WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит податкових розрахунків на підприємстві (Курсова) - Реферат

Аудит податкових розрахунків на підприємстві (Курсова) - Реферат

(робіт, послуг), що підлягають продажу .
Податковий кредит - сума, на яку платник податку має право
зменшити податкове зобов'язання звітного періоду.
Аудитор перевіряє суми податкового кредиту за відповідні звітні періоди, звертаючи при цьому увагу на таке:
- суми ПДВ, сплачені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з
придбанням (спорудженням) основних засобів, включаються до складу
податкового кредиту такого звітного періоду, незалежно від термінів
введення в експлуатацію основних фондів;
_ не включаються до податкового кредиту суми податку за опе
раціями з товарами (роботами, послугами), звільненими від оподат
кування;
- за товари (роботи, послуги), які частково використовуються в
оподатковуваних операціях, а частково ні, до суми податкового кре
диту включаються суми податку в частині використання, яка відно
ситься до оподатковуваних операцій;
- до складу податкового кредиту не включаються суми податку,
сплачені за придбані товари (роботи, послуги), вартість яких не відно
ситься до складу валових витрат виробництва. Податки, сплачені у
зв'язку з таким придбанням, відшкодовуються за рахунок відповід
них джерел.
Необхідно перевірити, чи підтверджуються всі суми, включені до податкового кредиту, податковими накладними (митними деклараціями), а також накладними, рахунками-фактурами, іншими первинними документами.
Перевіряючи законність відшкодування ПДВ, слід керуватися тим, що датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається дата списання коштів з банківського рахунка в оплату товарів, або дата отримання податкової накладної.
З'ясування достовірності, правильності розрахунків з бюджетом за ПДВ потребує також зіставлення сум ПДВ, вказаних у податкових накладних з книгами обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг). Дані книг обліку придбання і продажу товарів мають відповідати аналітичним і синтетичним регістрам бухгалтерського обліку.
Розрахунки з бюджетом по ПДВ мають правильно відображатися на рахунках бухгалтерського обліку.
Облік розрахунків по ПДВ здійснюється Облік розрахунків по ПДВ здійснюється на рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами" за субрахунками:
" 641 "Розрахунки за податками", де ведеться облік ПДВ;
" 643 "Податкові зобов'язання", де ведеться облік5 сум ПДВ, визначених, виходячи із сум одержаних авансів за готову продукцію, Матеріальні цінності, що підлягають відвантаженню;
" 644 "Податковий кредит", де обліковуються суми податкового кредиту.
Для того щоб облікова і звітна інформації по ПДВ була правдивою, бухгалтер повинен здійснити, а аудитор перевірити правильність таких проведень:
" в разі отримання передоплати: Дт311Кт68; Дт361Кт643 - зобов'язання згідно накладної
" реалізація товару: Дт361Кт702, Дт702Кт641; Дт643Кт361- скасовано зобов'язання і їх нарахування у складі виручки.
Дт681Кт361 - аванс зараховано в передоплату
" відображення в обліку податкового кредиту: Дт371Кт311, Дт644Кт631.
Особливо уважно слід перевіряти продаж за готівку фізичним особам, відпуск товарів у рахунок зарплати, безоплатний відпуск, продукції, від обсягу якої належить нарахувати ПДВ.
Основні аудиторські процедури перевірки розрахунків з бюджетом по ПДВ:
- порівнюються журнали-ордери з Головною книгою, дебетові та
кредитові обороти на рахунку 64, показані в обліку та нараховані
аудитором. Звіряються обороти за К-т 46 рахунка, правильність віднесення
витрат на собівартість;
- дані оборотів на рахунку 64, за Головною книгою (або оборот
но-сальдовою відомістю) порівнюються з сумами, зазначеними у
Декларації про ПДВ;
- після визначення відхилень і порушень групуємо помилки на
типові, розрахункові, випадкові (арифметичні чи нетипові). Визначаємо
чаємо їх характер : обман чи помилка, суттєвість впливу на кінцеві
результати, можливість виправлення. При цьому складається звіт,
використовуються для нього попередньо складені робочі записи у
вигляді порівняльних таблиць, розрахунково-підсумкових відомостей
і т. д., де відображені всі етапи обліку податку на додану вартість:
від первинних документів, журналів-ордерів до декларації
Заповнення декларації по ПДВ у частині податкових зобов'язань аудитор може перевірити формулою:
Рядок 9 декларації = Обороти за кредитом субрахунка 641 за звітний період + сальдо за кредитом субрахунка 643 на кінець звітного періоду - Сальдо за кредитом субрахунка 643 на початок звітного періоду.
А заповнення даної декларації у частині податкового кредиту аудитор може перевірити формулою:
Рядок 17 декларації = Обороти за дебетом субрахунка 641 за звітний період + Сальдо за дебетом субрахунка 644 на кінець звітного періоду - Сальдо за дебетом субрахунка 644 на початок звітного періоду
3.Шляхи удосконалення розрахунків з бюджетом
У системі податків і зборів, що справляються в Україні, крім загальнодержавних і місцевих, варто виділити спільні податки, що у визначених на довготривалій основі пропорціях будуть розподілятися між державним і місцевими бюджетами. До них, на нашу думку, можна віднести податок на прибуток підприємств і податок на доходи фізичних осіб. Ця пропозиція ґрунтується на таких міркуваннях. По-перше, в Україні протягом тривалого часу ці податки фактично розподілялися між державним і місцевими бюджетами, хоча згідно із законодавством належали до загальнодержавних. Отже, набуто значного досвіду використання їх різними рівнями бюджетної системи. По-друге, в багатьох розвинутих країнах ці податки такожрозподіляються у певному співвідношенні, а в деяких функціонують у вигляді самостійних податків (наприклад, федерального і місцевого податків на прибуток корпорацій), що стягуються окремо до федерального і регіональних бюджетів. По-третє, спільне використання податку на прибуток підприємств і податку на доходи фізичних осіб на загальнодержавному і місцевому рівнях відповідає розподілу функцій і повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування, а тому може бути обґрунтоване з позицій принципу еквівалентності ("послуга-відшкодування"). Оскільки значна частина коштів місцевих бюджетів використовується на розвиток виробничої і соціальної інфраструктури, яка приносить безпосередню вигоду розташованим на території певних адміністративних одиниць підприємствам і фізичним особам, що тут проживають, є своєрідною рентою, яка сприяє зростанню їхніх доходів, остільки частина податків на доходи юридичних і фізичних осіб має залишатися у розпорядженні органів місцевого самоврядування. Оскільки ж частина витрат на розвиток виробничої і соціальної інфраструктури фінансується за рахунок державного бюджету, остільки до нього має надходити і частина зазначених податків. Практика зарахування прибуткового податку з гро-мадян виключно до місцевих бюджетів, що мала місце в окремі роки (1992-1993, 2000-2002 рр.), на нашу думку, є невиправданою. У багатьох розвинутих країнах цей податок становить основу надходжень до державного бюджету. Крім того, його акумуляція виключно на місцевому рівні спричиняє значну диференціацію дохідної бази

 
 

Цікаве

Загрузка...