WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Нормативна характеристика бухгалтерського обліку - Курсова робота

Нормативна характеристика бухгалтерського обліку - Курсова робота

___________________________ за КВЕД
Вид економічної діяльності Контрольна сума
За ____ 200 __ р.
Форма №4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Ста-тут-ний Пайо-вий
капі-тал Додат-
ковий
вкладе-ний Інший
додат-ковий Резе-рв-ний Нероз-поділе-ний Не-опла-чений Вилу-чений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок 010 1800 - - 300 60 480 600 - 2040
Коригування:
Зміна облікової 020 - - - - - (120) X X (120)
030 X X X X X 60 X X
Інші зміни 040 X X X X X X X X X
Скоригований залишок на початок року 050 1800 - - 150 60 41,0 600 - 1980
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 X X X - X X X X X
Уцінка основних засобів 070 X X X - X X X X X
Дооцінка незавершеного будівництв 080 X X X - X X X X X
Уцінка незавершеного будівництва 090 X X X - X X X X X
Дооцінко нематеріальних активів 100 X X X - X X X X X
Уцінка нематеріальних активів ПО X X X 180 X X X X 180
120 X X X - X X X X X
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 X X X X X 720 X X 720
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 - - X X -
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 - - X X - - X X -
Відрахування до резервного капіталу 160 X X X X 90 (90) X X -
170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 X X X X X X X X X
Погашення заборгованості з
капіталу 190 X X X X X X X X
200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 X X X X X X X X X
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 X X X X X X X X X
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 X X X X X X X X X
Вилучення частки в капіталі 240 X X X X X X X X X
Зменшення номінальної вартості акцій
250 X X X X X X X X X
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 X X X X X X X X X
Безкоштовно отримані активи 270 X X X X X X X X X
280
Разом змін в капіталі 290 600 90 630 (600) - 1920
Залишок на кінець року 300 1800 - - 900 150 1050 - - 3900
Висновки
Завдання бухгалтерського обліку як засобу забезпечення ефективного управління підприємством постало в кінці минулого століття і було обумовлене запровадженням систем інтенсивного використання трудових ресурсів. Воно, з одного боку, розвиває завдання обліку в забезпеченні збереженості майна підприємства; з іншого - спрямоване на формування інформаційної бази для прийняття ефективних управлінських рішень, тобто бухгалтерський облік розглядається як інформація оберненого зв'язку в контурі управління підприємства.
Сьогодні, в умовах ринкової економіки, важливе значення має формування системи показників, які дозволяють характеризувати результати діяльності підприємства. Найважливішими серед них є прибуток, собівартість і рентабельність.
Завдання, що розглядає бухгалтерський облік як засіб перерозподілу ресурсів в народному господарстві, успішно вирішується тільки в країнах з налагодженими ринковими відносинами, адже для їх реалізації, як мінімум, необхідні умови:
o відкритість (публічність) фінансової звітності економічних суб'єктів;
o розвинутий ринок цінних паперів.
Учасники ринку цінних паперів, вивчаючи публічну фінансову звітність, вкладають свій фінансовий капітал в ті сфери діяльності або конкретні підприємства, де вище прибуток і відповідно дохідність акцій, і вилучають фінансові капітали з неприбуткових або збиткових підприємств. Аналогічно ведуть себе кредитори, постачальники та інші інвестори.
Завдання бухгалтерського обліку зумовлені вимогам управління господарством, функціонуванням господарського механізму. Найважливішими серед них є збирання, обробка та відображення даних про стан господарської діяльності: систематизація, групування і зведення даних для дотримання підсумкової інформації про стан господарської діяльності; забезпечення необхідними даними для контролю за виконанням господарських завдань, госпрозрахунковою діяльністю і режимом економії; забезпечення збереження власності підприємств.
Основними завданнями бухгалтерського обліку визнані:
" формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності (керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна підприємства), а також зовнішнім (інвесторам, кредиторам) та іншим користувачам бухгалтерської звітності;
" попередження негативних результатів в господарській діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості;
" контроль за наявністю і рухом майна, за раціональним і цільовим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
" формування науково обґрунтованої системи показників, що характеризують результати діяльності підприємства, його окремих підрозділів і служб;
" дотримання державної дисципліни і законності при вирішенні господарських питань.
Однак головним завдання бухгалтерського обліку залишається формування якісної, повної, достовірної і своєчасної інформації про фінансову і господарську діяльність підприємства, необхідної для управління і становлення ринкової економіки, для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень на різних рівнях, для визначення поведінки підприємства на ринку тощо.
Умова
Залишків на рахунок бухгалтерського обліку
заводу "Зоря" станом на 1.01.2002 р.
Назва Сума, грн.
10
131
201
203
207
22
23
26
301
311
63
64
65
372
44
40
42
60 "Основні засоби"
"Знак основних засобів"
"Сировина і матеріали"
"Паливо"
"Запасні частини"
"МШП"
"Виробництво"
"Готова продукція"
"Каса в національній валюті"
"Поточний рахунок у національній валюті"
"Розрахунки з постачальниками і підрядчиками"
"Розрахунки за податками і платежами"
"Розрахунки з оплати праці"
"Розрахунки з підзвітними особами"
"Нерозподілені прибутки (не покриті збитки)"
"Статутний капітал"
"Додатковий капітал"
"Короткострокові позики" 2000000
850000
2000000
20000
80000
44000
90000
140000
1000
405000
105000
60000
5000
580000
2000
200000
1510000
40000
Аналітичні дані до синтетичних рахунків.
10. Основні засоби.
Найменування та місце експлуатації ПВ Знос
Будівля приміщень цеху №1
Будівля приміщень№2
Будівля парокотельні
Автотранспорт, офісні меблі та устаткування
Інші о.з 12000
200000
100000
300000
1280000 60000
120000
50000
100000
530000
Всього 2000000 530000
201 "Матеріали"

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Найменування

 
 

Цікаве

Загрузка...