WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Роль автоматизування бухгалтерії - Реферат

Роль автоматизування бухгалтерії - Реферат

залишках. При цьому ви будете мати можливiсть надрукувати ордер на паперi.
2. Видатковий ордер
Для вiдображення видаткiв по касi в списку документiв є "Каса видатковий ордер" (ОВД - скорочена назва). За формою внесення даних цей документ дуже подiбний до прибуткового ордера. I порядок його заповнення аналогiчний. Вiн також має друковану форму, яку ви можете видрукувати i дати заповнити тiй особi, що отримує вiд вас грошi.
Проплату з каси безпосередньо представнику постачальника вiдобразити можна, але якщо така операцiя - передоплата, то в стандартнiй настройцi перша подiя за цiєю операцiєю не вiдслiдковуватиметься. Також маєте пам'ятати, що ця операцiя вимагає специфiчного юридичного оформлення дорученнями, завiреними нотарiально.
Видачу грошей для внесення на розрахунковий рахунок за аналогiєю з прибутковим касовим ордером рекомендується проводити через 56.01.
Демонстрацiйний приклад
На пiдприємствi "Перевал" 05.03.99 р. видано пiдзвiтнiй
особi Петренку видатковим касовим ордером ОВД №2 70 грн. У цьому випадку вибране субконто "Працiвники", оскiльки воно вiдкрито на рахунку 71.01. Аналогiчна ситуацiя i з ордером ОВД №20 вiд 26.03.99 р., яким Петренкові виплачено заробiтну плату. Хоча тут кореспондентський рахунок 70.01, але для вибору вiдкриваємо субконто "Працiвники" на рахунку 70.01 у планi рахункiв. А ось у випадку з ордером ОВД №4 вiд 09.03.99 р. субконто не вибрано i не пропонується для вибору взагалi, оскiльки кореспондентський рахунок 56.01 в планi рахункiв не має аналiтики.
3. Касовi валютнi документи
Прибутковий i видатковий валютнi ордери вiдрiзняються вiд своїх гривневих аналогiв тiльки тим, що ви вибираєте, в якiй саме валютi проводитимете операцiї: доларах, марках тощо, а сума, яка в них проставляється, вказується у цiй же iноземнiй валютi.
Вибiр виду валюти проводиться за процедурою, аналогiчною вибору субконто. Крiм того, для коректного вiдображення такої подiї ви маєте записати валютний курс НБУ на день здiйснення операцiї. Для цього перед формуванням документа або пiд час цього в роздiлi "Операцiї" головного меню виберiть пiдроздiл "Валюти". Початково там пропонуються найбiльш уживанi долар США, нiмецька марка i росiйський рубль, не враховуючи гривню, звичайно.
Для цих валют в українськiй версiї передбачено друк назв літерами. Якщо ви використовуєте iншу валюту, то самостiйно поповнiть цей список. Процедура поповнення спискiв однакова, як ви пам'ятаєте, для них всiх починаючи з плану рахункiв. Далi курсором виберiть потрiбну вам валюту, "мишкою" натиснiть кнопочку "Курси", перед вами з'явиться вiконечко "Курси валют" - i назва вибраної вами. Запишiть новий день i курс валюти. Через певний перiод у вас назбирається цiла iсторiя про курс валюти. Не рекомендуємо видаляти лiнiйки цього списку принаймнi протягом року.
Пiсля створення запишiть i проведiть документ. Програма веде повноцiнний валютний облiк. Вiдкривши оборотно-сальдову вiдомiсть, ви побачите операцiї як у валютi, так i у їх гривневому еквiваленті.
4. Банкiвська виписка
Для вiдображення руху коштiв по банку є два документи: "Банк ввiд виписки за день" (БНВД) та "Банк ввiд виписки за день (розширений)" (БНВР). Перший не вiдслiдковує першу подiю з точки зору оподаткування (як податком на прибуток, так i ПДВ), вiдповiдно, не робить проводок по рахунках 18, 48 та 67, 68. Натомiсть другий всi цi операцiї здiйснює, тому ми розглянемо останнiй як бiльш потужний i рекомендований для використання документ.
