WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Документи i розрахунки - Реферат

Документи i розрахунки - Реферат


3. Команди встановлення робочого перiоду (!М, !К, !Г i т.д.).
Вираз, що задає значення реквiзита, який має субконто, рахунок або валюта, повинен бути символьним (наприклад, текстовим рядком в лапках) i мiстити код рахунка або номер валюти, або номер субконто. Для багаторiвневих субконто номер субконто складається з номерiв на кожному рiвнi, роздiлених символом ":".
Зауваження.
Користувачi, знайомi з табличними процесорами можуть бути дезорiєнтованi тим, що формули в клiтинках табличних процесорiв задають вирази для пiдрахунку значень в данiй клiтинцi по значеннях а других клiтинках, а формули для реквiзитiв документа, навпаки, задають правила для змiни значення других реквiзитiв при змiнi даного. Ця вiдмiннiсть викликана тим, що реквiзити документа розглядаються як вихiднi данi, якi можуть змiнюватися користувачем. Призначення формул тут полягає в заданнi початкових, а не кiнцевих значень реквiзитiв. Значення, якi не повиннi мiнятися користувачем взагалi немає змiсту зберiгати в реквiзитах документа.Їх можна вираховувати при генерацiї проводок або формуваннi вихiдного документа.
Приклади:
1. Для реквiзита "кiлькiсть" в рахунку можна вказати вираз, що вираховує суму як кiлькiсть, помножену на цiну i на знижку:
ЗН¦4=ЗН¦3*СЦ{¦2}*ЗН5
Тут мається на увазi, що сума знаходиться в четвертому реквiзитi багатострiчкової частини, кiлькiсть в третьому реквiзитi, субконто (товар) вдругому реквiзитi багатострiчкової частини, а знижка в п'ятому реквiзитi шапки.
2. Для видачi попередження про перевищення норм вiдпуску товару за готiвку можна використати вираз:
""+ ?(ИТОГ5>500000"Більше 500 тис.""")
Тут мається на увазі, що вартість кожної позиції товару, що відпускається, відображається в п"ятій графі табличної частини документа.
3. Для переоцiнки валюти в журналi операцiй в рядку "Змiст" запиту структури документа використовується формула:
"Переоцiнка валюти"+ВЫД(ЗН143)+" за "+ЗН3
Тут ЗН1 - номер документа, а ЗН3 - реквiзит-коментар в шапцi документа, що вираховується пiсля вводу дати документа. Формула для його пiдрахунку мiститься в рядку "Дата"i має вигляд:
!М""+ЗН2; ЗН3=""+РПЕР
4. В iнформацiйному табло зручно задавати вивiд рiзної довiдкової iнформацiї. Наприклад, формула СКД41:{¦4}Н виведе на табло залишок в натуральному виразi на 41 рахунку по товару, вибраному в третiй графi бiжучої стрiчки табличної частини документа. Така формула табло може служити для контролю залишкiв по товарах, якi включаються в накладнi.
5.Для платiжного доручення можна включити слiдуючу формулу для задання тексту заголовка документа в журналi операцiй,яка мiстить коротку назву документа (ПП), номер i суму документа:
"ПП "+ЗН1+" вiд "+ЗН4
6.13. Редагування форми вихiдного документа i опису проводок
Опис форми вихiдного документа i формул генерацiї проводок задається в текстовому файлi. Iм'я файла вказується в списку видiв документiв (рекомендується використовувати для цього iменi розширення DKF, але можуть бути будь-які).
Для редагування цього файла слiд видiлити в списку видiв документiв (режим "Документи i розрахунки" групи "Операцiї" головного меню) потрiбний вид документа або розрахунка i натиснути клавiшу F4. Крiм того, перейти до редагування цього файла можна з запиту реквiзитiв документа або при змiнi структури документа. В обох випадках для цього слiд натиснути клавiшу F4. Порядок редагування з допомогою вбудованого редактора описано у вiдповiднiй главi.
