WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

Інструкція про застосування Плану рахунків бух.обліку (повний обсяг) - Реферат

вирощуванні та
відгодівлі"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
23 "Виробництво"
25 "Напівфабрикати"
26 "Готова продукція"
27 "Продукція
сільськогосподарського
виробництва"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
34 "Короткострокові векселі
одержані"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
48 "Цільове фінансування і цільові
надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
60 "Короткострокові позики"
61 "Поточна заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
80 "Матеріальні витрати"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів"
На рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.
Основні вимоги до визнання та оцінки резерву сумнівних боргів викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість".
За кредитом рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом - списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.
Аналітичний облік на рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів" ведеться в розрізі боржників чи за строками непогашення дебіторської заборгованості.
Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
36 "Розрахунки з покупцями та
замовниками"
71 "Інший операційний дохід" за кредитом з дебетом рахунків:
84 "Інші операційні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів"
Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" призначено для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.
До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", відносяться витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.
За дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.
Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.
Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
11 "Інші необоротні матеріальні
активи"
13 "Знос необоротних активів"
20 "Виробничі запаси"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і
платежів"
63 "Розрахунки з постачальниками та
підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими
операціями" за кредитом з дебетом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
23 "Виробництво"
37 "Розрахунки з різними
дебіторами"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
99 "Надзвичайнівитрати"
______________________________
КЛАС 4. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу - статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.
Рахунок 40 "Статутний капітал"
Рахунок 40 "Статутний капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.
За кредитом рахунку 40 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.
Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.
Рахунок 40 "Статутний капітал" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
41 "Пайовий капітал"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
67 "Розрахунки з учасниками"
за кредитом з дебетом рахунків:
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
43 "Резервний капітал"
44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)"
46 "Неоплачений капітал"
67 "Розрахунки з учасниками"
Рахунок 41 "Пайовий капітал"
Рахунок 41 "Пайовий капітал" призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.
Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.
Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41 "Пайовий капітал" обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.
Аналітичний облік за рахунком 41 "Пайовий капітал" ведеться за видами капіталу.
Рахунок 41 "Пайовий капітал" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
40 "Статутний капітал"
44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)"
67 "Розрахунки з учасниками" за кредитом з дебетом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні
активи"
12 "Нематеріальні активи"
14 "Довгострокові фінансові
інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та
відгодівлі"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
35 "Поточні фінансові

 
 

Цікаве

Загрузка...