WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік на підприємстві - Курсова робота

Облік на підприємстві - Курсова робота


Курсова робота з бухобліку
"Облік на підприємстві"
ў облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань;
ў облік довгострокових зобов'язань підприємства;
ў облік короткострокових позик;
ў облік розрахунків з постачальниками та підрядниками;
ў облік розрахунків з бюджетом за податками і платежами;
ў облік розрахунків за обов'язковим соціальним і пенсійним страхуванням;
ў облік розрахунків з оплати праці;
ў облік розрахунків з учасниками та іншої поточної заборгованості;
ў облік доходів підприємства;
ў облік витрат підприємства.
ў визначення фінансового результату від усіх видів діяльності підприємства.
Облік формування статутного капіталу та інших складових власного капіталу
Фінансово-господарська діяльність підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм розпочинається з формування статутного капіталу. Тобто формування первісного капіталу є важливим етапом створення підприємства, оскільки організація кожної справи потребує відповідного фінансового забезпечення.
Капітал є залишковою частиною в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'язань.
Власний капітал підприємства можна згрупувати за різними ознаками:
- джерелами утворення;
- формою;
- рівнем відповідальності;
- складовими.
Серед джерел утворення власного капіталу виділяють внески власників підприємства у вигляді грошових коштів та інших активів і нагромадження суми нерозподіленого прибутку, що залишається на підприємстві. Також існують інші джерела. Так, збільшення власного капіталу може мати місце при до оцінці необоротних активів, їх безкоштовному надходженні тощо.
За формами існування власний капітал представлений інвестованим і дарчим капіталом та нерозподіленим прибутком.
Найчастіше капітал поділяють на дві частини:
- внесений, або оплачений капітал;
- нагромаджений капітал, або нерозподілений прибуток.
Рівень відповідальності, закріплений за статутним та додатковим капіталом, різний. Статутний капітал, розмір якого визначений в установчих документах та зареєстрований у державному реєстрі господарюючих одиниць, забезпечує регулювання відносин власності і управління підприємством. Незареєстрований (додатковий) капітал - це інші види капіталу, розмір яких не підлягає реєстрації та регламентації на відміну від зареєстрованого капіталу, який не може бути меншим від встановленої законодавством суми.
Серед видів (складових) власного капіталу домінуючим є статутний капітал. Саме це підкреслено в П(С)БО 2 "Баланс", за яким статутний капітал - зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.
Наступна складова власного капіталу - неоплачений капітал. За П(С)БО 2 "Баланс" ним визнається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Внесення активів зменшує величину неоплаченого капіталу, зводячи її до нуля.
Одним із видів власного капіталу акціонерного товариства є вилучений капітал - фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. У деяких підприємствах статутний капітал може бути представленим пайовим капіталом - сумою пайових внесків членів спілок та інших підприємств, передбаченою установчими документами. Категорія пайового капіталу використовується кредитними спілками, колективними підприємствами, підприємствами споживчої кооперації та іншими пайовиками, де частина власного капіталу підприємства формується у вигляді пайових внесків.
Додатковий капітал найбільш широко представлений окремими його видами (складовими) щодо власного капіталу акціонерного товариства. Сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість (емісійний доход), кваліфікується як додатковий вкладений капітал. Інший додатковий капітал - це сума до оцінки необоротних активів, вартість активів, безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.
Окремим елементом власного капіталу є резервний капітал. Він втілює суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства чи засновницьких документів. У П(С)БО 2 "Баланс" підкреслюється, що резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Отже, розмір власного капіталу визначається як алгебраїчний підсумок його видів (складових):ВК = СК + ПК + ДК + ІДК + НП (-НЗ) - НК - ВК,
де: ВК - власний капітал;СК - статутний капітал;ПК - пайовий капітал;ДК - додатковий вкладений капітал;ІДК - інший додатковий капітал; НП(НЗ) - нерозподілений прибуток (непокритий збиток); НК - неоплачений капітал;ВК - вилучений капітал.Формування статутного капіталу на державному підприємстві оформляється записом:
Дт 31 "Рахунки в банках" (на суму виділених грошових коштів);
Дт 30 "Каса" (на суму готівки);
Дт 20 "Виробничі запаси" (на закріплені матеріальні цінності);
Дт 10 "Основні засоби" (на виділені підприємству основні засоби) та інші рахунки;
Кт 46 "Неоплачений капітал".
Одночасно на загальну суму виділених коштів утворюється статутний капітал:
Дт 46 "Неоплачений капітал"-Кт 40 "Статутний капітал".
При ліквідації підприємств з різних причин (в тому числі через банкрутство) складається запис на списання статутного капіталу:
Дт 40 "Статутний капітал" -Кт 46 "Неоплачений капітал".
Погашення боргів при ліквідації підприємства відображається записами в дебет рахунка 46 "Неоплачений капітал" із кредита 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 20 "Виробничі запаси" тощо.
На недержавних підприємствах статутний капітал складається з коштів, внесених засновниками (учасниками). Він фіксує не тільки внесок кожного учасника у формування загального майна, а й регулює відносини власності підприємства (розподіл майна при виході учасника зі складу засновників, отриманих дивідендів, прибутку). Частка засновника дає право на участь в управлінні та визначенні кількості голосів.
Статутний капітал на приватному підприємстві формується з майна, яке доцільно оформити актом інвентаризації і на його основі відобразити наявність майна на рахунках бухгалтерського обліку:
Дт 30 "Каса";
Дт 31 "Рахунки в банках";
Дт 20 "Виробничі запаси";
Дт 10 "Основні засоби";
Кт 46 "Статутний капітал".
На внесене майно складається запис на суму затвердженого статутного капіталу:
Дт 46 "Неоплачений капітал"- Кт 40 "Статутний капітал".
На суму зареєстрованого статутного капіталу складається запис:
Дт 46 "Неоплачений капітал"- Кт 40 "Статутний капітал".
В аналітичному обліку до рахунків 40 і 46 відкриваються особові рахунки для кожного засновника на суму, яку належить внести до статутного капіталу. При внесенні грошей чи майна засновниками в бухгалтерії складається запис:
Дт 30 "Каса" (внески грошима);
Дт 31 "Розрахунковий рахунок" (зарахування внесків через банк);
Дт 20"Виробничі запаси"

 
 

Цікаве

Загрузка...