Структура файла. Файл опису форми вихiдного документа i генерацiї проводок створюється за принципами макромови (див. Додаток 1). Вiн може включати команди, рядки розрахунку проводок i рядки форми.
Файл може мiстити двi частини (в будь-якiй послiдовностi):
" опис форми вихiдного документа;
" опис формованих проводок.
Кожна з цих частин може бути вiдсутня.
Опис форми вихiдного документа повинен починатися в файлi з рядка (символ "!" - в першiй колонцi рядка):
!ДОКУМЕНТ
Друкована форма може мiстити рядки розрахунку i рядки форми. При цьому використовуються будь-якi команди макромови, а також спецiальнi макроiмена для посилань на реквiзити документа, описанi нижче. Сформованi рядки вихiдного документа записуються програмою в файл OUT.TXT, а по закiнченнi формування вихiдного документа змiст файла OUT.TXT виводиться на екран, i Ви можете його переглядати i друкувати.
Опис формування проводок повинен починатися з рядка (символ "!" - в першiй колонцi рядка):
!ОПЕРАЦИИ
Далi в описi проводок можуть використовуватися будь-якi команди макромови i стандартнi макроiмена для посилань на реквiзити документiв, описанi нижче. Для запису проводок в журнал операцiй використовується команда
!ПРОВОДКА.
Крiм того, опис може мiстити рядки форми, якi будуть видаватися на екран як довiдкова iнформацiя при формуваннi проводок (наприклад, для видачi повiдомлення про помилки при описi бiльшої кiлькостi товарiв, нiж є на складi). При генерацiї проводок цi рядки (з пiдставленими мiж квадратними дужками значеннями макроiмен) записуються програмою в файл OUTPROV.TXT. По закiнченнi генерацiї проводок програма перевiряє, чи виводились данi в файл OUTPROV.TXT, i, якщо вiн не пустий, програма виводить його на екран для перегялду. При бажаннi Ви можете надрукувати цей файл з допомогою режиму "Архiв документiв" програми.
6.14. Формат команди !ПРОВОДКА
Команда !ПРОВОДКА служить для запису проводки в журнал операцiй. Вона повинна записуватися в окремому рядку.
Пiсля символiв !ПРОВОДКА в рядку записується послiдовнiсть виразiв, роздiлених символом ";". Вирази повиннi стояти тiльки в певнiй послiдовностi:
1. Дата проводки
2. Рахунок, субрахунок дебета
3. Рахунок, субрахунок кредита
4. Сума
5. Текст змiсту проводки
6. Субконто дебета
7. Субконто кредита
8. Кiлькiсть
9. Валюта
10. Сума в валютi
11. Номер робочого мiсця
Бiльшiсть цих реквiзитiв можуть не вказуватися (обов'язковими є тiльки рахунки дебета i кредита проводки i сума проводки). При пропусковi реквiзиту вираз для нього можна не вказувати, проставляючи тiльки ";" (кiлькiсть символiв ";" перед кожним реквiзитом повинно бути рiвним приведеному вище номеру цього реквiзита мiнус одиниця). Якщо всi подальшi реквiзити не вказуються, символи ";" в кiнцi команди !ПРОВОДКА можна не ставити.
Опишемо бiльш детально команди !ПРОВОДКА.
1. Дата проводки. Може бути вказана як:
" значення реквiзиту, що має тип дати. Рекомендується вказувати значення другого реквiзита шапки: ЗН2;
" як дата безпосередньо, наприклад: 21.02.95.
Якщо дата не вказана, мається на увазi дата документа.
2. Рахунок i субрахунок дебета проводки. Можуть вказуватися як:
" значення реквiзита, що має тип "Рахунок", наприклад: ЗН6;
" код рахунка або субрахунка, наприклад: 68.1;
" iм'я показника, що мiстить код рахунка у виглядiстрiчки символiв,

 
 

Цікаве

Загрузка...