WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

інвестиції"
40 "Статутний капітал"
42 "Додатковий капітал"
44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
66 "Розрахунки з оплати праці"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
Рахунок 42 "Додатковий капітал"
Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.
За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.
Рахунок 42 "Додатковий капітал" має такі субрахунки:
421 "Емісійний дохід"
422 "Інший вкладений капітал"
423 "Дооцінка активів"
424 "Безоплатно одержані необоротні активи"
425 "Інший додатковий капітал"
На субрахунку 421 "Емісійний дохід" відображається різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій.
На субрахунку 422 "Інший вкладений капітал" обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.
На субрахунку 423 "Дооцінка активів" відображається сума дооцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
На субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб.
На субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.
Рахунок 42 "Додатковий капітал" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні
активи"
12 "Нематеріальні активи"
13 "Знос необоротних активів"
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
28 "Товари"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
40 "Статутний капітал"
41 "Пайовий капітал"
43 "Резервний капітал"
44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні
активи"
12 "Нематеріальні активи"
13 "Знос необоротних активів"
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та
відгодівлі"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
25 "Напівфабрикати"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція
сільськогосподарського
виробництва"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові
надходження"
Рахунок 43 "Резервний капітал"
Рахунок 43 "Резервний капітал" призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.
За кредитом рахунку 43 "Резервний капітал" відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.
Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.
Рахунок 43 "Резервний капітал" кореспондує
за дебетом зкредитом рахунків:
40 "Статутний капітал"
44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)"
за кредитом з дебетом рахунків:
42 "Додатковий капітал"
44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)"
Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
На рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.
За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку.
Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки:
441 "Прибуток нерозподілений"
442 "Непокриті збитки"
443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"
На субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.
На субрахунку 442 "Непокриті збитки" відображаються непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.
На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.
Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1-6.
Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
40 "Статутний капітал"
41 "Пайовий капітал"
43 "Резервний капітал"
44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
67 "Розрахунки з учасниками"
79 "Фінансові результати" за кредитом з дебетом рахунків:
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
43 "Резервний капітал"
44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)"
79 "Фінансові результати"
Рахунок 45 "Вилучений капітал"
На рахунку 45 "Вилучений капітал" ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.
За дебетом рахунку 45 "Вилучений капітал" відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом - вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).
Рахунок 45 "Вилучений капітал" має такі субрахунки:
451 "Вилучені акції"
452 "Вилучені вклади й паї"
453 "Інший вилучений капітал"
Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).
Рахунок 45 "Вилучений капітал" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
34 "Короткострокові векселі
одержані"
50 "Довгострокові позики"
52 "Довгострокові зобов'язання за
облігаціями"
60

 
 

Цікаве

Загрузка...