WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт-щоденник про проходження практики - Реферат

Звіт-щоденник про проходження практики - Реферат

партія продукції, що проходить однаковий технологічний процес виготовлення
Попередільний метод використовується складних масових виробництвах і де кінцеву продукцію одержують поступово переробкою вихідної сирини, що проходять ряд хімічних, термічних та технологічних виробничих процесів. Цей метод широко використовується в таких галузях промисловості в яких технологічний процес виготовлення продукції складається з окремих стадій.
Нормативний метод використовується в масових і серійних виробництвах і передбачає попереднє визначення фактичної собівартості виготовленої продукції на підставі діючих норм. Передумовою нормативного методу є наявність норм витрат, які задовольняють потреби планування та обліку, що дозволяє до початку виробничого процесу складати нормативну калькуляцію продукту, а після його завершення на основі нормативної калькуляції та поточного обліку про відхилення та зміни норм визначити фактичну собівартість продукції.
Облік готової продукції і товарів.
Готова продукція - це продукція(виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування, відповідає технічним умовам і стандартом, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад.
Готова продукція - це матеріальний результат виробничої діяльності підприємства.
Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції:
а) випуск продукції з виробництва і здача її на склади;
б) зберігання продукції на складах підприємства;
в) відпуск продукції на місці одноріднім і відправка(відвантаження) іногороднім покупцям;
г) відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції.
д) реалізація продукції.
Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за облікованими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається записом:
Дебет рахунків на яких відображено вибуття готової продукції (рах. №20 "Виробничі запаси", 90 "Собівартість реалізації").
Кредет рахунків № 26 "Готова продукція".
Облік товарів.
Облік товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу, ведеться на рахунку №28 "Товари". Цей рахунок використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства й організації, а також підприємства громадського харчування.
Рахунок № 28 "Товари " має такі субрахунки:
№ 281 "Товари на складі"
.№ 282 "Товари в торгівлі"
№ 283 "Товари в комісії"
№ 284 "Тара під товарами"
№ 285 "Торгова націнка"
Облік грошових коштів і розрахункових операцій.
Рахунки класу 3 "Кошти, рахунки та інші активи" призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній і іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.
Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки іноземною валютою на рахунках цього класу та класів 4 "Власний капітал та забезпечення зобов'язання", 5 "Довгострокові зобов'язання", 6 "Поточні зобов'язання" та на рахунках № 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" і № 16"Довгострокова дебіторська заборгованість" обліковуються в гривнях у сумі, що визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України на дату здійснення грошових операцій, оформлення митних документів, підписання документів про виконання робіт(послуг), підписання установчих документів, затвердження авансового звіту про використання авансового звіту про використання підзвітних грошових коштів. Одночасно грошові кошти, фінансові інвестиції та розрахунки відображаються в тій валюті, в якій здійснюються розрахунки і платежі.
Вільні грошові кошти підприємств повинні обов'язково зберігатися в банку, причому підприємство самостійно обирає установу банку. Кошти у валюті іноземних держав обліковуються окремопо кожній валюті, але в перерахунку на національній валюті, але в перерахунку на національну валюту України. Бухгалтерський баланс всіх підприємств України складається тільки в одній валюті, тобто у гривнях.
Облік дебіторської заборгованості
Основні поняття та порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість визначає П (С) БО10 "Дебіторська заборгованість"
Дебітори - це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів або інших активів.
Довгострокова дебіторська заборгованість - це сума заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка виникла в ході нормативного операційного циклу та буде погашена на протязі більше 1 року з дати балансу. Якщо строк погашення менше року, то ця заборгованість відноситься до поточної.
До довгострокових дебіторських заборгованостей відносять:
1. Заборгованість орендаря за фінансову оренду, яка відображається в балансі орендаря.
2. Надання позик іншим юридичним і фізичним особам.
3. Заборгованість, що виникає при над звичай них подій.
Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством в майбутньому економічних вигод і її сума може бути достовірно визначена.
Для відображення довгострокової дебіторської заборгованості призначений рахунок 16 "Розрахунки з різними дебіторами".
Аналогічний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, терміном її виникнення і погашення.
Поточна дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, виконання робіт чи надання послуг і оцінюється за первісною вартістю.
Охорона праці, техніка безпеки
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобі спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.
На ВАТ КРП створена служба з охорони праці яка в своїй роботі керується Законом України "Про охорону праці", який був введений в дію 14 жовтня 1992 року та іншими нормативними актами з охорони праці.
Щорічно укладається колективний договір в якому відображається питання з охорони праці.
Працівники заводу, які працюють в виробничих підрозділах забезпечуються безкоштовно спецодягом та засобами індивідуального захисту.
Працівники, які працюють в шкідливих умовах праці в дні виконання робіт безкоштовно одержують молоко.
Безкоштовно проводяться попередні і періодичні медичні огляди працівників задіяних на шкідливих та небезпечних роботах.
Працівники заводу забезпечені інструкціями з охорони праці за професіями.
На протязі 2004 року і на даний період нещасних випадків на заводі не було.
Висновки і пропозиції
За час проходження практики по спеціальності Бухгалтерський облік на ВАТ "Коломийський завод КРП" я закріпила свої знання з теоретичні знання на проведенню бухгалтерського обліку на промисловому підприємстві.
Я ознайомилася з порядком ведення господарської операції, правильним їх документальним оформлення, виконувала обов'язки дублера на окремих операціях, а саме н нарахуванні заробітної плати.
В трудовому колективі встановила дружні відносини. Загальна увага приділялася з боку адміністрації до задоволення інерції працівників, покращення їх матеріального добробуту.
В загальному я вважаю, що ведення бухгалтерського обліку відповідає вимогам поставленим перед ним.

 
 

Цікаве

Загрузка...