WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат на підприємстві - Курсова робота

Облік витрат на підприємстві - Курсова робота

деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).
16. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні.
До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни
20. До інших операційних витрат включаються:
o витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";
o собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю є еквівалентом, виражена в грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;
o собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;
o сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;
o втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);
o втрати від знецінення запасів;
o нестачі й втрати від псування цінностей;
o визнані штрафи, пеня, неустойка;
o витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
o інші витрати операційної діяльності.
21. Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:
o матеріальні затрати;
o витрати на оплату праці;
o відрахування на соціальні заходи;
o амортизація;
o інші операційні витрати.
22. До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість витрачених у виробництві (крімпродукту власного виробництва):
o сировини й основних матеріалів;
o купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;
o палива й енергії;
o будівельних матеріалів;
o запасних частин;
o тари й тарних матеріалів;
o допоміжних та інших матеріалів.
23. До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.
24. До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.
25. До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.
26. До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених в пп. 22 - 25 цього Положення (стандарту), зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.
27. До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу.
28. Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі. Приклад розрахунку втрат від участі в капіталі наведено в додатку 2 до цього Положення (стандарту).
29. До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:
o собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);
o собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);
o собівартість реалізованих майнових комплексів;
o втрати від неопераційних курсових різниць;
o сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;
o витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);
o залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;
o інші витрати звичайної діяльності.
30. Податки на прибуток визнаються витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".
31. Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. Приклад розрахунку для включення до фінансової звітності втрат від надзвичайних подій наведено в додатку З до цього Положення (стандарту).
Розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності
32. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:
o склад і суму витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витрати" Звіту про фінансові результати;
o склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією;
o склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).
Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко
Додаток № 2
Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
13 "Знос необоротних активів" 23 "Виробництво"
20 "Виробничі запаси" 90 "Собівартість реалізації"
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та

 
 

Цікаве

Загрузка...