WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат

Управління складним податковим об’єктом (Дипломна) - Реферат


ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ:
УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМ ПОДАТКОВИМ ОБ'ЄКТОМ
ЗМІСТ
стор.
ВСТУП
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ ОРГАНОМ
1.1Сутність управління як економічної категорії
1.2 Системний підхід до управління податковими органами
1.3 Податковий менеджмент. Значення інформаційних систем і систем підтримки прийняття рішень
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ РОБОТИ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ОРГАНІВ ДПС
2.1 Оцінка роботи податкових органів на сучасному етапі
2.2 Світовий досвід організації роботи органів податкової служби
2.3 Значення математичних і статистичних моделей для оптимізації (ефективної організації) діяльності органів ДПС
РОЗДІЛ ІІІ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ДПС
3.1 Прогнозування податкових надходжень
3.2 Застосування економетричних моделей для прогнозування податкових надходжень (на прикладі м. Ірпеня)
3.3 Шляхи підвищення ефективності роботи органів ДПС
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВСТУП
Частина доходів юридичних і фізичних осіб набуває форми податків та інших обов'язкових платежів лише в разі їх вилучення і перерахування до бюджету держави. Тому органи стягнення податків є своєрідним "двигуном" податкової системи, що забезпечує її функціонування.
Однією з структур, яка покликана забезпечити надходження коштів до дохідної частини бюджету є Державна податкова служба. Вона займає особливе місце у складі органів державної влади. Державна податкова служба є одним із найважливіших і найпріоритетніших інструментів реалізації державної економічної політики.
Головною метою діяльності органів Державної податкової служби є забезпечення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів, а також неподаткових платежів, встановлених законодавством.
Державна податкова служба України як управлінська структура нашої держави формується у надзвичайно складних політичних та економічних умовах, одночасно із становленням самої держави, державного управління та податкової системи.
Податкова служба України поступово набирає тих рис, які необхідні для роботи у ринковому середовищі, однак цей процес проходить надто повільно, і потрібно вживати заходів з боку держави для піднесення податкового менеджменту на якісно новий рівень, зростання авторитету державних службовців, впровадження прогресивних форм і методів фінансового контролю. Для досягнення поставлених цілей потрібно вирішити низку проблем, які можна об'єднати в дві групи: перша група пов'язана з питаннями організаційного плану, а друга - включає методологічні аспекти удосконалення окремих положень чинного законодавства про податки й приведення їх у відповідність до вимог практичної діяльності.
У період переходу від планової до ринкової економіки і створення незалежної держави організація ефективної діяльності податкової служби поряд із удосконаленням системи оподаткування стає важливою складовою податкової системи. Тому від чіткості її дій, спрямованих на виконання своїх функцій на всіх рівнях, залежить процес адаптації податкової системи України до ринкових суспільно-економічних відносин.
Актуальність теми дослідження визначається тим, що магістерська робота пов'язана з вирішенням комплексу найважливіших проблем становлення та управління податковою службою, що працює в умовах економічної кризи та недосконалості податкового законодавства, намагається оптимізувати виконання своїх функцій, але потребує державної підтримки на науково обґрунтованих засадах.
Мета проведеного дослідження полягає у тому, щоб, спираючись на аналіз реального стану справ в економіці та податковій службі України, використовуючи висновки, зроблені у результаті вивчення сучасної науки управління, обґрунтувати застосування її положень щодо оптимізації структури та вдосконалення діяльності податкової служби, спрямованої на забезпечення практичної реалізації принципів та норм Конституції України.
Відповідно до мети визначені завдання дослідження: вивчити теоретико-методологічні засади управління податковим органом, з'ясувати значення інформаційних систем і систем прийняття рішень в діяльності податкових органів, проаналізувати роботу органів ДПС в Україні, вивчити світовий досвід організації роботи органів податкової служби, з'ясувати значення математичних і статистичних моделей для ефективної організації діяльності органів податкової служби, визначити шляхи підвищення ефективності роботи органів ДПС.
РОЗДІЛ І
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ ОРГАНОМ
1.1. Сутність управління як економічної категорії
В умовах розбудови економіки України дедалі більшого значення набувають проблеми управління. Назріла об'єктивна необхідність створити управлінський механізм, де б не було місця суб'єктивізму та волюнтаризму, а існувала реальна можливість такого обмеження стихійних чинників розвитку, яке б не давало їм змоги ставати визначальною управлінською силою. Тож осмислення управлінських проблем, що виникають у процесі будівництва такого механізму, - одне з найважливіших завдань науки управління.
Природа наділила людство найвищою здатністю до самокерування, надавши для цього відповідний управлінський орган - мозок, який має необхідну біологічну і соціальну інформацію для виконання управлінських рішень. Біологічна історія людини має свій вік, але у відомому нам часі людина завжди мала цю здатність, хоча, зрозуміло, з різним ступенем управлінської досконалості. В цьому контексті управління має багатомільйонну часову історію, вивчення якої має бути постійним об'єктом науки управління. Історичні джерела управлінського знання дають можливість встановити певні загальнолюдські опори управлінської діяльності, етапи її еволюції - від досвідної методології, яка виявляла себе у вигляді організаційних звичаїв, традицій, зокрема етнічних, до теоретично осмисленого знання, що набуло вже у відносно недавні часи статусу науки управління. 27, с.5
Перші наукові дослідження проблеми управління починаються у другій половині XIX ст., коли бурхливий розвиток промисловості зумовив потребу у виникненні такої науки. Засновником її вважається американський інженер Ф.Тейлор (1856 - 1915). До найбільш відомих шкіл у галузі управління належать школи лауреата Нобелівської премії Л.В. Канторовича, В,В, Новожилова, українського вченого В.М. Глушкова !923 - 1982), що працювали над розробкою і застосуванням математичних методів в управлінні. 41, с.8
Термін "управління" загальновідомий, але сенс його найчастіше сприймається інтуїтивно. Існує багато визначень терміну "управління", оскільки влучно передати його сутність непросто. Тим більше, що останнім часом з'явився ще один термін - "менеджмент", який практично є його синонімом.
Фундаментальний Оксфордський словник англійської мови трактує "менеджмент" як:
" Спосіб,манеру спілкування з людьми;
" Владу й мистецтво управління;
" Особливого роду адміністративні навички;
" Орган управління, адміністративну одиницю.
Разом з тим, управління

 
 

Цікаве

Загрузка...