WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Нормативна характеристика бухгалтерського обліку - Курсова робота

Нормативна характеристика бухгалтерського обліку - Курсова робота

КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Активи
Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 010 - -
Первинна вартість 011 - -
Знос 012 - -
Незавершене будівництво
Основні засоби: - -
Залишкова вартість 030 1.920 2.400
Первинна вартість 031 2400 3000
Знос 032 480 600
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються За методом участі в капіталі інших підприємств 040 - -
інші фінансові інвестиції 045 -- 60
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові кредити 060
Інші необоротні активи 070
Всього за розділом І 080 1920 2460
11. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 720 648
тварини на вирощуванні та" відгодівлі 110 - -
незавершене виробництво 120 - -
готова продукція 130 - -
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 408 468
первісна вартість . 161 510 594
резерв сумнівних боргів 162 102 126
Дебіторська заборгованість За розрахунками:
з бюджетом 170 - -
за виданими авансами 180 - -
3 нарахованих доходів 190 - -
із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша дебіторська заборгованість 210 - -
Поточні фінансові інвестиції 220 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 240 420
1 2 3 4
в іноземній валюті 240 - -
Інші оборотні активи 250 - -
Всього за розділом II 260 1368 1536
III Витрати майбутніх періодів 270 48 204
Баланс 280 3216 4200
Пасив
1. Власний капітал
Статутний капітал 300 3120 3120
Пайовий капітал 310 __ -
Додатковий вкладений капітал 320 - -
Інший додатковий капітал 330 -
Резервний капітал 340 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 692 900
Неоплачений капітал 360 (840)
Вилучений капітал 370
Всього за розділом І 380 2952 4020
II.Забезпечення наступних, витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 - -
Інші забезпечення 410 - -
Цільове фінансування 420 -
Всього за розділом II 430 - -
III. Довгострокові зобов'язання - -
Довгострокові кредити банків 440 -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 - -
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Всього за розділом ПІ 480 -
IV. Поточні зобов'язання -
Короткострокові кредити банків 500 -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги 530 228 120
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних, авансів 540 - -
з бюджетом 550 36 30
з небюджетних платежів 560 -
зі страхування 570
з оплати праці 580
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610
Всього за розділом IV 620 264 180
V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 2972 4020
9.4. Структура і зміст Звіту про фінансові результати
Звіт про фінансові результати (с.239 -243) складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 3, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання Звіту є надання користувачам повної і правдивої інформації про доходи, витрати, прибутки (збитки) від діяльності підприємства. З цією метою Звіт побудовано за функціональним групуванням доходів і витрат (виробництво, управління, збут продукції тощо) і складається з трьох розділів: І "Фінансові результати", П "Елементи операційних витрат", ІІІ "Розрахунки показників прибутковості акцій".
Доходи і витрати наводяться у Звіті з метою визначення чистого прибутку. Фінансові результати у Звіті визначаються і відображаються в розрізі звичайної діяльності і надзвичайних подій. Звичайна діяльність складається з операцій основної діяльності (тобто операцій, пов'язаних з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), як є головною метою створення підприємства і забезпечують основу частину його доходу) та інших операцій (продаж і оренда основних засобів, нематеріальних активів, продаж: і покупка цінних паперів тощо), які безпосередньо не пов'язані з основною діяльністю.
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) і суми податку з прибутку
Підприємство за ЄДРПОУ
Коди
Територія
За КОАТУУ
Форма власності за КФВ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь За ЗКГНГ
Вид економічної Одиниця виміру:
діяльності за КВЕД
тис. грн. Контрольна сума
Звіт про фінансові результати за
200_ р.
І. Фінансові результати
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
Статті Код рядка За звітний період За поперед-ній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від -
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3600 3000
Податок на додану вартість 015 (600) (100)
Акцизний збір 020 -
025
Інші вирахування з доходу 030 -
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3000 2900
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040' 1500
Валовий:
Прибуток 050 1500 1250
Збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 - -
Адміністративні витрат 070 744 620
Витрати на збут 080 -
Інші операційні витрати 090 60 50
Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток 100 696 580
Збиток 105 - -
Доход від участі в капіталі 110 - --
Інші фінансові доходи 120 - --
Інші доходи 130 - -
Фінансові витрати 140 - --
Витрати участі в капіталі 150 - --
Інші витрати 160 - -
Фінансовий результат від звичайної діяльності:
прибуток 170 694 578
збиток 175
Подіто* на прибуток від звичайної діяльності 180 206 172
Фінансовий результат від звичайної діяльності:
прибуток 190 488 406
збиток 195
Надзвичайні:
доходи: 200
витрати 205
ЧИСТИЙ:
прибуток 220 488 406
збиток 225 -
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За
звітний період За попе-редній: період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 --
Витрати на оплату праці 240 -
Відрахування на соціальні заходи 250 - -
Амортизація 260 - -
Іншіопераційні витрати 270 - -
Разом 280
Ш. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За
звітний період За попе-редній: період
Середньорічна кількість простих

 
 

Цікаве

Загрузка...