У списку "Документи i розрахунки" виберiть i вiдкрийте "Банк ввiд виписки за день (розширений)". Якщо дата документа не в iнтервалi операцiй, то про це з'явиться повiдомлення. Тоді потрiбно помiняти цей iнтервал за вже описаним ранiше алгоритмом (роздiл "Операцiй" пiдроздiл "Iнтервал операцiй"), інакше програма просто не дасть вам створити цей документ.
Якщо ж ви помилково набрали дату не того перiоду (iнший мiсяць, iнший квартал), то програма таких помилок не вiдслiдковує i документ записує i проводить у будь-якому випадку!
Номер, що надається документовi, є внутрiшнiм номером програми. За потреби його можна проставити на виписцi, виданiй вам банком, - це полегшить в подальшому звертання до паперового джерела.
Початково пропонується поточна дата. Якщо ви є платником ПДВ, переконайтесь, що в "Константах" роздiлу "Операцiї" головного меню у вас проти ПДВ проставлена ставка 20. Це потрiбно тiльки на перших кроках роботи з програмою, надалi ви точно будете пам'ятати, якi константи вами встановленi.
Перша графа табличної частини документа - це номер лiнiйки, який автоматично проставляється програмою.
У другiй графi початково пропонується рахунок 62.04 "Розрахунки з покупцями i замовниками" як найпоширеніший в банкiвськiй виписцi. Змiнити номер субрахунка можна безпосереднiм набором з клавiатури або, натискаючи клавiшу F4 , можна викликати план рахункiв i вже з нього вибрати. Пiдтвердження заповнення поля в створюваному документi здiйснюється натисканням "Enter"
Якщо вибраний вами рахунок мiс-тить аналiтику, то в наступнiй графi програма запропонує її вибрати, показавши в окремому вiкнi вiдповiдний список субконто, якщо нi, то ви це поле пропускаєте, натискаючи "Enter"
Далi ви заповнюєте графу "Видаток" при витрачаннi коштiв чи графу "Надходження" при отриманнi коштiв, при цьому вказуєте повну суму. У графi "Змiст операцiї" записуєте необхiдну вам iнформацiю - саме вона з'явиться в журналi операцiй як опис проводок. При заповненнi графи "Вид платежу" вам у будь-якому випадку буде запропоноване окреме вiкно зi списком субконто "Вид операцiї", з якого ви маєте вибрати вид вашої операцiї, i уникнути цього не вдасться.
Цей вибiр важливий, тому не намагайтесь "надурити" програму!
Не лякайтесь. Отримуючи чи вiдправляючи грошi, ви вже знаєте, чи це вашi доходи, чи витрати, як вони спiввiдносяться з iснуючою системою оподаткування. Ви ж цим займаєтесь з першого дня роботи бухгалтером, може, просто називаєте по-iншому.
У "1С:Бухгалтерiя" ПРОФ 6.0 українська версiя вiд компанiї "ДИСК" запропонована така класифiкацiя всiх ваших господарських операцiй.
Валовi доходи - це доходи, якi ви вважаєте валовими вiдповiдно до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", i вся вiдповiдальнiсть щодо їх визначення лягає саме на вас. При цьому в графi "Рахунок облiку" необхiдно буде вказати субрахунок рахунка 48, що вiдноситься до цих доходiв (нумерацiя субрахункiв запропонована вiдповiдно долiнiйок декларацiї про прибуток). Початково пропонується 48.А1 - "Доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг".
При такому виборi виду операцiї програмою виконуються такі дiї:
- по-перше, визначається, яка це подiя з точки зору оподаткування: перша чи друга, для чого перевiряється сальдо розрахункiв з контрагентом-покупцем; якщо воно не дебiтове (нульове або кредитове), то отримання грошей є першою подiєю, якщо воно дебiтове, то саме в цiй частинi отримання грошей є другою подiєю; та частина суми, яка перевищує дебiтове сальдо, буде iнтерпретована як перша подiя;
- по-друге, на пiдставi визначеного вище формуються проводки. Якщо це перша подiя, то транзитом через

 
 

Цікаве

Загрузка...