WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

втрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
На субрахунку 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження, та реалізації, якщо на час установлення нестачі винуватця не встановлено. Одночасно із списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено,на витрати, балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 "Списані активи".
На субрахунку 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.
На субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності", зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо.
Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні
активи"
12 "Нематеріальні активи"
13 "Знос необоротних активів"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та
відгодівлі"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
24 "Брак у виробництві"
25 "Напівфабрикати"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція
сільськогосподарського
виробництва"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
34 "Короткострокові векселі
одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
38 "Резерв сумнівних боргів"
39 "Витрати майбутніх періодів"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і
платежів"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
60 "Короткострокові позики"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
80 "Матеріальні витрати"
81 "Витрати на оплату праці"
82 "Відрахування на соціальні
заходи"
83 "Амортизація"
84 "Інші операційні витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
79 "Фінансові результати"
Рахунок 95 "Фінансові витрати"
На рахунку 95 "Фінансові витрати" ведеться облік витрат фінансової діяльності підприємства.
Рахунок 95 "Фінансові витрати" має такі субрахунки:
951 "Відсотки за кредит"
952 "Інші фінансові витрати"
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.
На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.
Рахунок 95 "Фінансові витрати" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
50 "Довгострокові позики"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
53 "Довгострокові зобов'язання з
оренди"
60 "Короткострокові позики"
68 "Розрахунки за іншими
операціями" 79 "Фінансові результати"
Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі"
На рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" ведеться облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Інвестиції".
Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" має такі субрахунки:
961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства"
962 "Втрати від спільної діяльності"
963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства"
За дебетом рахунку відображається сума визнаних втрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків або зменшення власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
На субрахунку 962 "Втрати від спільної діяльності" ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
На субрахунку 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції" за кредитом з дебетом рахунків:
79 "Фінансові результати"
Рахунок 97 "Інші витрати"
На рахунку 97 "Інші витрати" ведеться облік витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також витрати страхової діяльності.
За дебетом субрахунків 971-977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
Рахунок 97 "Інші витрати" має такі субрахунки:
971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій"
972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"
973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів"
974 "Втрати від неопераційних курсових різниць"
975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"
976 "Списання необоротних активів"
977 "Інші витрати звичайної діяльності"
978 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань"
979 "Перестрахування"
На субрахунку 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.
На субрахунку 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих необоротних активів (на дату їх реалізації) та

 
 

Цікаве

Загрузка...