WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Журнал операцій - Реферат

Журнал операцій - Реферат

зi списка субконто (так як це робиться при натисненні Ctrl F5 ). Замiсть цього можна встановити курсор на графу "Дебет" або "Кредит" тiєї проводки, в якiй по дебету або по кредиту фiгурує дане субконто, i натиснути Alt F5 .
Зауваження.
Для пошуку субконто з початку журналу слiд перед пошуком перейти на початок журналу, натиснувши клавiшу Home .
4.9. Інтервал видимостi операцiй
При переглядi журналу операцiй переважно є потрiбними не всi проводки, а лише тi з них, що належать до якогось часового iнтервалу.
Програма дозволяє задавати iнтервал видимостi операцiй. Вiн визначає, якi проводки можна буде бачити при переглядi журналу операцiй.
Інтервал видимостi операцiй вказується в мiсяцях i вiдображається в лiвiй частинi другої стрiчки екрану.
Встановлення iнтервалу видимостi операцiй здiйснюється при натисненнi клавiші F7 в режимi перегляду журналуоперацiй або при виборi пункту "iнтервал операцiй" з групи "Операцiї" головного меню програми.
Ви можете перемiщати курсор по позицiях цього запиту з допомогою клавiш Р, Т, , . Для змiни границь iнтервалу слiд видiлити пункт з вiдповiдною границею i з допомогою клавiш + і - встановити потрiбну границю iнтервалу. Пiсля цього для встановлення iнтервалу видiлiть надпис "Виконати" i натиснiть Enter . Для вiдмови вiд змiни iнтервалу натиснiть Esc .
Зауважимо, що iнтервал видимостi операцiй не впливає на перiод розрахунка пiдсумкових показникiв.
4.10. Перевiрка коректностi проводок
Для недопущення помилок в журналi операцiй в програму включено можливiсть перевiрки правильностi проводок. Всього передбачено три види перевiрок:
" при вводi кодiв рахункiв i субрахункiв проводок в журнал операцiй виконується перевiрка наявностi рахунка в списку рахункiв.Якщо введеного коду там немає, на екран виводиться повiдомлення:
Даний рахунок вiдсутнiй!
i пропонується вибрати рахунок з тих, що є в списку. При цьому можна додати новий рахунок в список рахункiв;
" при включеному режимi "Перевiрка правильностi проводок" (цей режим встановлюється в запитi "Параметри", що виводиться на екран при натисненнi Alt F10 ) програма перевiряє при вводi проводок в журнал операцiй допустимiсть кореспонденцiї рахункiв дебета i кредита проводок. Якщо кореспонденцiя не найдена в списку допустимих, на екран виводиться повiдомлення:
Некоректна проводка! Занести в список - Enter ! Пробіл - пропустити!
Ви можете або вставити проводку в список коректних, або вiдмовитися вiд цього;
" при натисненнi Ctrl F10 при переглядi журналу операцiй виконується контроль всiх проводок в журналi, починаючи вiд бiжучої. Для проводок з недопустимою кореспонденцiєю рахункiв дебета i кредита на екран видається повiдомлення:
Некоректна проводка! Занести в список - Enter ! Пробіл - пропустити!
Ви можете або вставити проводку в список коректних, або пропустити її, або перервати контроль (клавiша Esc ). Якщо Ви вибрали вставку кореспонденцiї рахункiв в список, Вам буде запропоновано вiдразу ввести коментарiй для цiєї кореспонденцiї. Для перевiрки слiдуючих проводок слiд натиснути Enter .
Зауваження.
1. При вставцi проводки в список коректних Ви можете змiнити кореспонденцiю, наприклад, поставити замiсть субрахунка символ "*", щоб дана проводка рахувалася коректною з будь-яким субрахунком.
2. Перевiрка кореспонденцiй не проводиться при використаннi типових операцiй, документiв i розрахункiв, а також при переносi проводок.
Список коректних проводок. Ви можете переглядати i коректувати список коректних проводок, вибравши пункт "Коректнi проводки" з групи "Операцiї" головного меню. Кожна стрiчка цього списка описує допустиму кореспонденцiю рахункiв. Замiсть коду субрахунка можна вказувати символ "*", в цьому випадку допустимим буде будь-який субрахунок. В правiй графi списку Ви можете написати коментарiй для кореспонденцiї рахункiв (цей коментар служить лише для зручностi перегляду списка коректних проводок).
Зауваження.
Для заповнення списка коректних проводок рекомендується накопичувати в журналi господарськi операцiї за мiсяць роботи або бiльше i виконати для них групову перевiрку правильностi проводок, натиснувши Ctrl F10 .
4.11. Табло
При переглядi журналу операцiй Ви можете задати формулу для виводу значення, яке Вас цiкавить. Це значення виводиться в спецiальному табло в правiй частинi другої стрiчки екрану. Значення табло змiнюється при перемiщеннi курсора по журналi операцiй при вводi, знищеннi i коректуваннi проводок.
Для задання формули табло натиснiть Ctrl F1 , введiть формулу i натиснiть Enter . Ви можете використовувати всi формули, що використовуються при визначеннi сум проводок типових операцiй (див. розд.5.6). Для посилання на суму i кiлькiсть бiжучої проводки використовуються iмена X i H, для посилання на залишки, обороти, цiну, параметри субконто бiжучої проводки використовуються букви Д i К замiсть номера субконто.
Приклади:
СКД51 - кiлькiсть грошей на розрахунковому рахунку (дебетовий залишок 51 рахунка), ця формула табло примiняється найбiльш часто;
СКД50
- кiлькiсть грошей в касi (дебетовий залишок 50 рахунка);
СКД01:Д
- дебетовий залишок по дебету бiжучої проводки;
СЦ:К
- цiна кредита бiжучої проводки.
4.12. Введення початкових залишкiв
Щоб почати застосовувати "1С:Бухгалтерiю-Проф." на вже дiючому пiдприємствi, необхiдно не тiльки встановити план рахункiв, довiдники аналiтичного облiку, константи програми, але i ввести залишки по всiх рахунках (початкове сальдо) на початок того перiоду, з якого Ви збираєтеся примiняти програму (тобто вводити проводки в журнал операцiй).
Попереднi дiї. Перед тим, як приступити до вводу початкових залишкiв, слiд виконати такi дiї:
1. Визначити план рахункiв, який буде використовуватися (див. розд.3.2 - 3.4). Слiд вказати також по яких рахунках ведеться валютний облiк.
2. Задати назви видiв субконто (див. розд. 3.5 - 3.6).
3. Задати ведення аналiтичного облiку. Для цього слiд вказати в планi рахункiв, по яких рахунках i субрахунках буде вестися аналiтичний (в тому числi кiлькiсний) облiк. Для активно-пасивних рахункiв ведення аналiтичного облiку необхiдне, iнакше програма не буде мати даних для розрахунку розгорнутого сальдо i не зможе правильно сформувати звiтнiсть.
4. Визначити дату початкових залишкiв. Якщо Ви починаєте працювати з програмою не з початку року, слiд вирiшити якi залишкi Ви будете вводити:
" залишки на початок року;
" залишки на початок кварталу;
" залишки на початок мiсяця.
Першиий варiант дозволить отримати вже в цьому роцi баланс з залишками на початок року, але це вимагає вводу

 
 

Цікаве

Загрузка...