можливість повніше використати наявну інформацію про об'єкт, що , безумовно, підвищує точність прогнозу;
Поряд з індивідуальними методами експертних оцінок можуть застосовуватись і колективні методи експертних оцінок, які передбачають спільну працю групи експертів для отримання максимально об'єктивного пронозу:
" Метод мозкового штурму ґрунтується на стимулюванні творчості експертів, що досягається дотриманням певних правил, що регламентують процедуру спільного обговорення ними варіантів прогнозу: допускається висунення будь-яких ідей у рамках питання з одночасною забороною їх оцінки з боку решти експертів: обмежується час одного виступу, проте кількість їх довільна. Фіксуються всі висловлені гіпотези, проте аналіз і оцінка їх проводиться дещо пізніше;
" Метод експертних комісій: під час спільної роботи експерти пропонують свої варіанти прогнозу, спільно обґрунтовуючи і обговорюючи їх, намагаються виробити єдиний погляд щодо прогнозу. Слабким місцем є те, що тут лежить логіка компромісу ,яка не позбавлена суб'єктивізму та надмірного впливу найбільш авторитетних експертів.
"Інколи експертна процедура може здійснюватись методом суду: частина експертів оголошується прибічниками певної гіпотези (або гіпотез), інша частина - противниками. Третя група експертів виступає у ролі суддів, яка і підводить підсумки, результати дискусій і оголошує остаточний результат.
Одним із найбільш відповідальним моментівметодів експертних оцінок є формування групи експертів, підготовка і проведення експертизи, обробка експертних оцінок. Від чисельності та професіоналізму групи експертів залежить точність та обґрунтованість прогнозу. Як правило, до її складу включаються найбільш кваліфіковані співробітники органів ДПС, наукових установ та вищих навчальних закладів, а за необхідності - і органів прокуратури, юстиції, МВС. Митної служби тощо. Якщо ж така група формується лише з працівників податківців, то для усунення однобічності , тенденційності прогнозу до її складу включаються представники різних служб та підрозділів.[41, с.108-110]
Отже, суб'єктивні методи прогнозування потребують дуже мало додаткової інформації, оскільки респонденти використовують свої власні методи побудови прогнозів. Тому ці методи доцільно використовувати у випадку, коли немає можливості використовувати більш точні, засновані на математичних розрахунках методи та у випадку, коли об'єкт прогнозування дуже простий або дуже складний і його прогностичний стан та поведінку можна визначити інтуїтивним шляхом з певною долею ймовірності.
3.2. Застосування економетричних моделей для прогнозування податкових надходжень
При аналізі економічних явищ на основі економіко-математичних методів особливе місце займають моделі, що виявляють кількісні зв'язки між показниками, що вивчаються і факторами, які на них впливають. Науковою дисципліною, предметом якої є вивчення цієї кількісної сторони економічних явищ і процесів засобами математичного і статистичного аналізу, є економетрія, в якій результати теоретичного аналізу економіки синтезуються з висновками математики і статистики. Основна задача економетрії - перевірка економічних теорій на фактичному матеріалі за допомогою методів математичної статистики.
Головним інструментом економетрії служить економетрична модель факторного аналізу, параметри якої оцінюються засобами математичної статистики. Ця модель виступає в якості засобу аналізу і прогнозування конкретних економічних процесів на основі реальної статистичної інформації.
Економетричні моделі можна класифікувати за рядом класифікаційних ознак.
Так, за аналітичною формою моделі виділяють лінійні, нелінійні, степеневі моделі і ін.
Однією з основних класифікаційних рубрик економетричних моделей є класифікація за напрямком і складності причинних зв'язків між показниками, що характеризують економічну систему. За напрямком і складністю між внутрішніми змінними і зовнішніми змінними виділяють наступні економетричні моделі:
" Регресійні;
" Взаємозалежні системи;
" Рекурсивні системи.
Регресійними називають моделі, що базуються на рівнянні регресії, чи системі регресійних рівнянь, що пов'язують величини ендогенних і екзогенних змінних.
Взаємозалежні системи найбільш повно описують економічну систему, що містить, як правило, велику кількість ендогенних і екзогенних змінних. Такі моделі задаються системою взаємозалежних рівнянь.
На практиці намагаються спростити взаємозалежні системи і привести їх до так званого рекурсивного вигляду. Для цього спочатку вибирають ендогенну змінну (внутрішній показник), що залежить лише від екзогенних змінних (зовнішніх змінних) і позначають y1. Потім вибирається внутрішній показник, який залежить лише від зовнішніх факторів і від попереднього y1 і т.д.; таким чином, кожний наступний показник залежить тільки від зовнішніх факторів і від внутрішніх попередніх. Параметри першого рівняння рекурсивних систем знаходять методом найменших квадратів(далі - МНК), їх підставляють в перше рівняння й знов застосовується

 
 

Цікаве

Загрузка...