WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Документи i розрахунки - Реферат

Документи i розрахунки - Реферат

Дана частинадокумента може бути вiдсутньою.
3. Iнформацiйне табло. Тут вказується iнформацiя, яка не входить в документ, а виводиться на екран в процесi заповнення документа i має довiдковий характер. В неї є змiст включати, наприклад, залишок товару на складi, залишок по рахунках. Дана частина документа може бути вiдсутня.
Реквiзити заголовка документа, табличної частини i iнформацiйного табло вiдмiчаються в графi "Тип" значеннями "Заг", "Таб", "Iнф".
Зауваження.
1. При створеннi нового виду документа в його структуру автоматично заносяться два перших реквiзити шапки - номер документа i дата докумета, а також перший реквiзит табличної частини - номер стрiчки. Данi реквiзити мають обов'язковий характер, вони не можуть бути видалені з структури документа i не можуть змiнювати свiй формат.
2. Для того, щоб документ мав багатострiчкову частину, слiд ввести хоча б один реквiзит багатосрiчкової частини, крiм номера стрiчки.
Заголовок документа в журналi операцiй. В запитi є також рядки зi значенням "Ком" в графi "Тип". Цi рядки задають реквiзити запису-заголовка в журналi операцiй. В стрiчцi з назвою "Змiст" задається текстова iнформацiя, що включається в графу "Короткий опис" заголовка документа в журналi операцiй. В стрiчках "Субконто 1" i "Субконто 2" можуть вказуватися субконто, що включаються в журнал операцiй. По цих субконто можна буде надалi виконувати пошук i групування документiв в журналi операцiй. В стрiчцi "Сума" задається сума операцiї, що помiщається в заголовок документа в журналi операцiй.
Ввiд i коректування реквiзитiв документа. Для редагування будь-якої графи запиту слiд пiдвести до цiєї графи курсор i натиснути Enter (для змiни граф "Пропускати при вводi" i "Копiювати з реквiзиту N" встановiть курсор на стрiчку, до якої вiдносяться цi параметри i видiлiть потрiбний параметр клавішею Т). При змiнi графи "Тип значення" Вам буде запропоновано вибрати цей тип з меню клавішами , і Enter. При виборi типу елемента "Субконто" пропонується вибрати також вид субконто зi списка видiв субконто.
Для вводу стрiчки, що визначає новий реквiзит документа, натиснiть клавiшу Ins i виберiть з виведеного на екран запиту тип реквiзиту: вiдноситься вiн до шапки, чи до табличної частини, чи до iнформацiйного табло. Потiм послiдовно заповнiть графи нової стрiчки.
Для знищення реквiзита документа встановiть курсор на стрiчку запиту, яка описує даний реквiзит i натиснiть клавiшу Del.
При коректуваннi структури документа Ви можете перейти до редагування файла з описом друкованих форм i формованих проводок, натиснувши F4. Для повернення до коректування структури Вам буде достатньо натиснути клавiшу F5.
6.12. Формули для задання реквiзитiв документа
Формули значень реквiзитiв. В графi "Формула" запиту структури документа записуються формули для реквiзитiв документа. Призначення формули залежить вiд типу реквiзита:
" для реквiзитiв iнформацiйного табло формула визначає ту iнформацiю, яка буде виводитися на табло. Наприклад: СКД51 - вiдображення залишка на розрахунковому рахунку;
" для реквiзитiв заголовка документа в журналi операцiй (значення "Ком" графи "Тип") формули можуть вказувати текст для графи змiсту операцiй, два субконто i суму операцiї. Значення по цих формулах будуть пiдраховуватися при записуваннi документа в журнал операцiй. Наприклад, "Пл.Пор" для стрiчки "Змiст" занесе дану стрiчку в графу "Короткий змiст" заголовка документа в журналi операцiй;
" для реквiзитiв шапки i табличної частини документа формула може мiстити вирази, що змiнюють в процесi вводу документа значення iнших реквiзитiв пiсля вводу даного реквiзиту, а також вирази, що дають контрольнi повiдомлення (див. пiдпукт "Формули шапки i табличної частини документа").
Формули записуються по законах макромови (див. Додаток 1). Якщо формула складається з кiлькох виразiв, вони роздiляються символом ";".
Макроiмена для посилань на реквiзити. Для посилань на реквiзити документа в формулах використовуються слiдуючi макроiмена:
" ЗН - значення бiжучого реквiзита шапки документа (тобто реквiзита, на якому встановлено курсор);
" ЗНn - значення реквiзита з номером n шапки документа;
" ЗН¦n - значення реквiзита з номером n бiжучої стрiчки табличної частини документа;
" ЗН¦ - значення бiжучого реквiзита в табличнiй частинi документа (реквiзита, на якому встановлений курсор);
" ЗНm¦n - значення реквiзита з номером n стрiчки m табличної частини документа;
" ИТОГn - сума значень реквiзита з номером n всiх стрiчок табличної частини документа. Використовується тiльки для числових значень реквiзитiв.
Реквiзитам документа можна присвоювати значення командою присвоювання. Наприклад, ЗНЗ=256 - присвоюється третьому реквiзиту шапки документа значення 256.
Для реквiзитiв типу субконто, рахунок, валюта i дата Ви можете використовувати цi реквiзити в стандартних макроiменах з допомогою слiдуючих позначень:
" {n} - посилання на реквiзит з номером n шапки документа;
" {} - посилання на бiжучий реквiзит шапки документа;
" {m¦n} - посилання на реквiзит з номером n стрiчки m табличної частини документа;
" {¦n} - посилання на реквiзит з номером n бiжучої стрiчки табличної частини документа.
Приклад.
Для посилання на дебетовий залишок по рахунку, вказаному в четвертому реквiзитi шапки документа можна використовувати макроiм'я СКД{4}.
Формули реквiзитiв заголовка документа в журналi операцiй. Вираз, що задає короткий змiст для заголовка документа в журналi операцiй ("Змiст"), може мати тiльки текстове значення, тому його обов'язково починати з рядка символiв в лапках.
Формули для формування першого i другого субконто можуть мiстити тiльки одне посилання на значення реквiзита, що мiстить субконто.
Формула для суми повинна бути числовим виразом. Рекомендується в цю графу помiщати суму документа (якщо вона має змiст). Наприклад, для рахунка в цю графу можна помiщати суму рахунка (З допомогою макроiменi ИТОГ5), для платiжного доручення - суму, що перераховується (з допомогою макроiменi ЗН4).
Зауваження.
Рекомендується обов'язково вказувати формулу для тексту змiсту операцiї в журналi операцiй, щоб заголовок документа в журналi мiстив iнформацiю про змiст документа.
Формули реквiзитiв шапки i табличної частини документа. В цих формулах описуються дiї, якi виконуються пiсля вводу даного реквiзиту. Цi дiї можуть бути слiдуючi:
1. Команди присвоювання значень iншим реквiзитам. Кожна команда має вигляд:
ЗНn=вираз - змiна значення реквiзита з номером n шапки документа;
ЗНm¦n=вираз- змiна значення реквiзита з номером n рядка m табличної частини документа.
Якщо m i n не вказуються, то мається на увазi бiжучi рядок i стовбчик запиту.
2. Команди виводу на екран повiдомлень. Цi команди мають вигляд:
вираз
Якщо результат виразу - не пуста текстова стрiчка або не рiвне нулю число, то значення виразу виводиться на екран.

 
 

Цікаве

Загрузка...