WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → “Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами”. (Диплом) - Реферат

“Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами”. (Диплом) - Реферат


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Управління освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Вище професійне училище №14
Дипломна робота
на тему:
"Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами".
Виконала: уч. гр. 313
Марущак У.П.
Перевірили викладачі:
Іваницька О.Л.
Вінтоняк С.Д.
КОЛОМИЯ 2005
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Заступник директора по НВР
______________ Бирчак П. І.
"____"______________2005 р.
ЗАВДАННЯ
на дипломну роботу
учениці групи № 313 Марущак Уляни Петрівни
Тема:
"Автоматизація відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами".
Рекомендований зміст роботи:
Вступ.
1. Теоретична частина.
1.1. Документальне оформлення .
1.2. Відшкодування витрат по відрядженню
1.3. Microsoft Excel: формули та функції.
2. Практична частина.
2.1. Постановка задачі та автоматизація.
2.2. Роздрук вихідних даних.
Висновки.
Список використаної літератури.
Керівник роботи: _____________________ / Вінтоняк С.Д./
Керівник роботи: _____________________ /Іваницька О.Л./
Випускниця: _____________________ / Марущак У. П./
Завдання отримано: 5.04.2005 р.
Термін виконання роботи: 17.06.2005 р
ЗМІСТ:
Вступ………………………………………………………… 4
I. Теоретична частина
1. Документооформлення……………………………………. 8
2. Відшкодування витрат по відрядженню…………………. 13
3. Електронні таблиці Excel. Введення формул та функцій. 18
II. Практична частина
1. Постановка задачі та автоматизація…............................. 25
2. Роздрук вихідних даних………………………................. 28
Висновок……………………………………………………………….. 29
Список використаної літератури……………………………………... 30
Д. Р. - 313
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Розроб. Літера Аркуш Аркушів
Перевірив
ВСТУП.
Бухгалтерський облік - система суцільного, неперервного спостереження й контролю за господарськими процесами підприємства, що передбачає виявлення, вимірювання, реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та передачу інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який веде підприємство. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують гро-шовий вимірник, базуються на даних бухгалтерського обліку.
Мета ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності - надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Правові основи регулювання, організації та ведення бухгалтерського обліку й складання бухгалтерської звітності на підприємствах визначені в Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16. 07. 1999 p. № 996-XIV. Порядок організації та ведення обліку регламентується Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), Планом рахунків бух-галтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від ЗО. 11. 1999 р. № 291 на виконання Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Для бухгалтерського обліку характерними є:
- реєстрація усіх без винятку господарських операцій;
- документування;
- наявність спеціальних прийомів і способів обробки отриманих даних.
Д. Р. - 313 Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Отже, бухгалтерський облік є суцільним і документальним.
Перед бухгалтерським обліком стоять такі завдання:
1) неперервне, суцільне, взаємопов'язане та документальне відображення економічних процесів і явищ в усіх галузях економіки;
2) забезпечення керівництва достовірною своєчасною інформацією про економічні явища та процеси, про стан засобів господарювання для прийняття управлінських рішень;
3) створення необхідної інформаційної бази для планування, стимулювання, організації, регулювання, аналізу та контролю;
4) забезпечення контролю за законністю та доцільністю здійснення операцій;
5) забезпечення контролю за наявністю та рухом майна, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
6) сприяння зміцненню законності у виробничій, фінансово-господарській діяльності підприємства.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться від дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Згідно із статтею 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" він базується на таких принципах:
1. Обачності - в бухгалтерському обліку підприємства застосовують методи оцінки, які мають запобігати заниженню оцінки зобов'язань і завищенню оцінки активів і доходів.
2. Повного висвітлення - в обліку має міститися вся
інформація, що відображає фактичні й потенційні наслідки господарських операцій і подій, які впливають на прийняття рішень.
3. Автономності - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від його власників. Особисте майно та зобов'язання власників підприємства у фінансовій звітності не відображають.
4.Послідовності - постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики (сукупності принципів, методів і процедур складання та подання фінансової звітності).
Д. Р. - 313 Арк
Зм. Арк. № документа Підпис Дата
Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених П(С)БО. Вона має бути обґрунтована й розкрита у фінансовій звітності підприємства,
5.Неперервності - оцінка активів і зобов'язань здійснюється, виходячи з припущення, що діяльність підприємства триватиме.
6. Нарахування та відповідності доходів і витрат - доходи і витрати в бухгалтерському обліку відображають в момент виникнення, незалежно від дати надходження грошових коштів. Для визначення фінансового результату звітного періоду доходи звітного періоду порівнюють з витратами, здійсненими для одержання цих доходів.
7. Превалювання (переважання) суті над формою - операції обліковуються за суттю, а не лише виходячи з їхньої юридичної форми.
8. Історичної (фактичної) собівартості - оцінка активів здійснюється,

 
 

Цікаве

Загрузка...