WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Журнал операцій - Реферат

Журнал операцій - Реферат

Розділ 4. Журнал операцій4.1. Призначення журналу операцiй
Вихiдними даними для "1С:Бухгалтерiї:Проф." є проводки,якi вводяться в журнал господарських операцiй. На основi введених проводок програма формує баланс, iншу звiтнiсть та рiзнi допомiжнi документи (вiдомостi, шахматку та iн.). При вводi в журнал типових операцiй Ви можете вiдразу роздрукувати вiдповiдний первинний документ (прихiдний i розхiдний касовий ордер, накладну i т.д.).
В програму слiд вводити всi проводки, якi вiдображають господарську дiяльнiсть пiдприємства. Програма дозволяє за певний час обробляти десятки тисяч проводок.
4.2. Проводки i документи
В "1С:Бухгалтерiї-Проф." версiї 2.0 в журналi операцiй можуть зберiгатися не лише проводки, але i данi про документи та розрахунки - платiжнi доручення, рахунки, переоцiнки валюти i т.д. Для кожного документауа (розрахунка) в журналi операцiй є:
" стрiчка з заголовком документа (розрахунку);
" одна або кiлька проводок. Можливi документи (розрахунки) без проводок (наприклад, при переоцiнцi валюти може виявитися, що нiяких проводок робити не треба).
При вводi документа програма запитує необхiднi реквiзити i будує по них проводки у вiдповiдностi з заданими формулами.
Для документiв, що зберiгаються в журналi операцiй Ви можете змiнювати реквiзити документа (вихiднi данi розрахунка), наприклад, кiлькiсть вiдпущеного товару в накладнiй, погодинну ставку в розрахунку зарплати i т.д., i програма перерахує всi вiдповiднi проводки. Бiльше того, для деяких видiв розрахункiв (переоцiнка валюти, розрахунок прибутку i податкiв) можна встановити режим автоматичного перерахунку згенерованих проводок. Тодi пiсля будь-яких змiн в журналi операцiй данi розрахунки можна перераховувати автоматично при пiдрахунку пiдсумкiв.
Бiльш детально про використання документiв та розрахункiв йтиметься в розд. 6.
4.3. Формат журналу операцiй
Журнал операцiй виводиться на екран при виборi пункту "Журнал операцiй" групи "Операцiї" головного меню. Журнал виводиться у виглядi списка, який складається з шести граф (колонок):
Дата вказує дату здiйснення операцiї;
Деб/Док вказує коди рахунка або субрахунка дебета проводки або назву документа;
Кред/N вказує коди рахунка або субрахунка кредиту проводки або номер документа;
Сума вказує суму проводки або документа;
Короткий змiст призначена для опису змiсту проводки або документа;
N вказує номер робочого мiсця, на якому вводилась дана проводка або документ. Ця графа використовується при перенесеннi або знищеннi операцiї.
Для стрiчок з описом проводок графи "Деб/Док" i "Кред/N" роздiленi вертикальною рискою, а у документiв цi графи об"єднанi, i в об"єднанiй графi мiж кутовими дужками "" злiва виводиться коротка назва типу документа, а справа - номер документа.
Графа "Короткий змiст" роздiлена на змiст операцiї i проводки. Рекомендується в її лiвiй частинi вказувати текст, що характеризує операцiю вцiлому, а в правiй частинi - текст, що описує конкретну проводку. При описi операцiї спочатку бажано помiщати бiльш важливi слова, що характеризують тип операцiї (договiр, зарплата i т.д.), потiм детальнi (номер документа, прiзвища i т.д.). Це дозволить спростити пошук потрiбної операцiї.
Бажано детально продумати, якi вiдомостi Ви будете вносиитии в графу "Короткi вiдомостi", i притримуватися одного порядку заповнення цiєї графи.
Інформацiя про бiжучу проводку. В верхнiй частинi екрану (стрiчки 2-5) вiдображаються назви рахункiв дебета i кредита бiжучої проводки, яка вiдповiдає субконто (коди аналiтичного облiку), а також кiлькiсть операцiї (для проводок, якi вираховуються також i в натуральному виразi). Для проводок у валютi там виводиться також сума проводки в валютi, назва i курс цiєї валюти. Для стрiчок, якi вiдповiдають документам або викликаними ними проводкам, в лiвiй частинi п"ятої стрiчки екрана виводиться коротка назва i номер документа.
Варiанти виводу журналу операцiй. З допомогою запиту "Параметри" (який виводиться при натисненнi Alt F10 ) можна встановити режими виводу журналу операцiй:
" якщо встановлений режим "В журналi суми без копiйок", то в журналi операцiй суми виводяться без копiйок, але з роздiлом розрядiв в цiлiй частинi;
" якщо встановлено режим "Кiлькiсть тiльки цiла", то в журналi операцiй кiлькiсть буде виводитися як цiле число, а при запитi кiлькостi програма не дозволить ввести десяткову частину.
Зауваження.
Довжину поля "Змiст операцiї" можна при бажаннi збiльшити. Використайте для цього команду Modify Structure в dBase або FoxPro. Якщо Ви не можете зробити цього самостiйно, то слiд звернутися до дiлера, у якого Ви купили програму "1С:Бухгалтерiя-Проф.".
4.4. Перегляд i друк журналу операцiй
Журнал операцiй є звичайним списком, i Ви можете переглядати його так, як будь-який iнший список (див. розд.2.11). Зокрема, для переміщення курсора по журналу Ви можете використати наступні клавіші:
" Клавіші і - на один рядок вверх і вниз
" PgUp і PgDn - на сторінку (розмір екрану) вверх і вниз;
" i Т - на одну колонку вліво і вправо;
" Home i End - на початок і кінець журналу;
" Ctrl PgUp i Ctrl PgDn - зсуває вміст вікна на один рядок вверх і вниз, при цьому курсор залишається на попередньому рядку.
Крiм того, Ви можете використовувати клавiшi:
Tab - для перемiщення бiжучої стрiчки в середину екрана;
Ctrl Home - для перемiщення по проводках з попередньою датою;
Ctrl End - для перемiщення по проводках зi слiдуючою датою.
Вихiд з перегляду журналу операцiй здiйснюється шляхом натиснення клавiши Esc . При цьому програма запам"ятає бiжуче положення курсора, i при наступному звертаннi до журналу операцiй курсор буде встановлено на ту ж проводку.
Друк проводок. Для друку списку проводок Ви можете, натиснувши клавiшу F8 , сформувати журнальний ордер (див. розд.8.4), який складається з проводок, що Вас цiкавлять, i роздрукувати цей журнальний ордер.
4.5. Ввiд проводок
Для вводу нової проводки в журнал операцiй натиснiть клавiшу Ins .
Якщо журнал операцiй пустий, Вам буде запропоновано меню з запитом, що Ви хотiли б ввести в журнал: звичайну проводку, типову операцiю (див.розд.5), або документ чи розрахунок (див.розд.6). В цьому випадку для вводу проводки виберiть клавiшами і в меню потрiбну вiдповiдь i натиснiть Enter .
При вводi проводки Ви повиннi будете послiдовно ввести дату, рахунок /субрахунок дебета, рахунок/субрахунок кредита, суму i короткий змiст проводки. Графа "N" (номер робочого мiсця) заповнюється автоматично, в неї помiщається номер бiжучого робочого

 
 

Цікаве

Загрузка...