WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат - Реферат

Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат - Реферат

Реферат з бухобліку
"Облік витрат підприємства, їх класифікація, елементи операційних витрат"
1. Облік витрат підприємства та їх класифікація
Для забезпечення обліку витрат підприємства в рамках розподілу їх між господарськими процесами, виробництва та видами продукції Планом рахунків передбачено рахунки класів 8 і 9.
Кожне підприємство виходячи із специфіки своєї господарської діяльності вибирає ту іншу сукупність рахунків і закріпляє прийняте рішення наказом про облікову політику.
Організація аналітичного обліку
Залежно від напрямку статутної діяльності, підприємства дуже істотно відрізняються одне від одного за технологічним процесом, за організаційною структурою, за взаємозв'язками з партнерами та контрагентами, а також за взаємозалежністю між окремими структурними підрозділами всередині себе.
Відмітні особливості підприємства насамперед виявляються в організації виробництва, яка обумовлюється технологією виготовлення продукції. Тому зміст, обсяг, вид і форма надання інформації, необхідної для управління процесом виробництва, кожне підприємство формує самостійно. При цьому особливе значення має правильна організація та своєчасність обліку витрат за видами продукції (робіт, послуг) і підрозділами, тобто правильна організація аналітичного обліку.
Аналітичний облік витрат на виробництво кожне підприємство організовує до характеру виробничого процесу, а також особливостей продукції, що випускається, або робіт, що виконуються (послуг, що надаються). Базуючи на загальних правилах ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерія підприємства забезпечує працівників інформацією, необхідною для контролю, аналізу та планування господарської діяльності, а також для прогнозування фінансових результатів. Дані аналітичного обліку використовуються при складанні внутрішньої звітності, яка будується на інформації про види і кількість продукції, про центри відповідальності і статті витрат.
Рахунок Організація аналітичного обліку
№ Назва
Рахунки класу 2, пов'язані з обліком витрат
23 "Виробництво" За статтями витрат, видами продукції та вироб-ничими підрозділами (цехами, дільницями) з ви-діленям на окремий рахунок обслуговіючих підп-риємств (житлово-комунальних, оздоровчих, культурних та інших установ, що перебувають на балансі підп-риємства)
24 "Брак у виробництві" За статтями витрат, втдами продукції, виробничи-ми підрозділами і причинами виникнення браку
25 "Напівфабрикати (власного вироб-ництва)" За місцями зберігання, видами та найменування-ми
Рахунки класу 9
901 "Собівартість реалізованої го-тової продукції" За видами реалізованої продукції та статтями витрат, списаних у реалізацію
902 "Собівартість реалізованих това-рів" За видами реалізованих товарів і статтями витрат, списаних у реалізацію
903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" За видами прийнятих замовником робіт (послуг) і статтями витрат, списаних у реалізацію
91 "Загальновиробничі витрати" За підрозділами підприємства і статтями витрат, понесених кожним окремо взятим підрозділом
92 "Адміністративні витрати" За статтями, центрами відповідальності та місця-ми виникнення витрат
93 "Витрати на збут" За статтями витрат
941 "Витрати на дослідження і роз-робки" За видами досліджень (розробок) і статтями вит-рат
942 "Собівартість реалізованої іно-земної валюти " За видами валют
943 "Собівартість реалізованих ви-робничих запасів" За найменуваннями або групами (видами) реалі-зованих виробничих запасів. Якщо до собівартос-ті цих активів додаються витрати пов'язані із їх реалізацією. То в обліку зазначаються статті по-несених витрат
944 "Сумнівні та безнадій борги" За дебіторами, заборгованість яких визнана сум-нівною
945 "Втрати від операційної курсової різниці" За обліковими об'єктами, у зв'язку з оцінкою яких виникла операційна курсова різниця
946 "Витрати від знеціненя запасів" За видами знецінених запасів у розрізі їх найме-нувань
947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" За видами втрачених або зіпсованих матеріальних активів у розрізі їх найменувань
948 "Визнані штрафи, пені, неустой-ки" За кредиторами, які пред'явили підприємству обгрунтовані претензії, що тягнуть за собою вип-лату санкцій
949 "Інші витрати операційної діяль-ності" За статтями витрат
951 "Відсотки за кредит" Без аналітики
952 "Інші фінансові витрати" За статтями витрат
961 "Втрати від інвестицій в асоційо-вані підприємства" За видами втрачених інвестицій в асоційовані підприємства
962 "Втрати від спільної діяльності" За видами втрачених інвестицій у спіль підприємства
963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" За видами втрачених інвестицій у дочірні підприємства
971 "Собівартість реалізованих фі-нансових інвестиційй" За видами реалізованих активів, які до моменту реалізації рахувалися на балансі як фінансові інвестиції. Якщо до собівартості цих активів додаються витрати, плв'язані з їх реалізацією, то в обліку зазначаються статті понесених витрат
972 "Собівартість реалізованих нео-боротних активів" За найменуваннями реалізованих активів, які до моменту реалізації рахувалися на балансі як нео-боротні (крім фінансових інвестицій). Якщо до собівартості цих активів додаються витрати, по-в'язані з їх реалізацією, то в обліку зазначаються статті понесених витрат
973 "Собівартість реалізованих май-нових комплексів" За найменуваннями реалізованих активів, які до моменту реалізації рахувалися на балансі як відособлені майнові комплекси. Якщо до собівар-тості цих активів додаються активи, пов'язані з їх реалізацією, то в обліку зазначаються статті понесених витрат.
974 "Втрати від неопереційних кур-сових різниць" За обліковими обє'єктами у зв'язку з оцінкою яких виникла неопераційна курсова різниця
975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" За об'єктами уцінених необоротних активів і фі-нансових інвестицій
976 "Списання необоротних активів" За об'єктами необоротних активів, списаних не внаслідок їх реалізації на сторону
977 "Інші витрати звичайної діяль-ності" За статтями витрат
978 "Виплата страхових сум і страхо-вих відшкодувань" За суб'єктами-страхувальниками
979 "Перестрахування" За суб'єктами-перестрахувальниками
981 "Податки на прибуток від зви-чайної діяльності" Без

 
 

Цікаве

Загрузка...