WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Роль автоматизування бухгалтерії - Реферат

Роль автоматизування бухгалтерії - Реферат

вибраний субрахунок рахунка 48 прописується прихiд грошей, наприклад:
Дт 51.01 Кт 48.А1;
Дт 48.А1 Кт 62.04,
а також Дт 67.01 Кт 68.02,
де вiдображається податкове зобов'язання з ПДВ, сума якого проставлена в останнiй графi банкiвської виписки.
Якщо ж це не перша подія, то
Дт 51.01 Кт 62.04.
Якщо прихiд грошей є частково другою подiєю, а частково - першою, то вiдповiдно до сальдо розрахункiв сума так i вiдобразиться двома блоками проводок. Бачите, як розумна програма полегшує ваше життя.
Валовi доходи облiковуються на 48 разом з ПДВ вiдповiдно до рекомендацiй Мiнфiну №168 вiд 04.08.97 р. Декларацiя про прибуток, запропонована програмою, заповнюється з вiдкиданням сум ПДВ. Заповнення граф Декларацiї залежить тiльки вiд вас: як ви визначите вид валових доходiв i витрат i на який рахунок ви їх запишете, так вони i вiдобразяться в декларацiї.
Валовi витрати - це тi витрати, якi за змiстом ви саме такими вважаєте вiдповiдно до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". I ще бiльша вiдповiдальнiсть, нiж з валовими доходами, щодо їх визначення лягає на вас. У графi "Рахунок облiку" вибирається потрiбний субрахунок, що поiменований вiдповiдно до лiнiйок декларацiї про податок на прибуток, з вказанням у наступнiй графi аналiтики цих валових витрат. Початково пропонується 18.Ж1 "Придбання матерiальних цiнностей". За аналогiєю з валовими доходами для валових витрат теж визначається перша подiя, для якої робляться проводки, наприклад:
Дт 60.01 Кт 18.Ж1,
Дт 18.Ж1 Кт 51.01 - собiвартiсть
без ПДВ;
Дт 60.01 Кт 51.01 - величина
ПДВ;
Дт 68.02 Кт 67.02 - податковий кредит.
Програма реєструє ваше право на податковий кредит незалежно вiд наявностi у вас паперової податкової накладної. Якщо її немає, то податковий кредит необхiдно сторнувати ручною проводкою.
Дт 68.02 Кт 67.02 - сума ПДВ зi знаком "мінус".
Друга подiя для валових витрат вiдображається однiєю проводкою, наприклад, такою:
Дт 60.01 Кт 51.01.
Не видаляйте проводки, сформованi документом, бо при перерахунку пiдсумкiв у кiнцi звiтного перiоду (а це обов'язкова процедура у випадку внесення документiв не в хронологiчному порядку) документи перепроводяться i знову формують всi вiдповiднi до iнформацiї в документi проводки!!! Для внесення коректив вводiть додаткову ручну проводку!!!
Повернення валовi витрати сторно застосовується у випадку повернення вашим контрагентом-постачальником ранiше проплачених йому грошей, якi були класифiкованi як валовi витрати.
Повернення валовi доходи сторно застосовується при поверненнi вами грошей вашому покупцевi.
ПДВ з прибутку або точнiше її слід було б назвати просто "З прибутку",- це всi тi видатки, що ви здiйснюєте за рахунок прибутку, тому що їх неможливо класифiкувати саме як валовi витрати; при цьому у вас не робиться перевiрка на наявнiсть першої подiї, також не виникає податкового кредиту з ПДВ, а проводка має вигляд, наприклад,
Дт 60.11 Кт 51.01.
Бажано при облiку розрахункiв з постачальниками i покупцями використовувати запропонованi планом рахункiв субрахунки 60, 62 та 76 залежно вiд змiсту операцiй.
Повернення ПДВ з прибутку - повернення контрагентом-постачальником грошей, якi ви збиралися витрачати за рахунок прибутку фiрми.
