WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Журнал операцій - Реферат

Журнал операцій - Реферат

всiх проводок (або хоча б зведених проводок) за попереднi квартали року.
5. Встановити робочий перiод. При вводi залишкiв на початок кварталу слiд встановити робочим перiодом попереднiй квартал, при вводi залишкiв на початок року - останнiй квартал попереднього року. Для встановлення робочого перiоду виберiть в групi "Звiтнiсть" головного меню пункт "Розрахунок залишкiв", пiдведiть курсор до параметра "Робочий перiод" i встановiть потрiбний робочий квартал i рiк.
6. Встановiть робочу дату. Цiєю датою може бути останнiй день робочого перiоду (тобто кварталу або мiсяця, встановленого в п.1). Для задання робочої дати виберiть пункт "Встановлення параметрiв" групи "Сервiс" головного меню.
7. Встановити iнтервал видимостi операцiй. Цей iнтервал повинен знаходитися всерединi робочого перiоду, встановленого в п.1, i мати всерединi робочу дату. Наприклад, можна зробити iнтервалом видимостi операцiй весь робочий перiод. Для встановлення iнтервалу видимостi операцiй ввiйдiть в режим "iнтервал операцiй" групи "Операцiї" головного меню. Процес встановлення iнтервалу описаний в розд. 4.9.
Введення залишкiв. Пiсля виконання описаних вище дiй можна почати вводитипочатковi залишки по використовуваних Вами рахунках i субрахунках. Цi залишки вводяться у виглядi проводок, де вiдповiдний рахунок або субрахунок кореспондується з деяким фiктивним рахунком, наприклад, рахунком з номером 00. Наприиклад, щоб ввести залишки на 1 сiчня 94 року по слiдуючих рахунках:
01 - 10000 крб. дебетове сальдо,
60 - 12300 крб. кредитове сальдо,
необхiдно ввести наступні операцiї:
дата дебет кредит сума
31.12.93 01 00 10000.00
31.12.93 00 60 12300.00
Для вводу початкових залишкiв перейдiть в режим "Журнал операцiй" групи "Операцiї" головного меню. Якщо список операцiй пустий, програма зразу перейде в режим вводу нової проводки. Слiдуючi проводки можна вводити, натискаючи клавiшу Ins .Детально про це йшлося в розд.4.5.
Щоб ввести дебетовий залишок по рахунку або субрахунку, вкажiть код цього рахунка або субрахунка в графi "Дебет" проводки, яка вводиться, а в графу "Кредит" занести код "00". Для вводу кредитового залишка код "00" занесiть в графу "Дебет", а в графу "Кредит" - код рахунка або субрахунка, по якому Ви вводите залишок. Якщо рахунок має субрахунок, то залишки слiд вводити тiлькии по субрахунках, але нi в якому випадку не по рахунку в цiлому (залишок по рахунковi програма розрахує автоматично).
Для тих рахункiв або субрахункiв, по яких задане ведення аналiтичного облiку, слiд вводити залишки по кожному об"єктовi аналiтичного облiку (субконто). В цьому випадку залишок по рахунковi або субрахунковi вводити не потрiбно - програма вирахує його сама, просумувавши залишки по всiх пiдпорядкованих об"єктах аналiтичного облiку.
При вводi проводок по рахунках i субрахунках, по яких ведеться аналiтичний облiк, програма буде пропонувати вiдповiдний список об"єктiв аналiтичного облiку, i Ви повиннi будете вибрати клавiшами і той об"єкт, по якому вводиться залишок, i натиснути Enter . Якщо потрiбний об"єкт аналiтичного облiку не вказаний в списку, його можна туди вставити, натиснувши Ins (детально про це див. розд. 3.6).
При вводi проводок по рахунках або субрахунках, по яких ведеться кiлькiсний облiк, програма буде запитувати про кiлькiсть перед вводом суми проводки.
Для рахункiв i субрахункiв, по яких ведеться валютний облiк, слiд вводити залишки по кожнiй валютi окремо. При вводi проводок по таких рахунках програма буде додатково запитувати валюту проводки i суму в валютi.
Перевiрка правильностi вводу залишкiв. Пiсля того, як всi залишки введено,передивiться оборотно-сальдову вiдомiсть (пункт "Оборотно-сальдова вiдомiсть" групи "Звiтнiсть" головного меню).
Якщо залишки введенi правильно, то залишок на кiнець перiоду по рахунку "00" повинен бути нульовим,тобто суми дебетових i кредитових оборотiв по цьому рахунковi повиннi дорiвнювати одна однiй. Крiм того, бажано звiрити отриманi залишки по рахунках i субрахунках з Вашими фактичними даними. По тих рахунках, де ведеться аналiтичний облiк, Ви можете вивести оборотно-сальдову вiдомiсть по об"єктах аналiтичного облiку, пiдвiвши в режимi перегляду звичайної оборотно-сальдової вiдомостi курсор до рахунка або субрахунка i натиснувши F3 . Тут бажано звiрити залишки по об"єктах аналiтичного облiку в виведенiй вiдомостi з Вашими фактичними даними.
Закриття перiоду. Впевнившись у правильностi введених залишкiв, слiд виконати функцiю "Закриття перiоду" ( роздiл"Операцiї" головного меню, див. розд. 10.3).
Пiсля закриття перiоду в якостi робочого автоматично встановлюється слiдуючий квартал.
Ввід проводок попереднiх мiсяцiв. Якщо Ви хочете почати звичайну роботу з програмою, починаючи не з тiєї дати, на яку введене початкове сальдо, а з пiзнiшої,то необхiдно ввести в програму зведенi проводки за перiод мiж цими датами. При невеликiй кiлькостi проводок можна, звичайно, ввести їх всi, але переважно це недоцiльно. Тi ж самi результати можна отримати, якщо при вводi об"єднати тi проводки, якi:
" вiдносяться до одного i того ж звiтного перiоду;
" мають одну i туж кореспонденцiю рахункiв;
" вiдносяться до одного об'єкту аналiтичного облiку по дебету проводки, якщо по рахунку дебета проводки ведеться аналiтичний облiк;
" вiдносяться до одного об'єкту аналiтичного облiку кредита проводки, якщо по рахунку кредита проводки ведеться аналiтичний облiк;
" вираженi в однiй валютi.
Таким чином, по рахунках,по яких не ведеться аналiтичний облiк, можна просумувати всi проводки одного звiтного перiоду з однаковою кореспонденцiєю рахункiв. Наприклад, якщо по рахунках 50 "Каса" i 51 "Розрахунковий рахунок" не ведеться аналiтичний облiк, то для кореспонденцiї рахункiв Д50-К51 Ви можете вказувати тiльки загальну суму за мiсяць або квартал, не вводячи кожну отриману в банку суму окремо.
Для вводу зведених проводок за кожний мiсяць або квартал встановiть вiдповiдний робочий перiод, робочу дату i iнтервал видимостi операцiй (див. пп.5 -7 в пiдпунктi "Попереднi дiї" вище). Ввiвши проводки, перевiрте їх правильнiсть з допомогою оборотно-сальдової вiдомостi, як це описано вище. Додатковий контроль можна здiйснити з допомогою шахматки (пункт "Шахматка" групи "Звiтнiсть" головного меню). Впевнившись у правильностi введених зведених проводок, виконайте закриття перiоду (див. розд.10.3). Так слiд обробити всi мiсяцi вiд дати початкових сальдо до дати початку регулярної роботи з програмою. Зауважимо, що для бiльш точного пiдрахунку деяких податкiв, зведенi проводки краще вводити по мiсяцях, а не по кварталах.

 
 

Цікаве

Загрузка...