WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Нормативна характеристика бухгалтерського обліку - Курсова робота

Нормативна характеристика бухгалтерського обліку - Курсова робота

акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 -
Чистий прибуток, що припадає на одну акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну акцію 330 --
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
Керівник
Головний бухгалтер
9.5. Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів (с. 244 - 247,) складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 4, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної і достовірної інформації про зміни, що відбулися V грошових коштах підприємства та їх еквівалентах.
Звіт про рух грошових коштів доповнює Баланс і Звіт про фінансові результати. Баланс відображає фінансовий стан підприємства на звітну дату, а Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про зміни в одному з важливих показників балансу - грошових коштах та їх еквівалентах, що відбулися між датами балансу. У Звіті про фінансові результати міститься інформація про результати діяльності підприємства за звітний період, а Звіт про рух грошових коштів показує вплив цієї діяльності на грошові потоки підприємства. Звіт містить дані про рух грошових коштів в результаті:
- операційної діяльності, тобто основної діяльності підприємства, яка приносить дохід, а також: інших видів діяльності, які не являються інвестиційною або фінансовою діяльністю;
- інвестиційної діяльності, тобто придбання і реалізації основних засобів, нематеріальних активів та інших інвестицій, які не являються складовою часткою еквівалентних грошових коштів;
- фінансової діяльності, тобто діяльності, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства (наприклад, операції від продажу акцій (паїв) у капіталі інших підприємств тощо).
При цьому під грошовими потоками розуміють надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Тому у Звіт, про рух грошових коштів не включаються:
- обороти по негрошових операціях, які не вимагають використання грошових коштів (бартерні операції, вартість коштів, одержаних за фінансовою орендою або шляхом емісії акцій);
- внутрішні зміни у складі грошових коштів (переміщення коштів із каси в банк, або навпаки, розміщення грошових коштів в акредитиви, депозитні сертифікати та ін.).
Інформація, наведена у Звіті про рух грошових коштів, забезпечує користувачам можливість:
- порівнювати, оцінювати і прогнозувати грошові кошти підприємства;
- досліджувати здатність підприємства погасити зобов'язання з виплати дивідендів;
- виявляти причини різниці між: прибутком підприємства і грошовими доходами та витратами;
- аналізувати грошові і негрошові аспекти операцій підприємства та одержувати іншу ділову інформацію.
Коди і
Підприємство за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Форма власності за КФВ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. _ Контрольна сума
Звіт про фінансові результати за ___ 200_ р.
1. Фінансові результати
Форма № 3 Код -за іДКУД
Стаття
Код рядка
За звітний період За попередній період
Надход-ження Вида-ток Надход-ження Вида-ток
1 2 3 4 5 6
І. Рух у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 696 580
Коригування на:
амортизацію і необоротних активів 020 120 X 10 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 -
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 --
збиток (прибуток) від не операційної діяльності 050 -- -
Витрати на сплату відсотків 060 X х
Прибуток (Збиток) від операційної діяльності до зміни в Чистих оборотних активах
070 816 680
Зменшення і (збільшення):
оборотних активів 080 72 (60) 60 (50)
витрат майбутніх періодів 090 - (156) - (130)
Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань 100 24 (108) 20 (90)
доходів майбутніх періодів 110 - - - -
Грошові кошти від операційної діяльності 120 588 - 490 -
Сплачеш:
відсотки 130 х - х -
податок на прибуток 140 X (208,3) X (174)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 379,2 - 316
Рух коштів до надзвичайних подій 160 - - - --
Частий рух коштів від операційної діяльності 170 379,2 - 716 -
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 180 - X - X
необоротних: активів 19 X X
власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних коригувань.
У статтях розділу "Переоцінка активів" відображаються дані, які показують збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва в порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).
У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період показують суму чистого прибутку (збитку) із Звіту про фінансові результати.
У статтях розділу "Розподіл прибутку" відображаються дані про розподіл прибутку між учасниками (власниками) Підприємства або спрямування прибутку до: статутного капіталу, резервного капіталу та ін.
У статтях: розділу "Внески учасників" наводять дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників по внесках до статутного капіталу підприємства.
У статтях розділу "Вилучення капіталу" відображають дані про зменшення статутного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу або анулювання викуплених акцій Акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.
У статтях розділу "Інші зміни в капіталі" відображають всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не включені до вищезазначених, статей (зокрема, списання невідшкодованих збитків, безоплатне одержання активів та і 11.).
У статті "Всього змін у капіталі" підводять підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, визначений як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року і всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, Використання чистого" прибутку, вилучення капіталу та інших змін.
Дані в графах 3-11 Звіту про власний капітал наводяться із знаком "+" або "-', що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.
Підприємство_________________ Дата (рук,місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
Територія ________________________ за КФВ
Форма власності ________________ ___ за СПОДУ
Орган державного управління ________ за ЗКГНГ
Галузь

 
 

Цікаве

Загрузка...