Звичайна операцiя - це така операцiя, яка не могла бути класифiкована як жодна з попереднiх. Як правило, при надходженнi грошей на розрахунковий рахунок так класифiкуються отримання грошей з каси, отримання оплати за векселем, отримання банкiвського кредиту тощо. При витрачаннi грошей з розрахункового рахунка звичайною операцiєю є оплата емiтованого вами векселя, сплата податкiв, видача грошей до каси, виплата працiвникам заробiтної плати на їхнi особовi рахунки тощо. При цьому обов'язково в останнiй графi банкiвської виписки необхiдно проставити нуль.
Крiм того, як звичайна операцiя класифiкується проплата за основнi фонди i нематерiальнi активи, призначенi для виробничого використання, тобто тi, що пiдлягають амортизацiї. При цьому програмою вiдслiдковується перша подiя для ПДВ, залежно вiд якої у вас виникає або не виникає податковий кредит.
Повернення звичайна операцiя, якщо цiй операцiї в однiй з банкiвських виписок передувала подiя витрачання грошей, позначена вами як звичайна операцiя.
Програма не дозволить вам провести банкiвську виписку, в якiй витрачання грошей назване "Валовими доходами" або "Поверненням валових витрат", а надходження грошей назване "Валовими витратами" або "Поверненням валових доходiв", про що ви i отримаєте вiдповiдне повiдомлення.
Пiсля того як ви визначились з типом вашої господарської операцiї, продовжуємо заповнювати бан-кiвську виписку.
Наступна графа "Аналiтика рахунка облiку" пропонується до заповнення в тому випадку, якщо ви вибрали валовi доходи або валовi витрати, а також їх сторнування, при чому необхiдно вибрати того ж самого контрагента, що є в графi "Аналiтика". Для звичайної операцiї ви також при бажаннi можете заповнити графу "Рахунок облiку" i вибрати аналiтику, проте це жодним чином не вплине на формування проводок.
Графа "Вид дiяльностi" стосується облiку ПДВ, на сьогодні варто вибирати субконто пiд четвертим номером - "Дiяльнiсть".
В останнiй графi пропонується сума ПДВ. Для деяких звичайних операцiй воно не потрiбне, як наприклад, видача грошей до каси, оплата за банкiвськi послуги. У цьому випадку зiтрiть його натисканням клавiшi "Delete"
або наберiть з клавiатури 0,00.
Пiсля заповнення чергової лiнiйки табличної частини документа пропонується заповнення наступної. Якщо в цьому немає потреби, тобто ви внесли всi записи з банкiвської виписки, натиснiть "Esc"
Друкованої форми цей документ не має, тепер залишилося його тiльки записати i провести.
Для швидкої перевiрки внесеної iнформацiї порiвняйте значення "Видаток" та "Надходження" в заголовку документа. Вони повиннi вiдповiдати денним оборотам з банкiвської виписки.
Якщо ви записали лiнiйку в банкiвськiй виписцi, а потiм вирiшили її вiдредагувати, то пам'ятайте:
- як тiльки ви робите активним поле номера лiнiйки, то кореспондентський рахунок у другiй графi змiнюється на 62.04;
- як тiльки ви змiнюєте суму в лiнiйцi, то востаннiй графi вираховується ПДВ за ставкою, навiть якщо перед тим ви поставили там нуль.
Пiсля редагування банкiвської виписки ретельно перевiрте кореспондентські рахунки i суми ПДВ.
При сплатi податкiв, що вiдносяться до валових витрат (комунальний, iнновацiйний, податок на дороги тощо), у вас є два варiанти:
- або iдентифiкувати цю операцiю як "Валовi витрати" в момент сплати, при цьому при нарахуваннi цих податкiв не потрiбно використовувати рахунок 18.19;
-або вважати сплату податкiв "Звичайною операцiєю", а при нарахуваннi вiдповiдно використовувати рахунок валових витрат.
При недотриманнi цих вимог можете зіткнутися з помилкою, адже рахувати виникнення першої подiї при сплатi податкiв вам доведеться самим, вiдповiдного документа в стандартнiй поставцi немає. Це одна з тих небагатьох господарських операцiй, вiдображати якi вам доведеться вручну.

 
 

Цікаве

Загрузка...