WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.
На субрахунку 973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів" відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих майнових комплексів (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.
На субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" відображаються втрати за активами й зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.
На субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій.
На субрахунку 976 "Списання необоротних активів" відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).
На субрахунку 977 "Інші витрати звичайної діяльності" відображаються інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 "Інші витрати".
На субрахунку 978 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань" відображаються виплати страхових сум та страхових відшкодувань.
За дебетом субрахунку відображаються страхові суми та страхові відшкодування, що виплачені страховиками за договорами страхування (перестрахування), за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 979 "Перестрахування" ведеться облік витрат, що складаються із сум часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам за договорами перестрахування.
За дебетом субрахунку відображаються суми часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам, за кредитом - відображаються повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у разі дострокового припинення дії договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку списується в кореспонденції з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".
Рахунок 97 "Інші витрати" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні
активи"
12 "Нематеріальні активи"
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська
заборгованість"
18 "Інші необоротні активи"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
34 "Короткострокові векселі
одержані"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
70 "Доходи від реалізації"
76 "Страхові платежі" за кредитом з дебетом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
70 "Доходи від реалізації"
79 "Фінансові результати"
Рахунок 98 "Податки на прибуток"
На рахунку 98 "Податки на прибуток" ведеться облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.
За дебетом рахунку відображається нарахована сума податку на прибуток, за кредитом - включення до фінансових результатів на рахунку 79.
Рахунок 98 "Податки на прибуток" має такі субрахунки:
981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності"
982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій"
На субрахунку 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування).
Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначається й відображається на цьому субрахунку без зменшення на суму зменшення податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат).
На субрахунку 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій" ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.
Рахунок 98 "Податки на прибуток" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
17 "Відстрочені податкові активи"
54 "Відстрочені податкові
зобов'язання"
64 "Розрахунки за податками й
платежами" за кредитом з дебетом рахунків:
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
79 "Фінансові результати"
Рахунок 99 "Надзвичайні витрати"
На рахунку 99 "Надзвичайні витрати" ведеться облік втрат і витрат, пов'язаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді.
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлюваних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо).
Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" має такі субрахунки:
991 "Втрати від стихійного лиха"
992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій"
993 "Інші надзвичайні витрати"
На субрахунку 991 "Втрати від стихійного лиха" ведеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо).
На субрахунку 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій" ведеться облік втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві.
На субрахунку 993 "Інші надзвичайні витрати" ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.
Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні
активи"
12 "Нематеріальні активи"
13 "Знос необоротних активів"
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська
заборгованість"
17 "Відстрочені податкові активи"
18 "Інші необоротні активи"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та
відгодівлі"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
23 "Виробництво"
24 "Брак у виробництві"
25 "Напівфабрикати"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція
сільськогосподарського
виробництва"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
34 "Короткострокові векселі
одержані"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками
та підрядниками"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими
операціями" за кредитом з дебетом рахунків:
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
79 "Фінансові результати"
______________________________
КЛАС 0. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ
Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:
цінностей, що не

 
 

Цікаве

Загрузка...