WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облікова політика підприємства (Курсова) - Реферат

Облікова політика підприємства (Курсова) - Реферат

облікової політики, а її встановлення. У цьому випадку ми маємо справу не зі зміною облікової політики, а із зміною облікових оцінок.
Облікова оцінка - попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами. Вона може бути переглянута, якщо змінюються обставини, на яких вона ґрунтувалася, або отримано додаткову інформацію.
Встановлення таких змін на практиці - досить складна і скрупульозна справа, під час якої важко повністю уникнути помилкових рішень. Тому перш ніж прийняти одне (єдине) конкретне рішення, добре поміркуйте!
Отже, усім подіям (операціям), які є новими для підприємства, для встановлення облікової політики необхідно дати попередньо облікову оцінку, а оскільки вона може змінитися, то доведеться застосовувати інші методи і процедури. Якщо облікова оцінка змінюється, то не варто коригувати прибуток і повторно надавати інформацію про попередні звітні періоди для порівняння. Зміни облікових оцінок впливають тільки на майбутнє і не стосуються минулого.
Наслідки змін в облікових оцінках включайте до тієї статті звіту профінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов'язаних а об'єктом такої оцінки, в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці пе-ріоди.
Відповідальність суб'єкта господарювання, його посадових осіб за неприйняття облікової політики та за внесення необґрунтованих (незаконних) змін до облікової політики підприємства, за ведення обліку всупереч вимогам політики
Законодавчі акти України не передбачають безпосередньої відповідальності підприємства, його власника та посадових осіб у випадку неприйняття облікової політики або за внесення необґрунтованих (із порушенням установленого порядку) змін. Однак це не означає, що її немає взагалі!
Так, під час перевірки фінансової діяльності підприємства орган, який її проводить (аудиторська фірма, податкова інспекція), може визнати недійсним баланс, складений без затвердженої відповідним чином облікової політики (або уразі прийняття необґрунтованих змін до облікової політики, або у випадку не проведення перерахунку прибутків за попередні звітні періоди після внесення змін до облікової політики). Такий висновок базується на положеннях статті 8 Закону про бухоблік, чинних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.
ВИСНОВОК
В даній курсовій роботі висвітлені всі основні питання та положення, що характеризують облікову політику підприємства. Розкрито суть та основні положення, що характеризують дану тему, зокрема:
"Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності" - таке визначення облікової політики наведене в статті 1 "Визначення термінів" Закону України від 16.07.99 р. №996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон про бухоблік).
Згідно з визначенням, облікова політика підприємства базується на основних принципах обліку та звітності. Під принципами бухгалтерського обліку слід розуміти правила, якими необхідно керуватися при вимірюванні, оцінці й реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.
Документальне оформлення облікової політики підприємства здійснюється у вигляді наказу про облікову політику підприємства, який після його затвердження набуває статусу юридичного документу. Наказ про облікову політику є основним внутрішнім документом, яким регулюється організація облікового процесу на підприємстві та є обов'язковим для виконання всіма службами і працівниками підприємства.
Правильно розроблена облікова політика, яка враховує умови та можливості ведення господарської діяльності забезпечує:
? повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності;
? готовність бухгалтерського обліку до втрат (витрат) та пасивів, ніж можливих доходів і активів - не допускаючи створення прихованих резервів;
? відображення в бухгалтерському обліку фактів та умов господарської діяльності, виходячи не тільки з їх правової форми, але й з їх економічного змісту;
? тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам по рахунках синтетичного обліку на 1-ше число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;
? раціональне ведення бухгалтерського обліку виходячи, з умов господарської діяльності та величини підприємства.
Облікова політика розробляється на багато років і може змінюватись лише у випадку:
? зміни статутних вимог;
? зміни вимог органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
? забезпечення внесеними змінами більш достовірного відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
Вплив зміни облікової політики на події й операції минулих періодів відображається у звітності шляхом:
o коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;
o повторного надання порівняльної інформації стосовно попередніх звітних періодів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
1. Бабаев Ю. Теория бухгалтерского учета: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1999.-391 с.
2. Большой бухгалтерский словарь. - М.: Финансы и статистика, 1999. -574 с.
3. Бирюкова И. К. Бухгалтерсий учет в Украине. - К.: Знание, 1998. -408 с.
4. Вещунова Н. Бухгалтерсий учет на предприятиях. - М.: Перспектива, 1999. - 525 с.
5. Голов С. Управленческий бухгалтерсий учет. -К.: Скарби, 1998. -384 с.
6. Должанський М.І., Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. - Л.: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. - 494с.
7. Завгородний В. П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. - К.: Бліц-Інформ, 1995. -433 с.
8. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бух обліку: Підруч. - К.: КНЕУ, 2001. - 334с.
9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2002. - 784с.
10. Бухгалтерський фінансовий облік: Підруч. для студ. спеціальності "Облік і аудит" вищих навч. закл./За ред.Ф.Ф.Бутинця. - 4-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 688с.
11. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл./ Л.Панкевич, М. Зварич. - Львів: Аверс, 2002. - 316с.
12. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб./ За ред.. проф.. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000 - 608с.

 
 

Цікаве

Загрузка...