WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Типові операції - Реферат

Типові операції - Реферат

впливають на суми проводок.
Макроiмена для дат. Для вставки в документи дати типової операцiї або дат окремих її проводок можна користуватися слiдуючими макроiменами:
" ДО - дата операцiї (число i мiсяць, роздiленi крапкою);
" Дn - дата проводки з номером n (число i мiсяць, роздiленi крапкою).
Для вставки в документ дати прописом в кiнцi макроiменi поставте символ "П".
Наприклад:
[ ДОП ] - вивiд дати операцiї прописом.
Зауваження.
З допомогою команди !ПРОПИСЬ (див. Додаток 1 Д1.6) Ви можете вивести дату прописом на iноземнiй мовi.
Макроiмена для тексту проводок. Для вставки в документ опису типової операцiї або окремих її проводок можна користуватися слiдуючими макроiменами:
" Тn - опис проводки з номером n (переважно першi 25 символiв опису проводки типової операцiї мiстять текст опису операцiї, iншi 15 - текст специфiки конкретної проводки);
" ТnО - першi 25 символiв опису проводки з номером n (переважно вони мiстять опис типової операцiї);
" ТnП- останнi 15 символiв опису проводки з номером n (переважно вони мiстять опис специфiки даної проводки типової операцiї).
Макроiмена для номерiв документiв. Для вставки номера документа, необхiдного при вводi типової операцiї, слiд використовувати макроiмена:
" Тn# - номер документа, необхiдного для проводки з номером n (для цього в текстi опису проводки повинен бути символ "#").
Макроiм"я для робочого перiоду. Для вставки в документ робочого перiоду (перiоду за який пiдраховуються пiдсумки), можна скористатися макроiменем РПЕР:
" РПЕР - бiжучий робочий перiод.
Макроiм"я для робочої дати. Для вставки в документ робочої дати можна використати макроiм"я РДАТА:
" РДАТА - робоча дата.
Макроiмена для кодiв рахункiв, субрахункiв, субконто. Деякi документи повиннi мiстити коди рахункiв, субрахункiв проводок або коди аналiтичного облiку. Для вставки їх в документ слiд використовувати макроiмена:
" СССЧnД - код рахунка i субрахунка дебета проводки типової операцiї з номером n (при наявностi коду субрахунка вiн вiддiляється вiд коду крапкою, наприклад, "01.04");
" СССЧnК - код рахунка i субрахунка кредита проводки типової операцiї з номером n;
" СЧnД - код рахунка дебета проводки типової операцiї з номером n (без коду субрахунка: наприклад, якщо проводка дебетує рахунок 01.04, то значення макроiменi - "01");
" СЧnК - код рахунка кредита проводки типової операцiї з номером n;
" ССЧnД - код субрахунка дебета проводки типової операцiї з номером n (без кода рахунка: наприклад, якщо проводка дебетує рахунок 01.04, то значення макроiменi - "04"). Якщо проводка дебетує основний рахунок, то макроiм"я має пусте значення;
" ССЧnК - код субрахунка кредита проводки типової операцiї з номером n;
" СКnД - код субконто дебета проводки типової операцiї з номером n. Для "вкладених" субконто перераховуються через ":" номера кожного рiвня субконто, наприклад "3:5". Якщо по рахунку не ведеться аналiтичний облiк, то макроiм"я має пусте значення;
" СКnК - код субконто кредита проводки типової операцiї з номером n;
" СВКnД - код виду i номера проводки типової операцiї з номером n. Код складається з виду субконто, вслiд за яким перераховуються через ":" номери кожного рiвня субконто;
" СВКnК - код виду i номера субконто кредита проводки типової операцiї з номером n.
Макроiмена для назв рахункiв, субрахункiв, субконто. В документи, що формуються при вводi типових операцiй, можна включати не тiльки коди, але i назви рахункiв, субрахункiв, субконто дебета i кредита проводки. Для цього призначенi слiдуючi макроiмена:
" НСЧnД - назва рахунка дебета проводки типової операцiї з номером n (якщо проводка зв"язана з субрахунком, то значення макроiменi-назва основного рахунка, наприклад, якщо проводка дебетує рахунок 01.04, то значення макроiменi-"Основнi засоби");
" НСЧnК - назва рахунка кредита проводки типової операцiї з номером n;
" НССЧnД - назва субрахунка дебета проводки типової операцiї з номером n (якщо проводка зв"язана з основним рахунком, то значення макроiменi - таке ж як у макроiменi НСЧnД);
" НССЧnК - назва субрахунка кредита типової операцiї з номером n;
" СНnД - назва субконто дебета проводки типової операцiї з номером n. Якщо по рахунку не ведеться аналiтичний облiк, то макроiм"я має пусте значення;
" СНnК - назва субконто кредита проводки типової операцiї з номером n.
5.12. Команди в формах документiв
Найчастiше в формах документiв використовуються команди:
" присвоєння значень показникам;
" коментарiв;
" встановлення робочого перiоду (!Мn, !МНГn, !Кn, !КНn, !МНКn, !МНГn, !Гn і т.д.) ;
" вказання формату виводу чисел (!Т, !Е, !Тn, !Еn);
" задання режиму виводу роздiлювачів розрядiв цiлої частини чисел ( !РАЗДЕЛЯТЬ i !НЕРАЗДЕЛЯТЬ).
Рiдше використовуються команди присвоєння значень константам i характеристикам субконто.
Взагалi в формах документiв можуть використовуватися будь-якi команди макромови (крiм команд !ДОКУМЕНТ, !ПРОВОДКА i !ОПЕРАЦИИ, що використовуються в режимi "документи i розрахунки"). Бiльшiсть складних команд в формах документiв використовуються досить рiдко, так як основне призначення форм документiв - надрукування найпростiших документiв на основi даних, вказаних користувачем при вводi типової операцiї. Складнi розрахунки значно зручнiше робити з допомогою документiв i розрахункiв (див. розд.6).
Задання перiоду з допомогою виразiв. Для команд встановлення бiжучого перiоду !М, !МНГ, !МНК, !Г, !К, !КН замiсть номера кварталу, мiсяця, року можна вказувати вираз. Якщо значення цього виразу є числом, то це число використовується замiсть вiдповiдного номера.
Приклад:
!П01=2 !П02=94
!ГП02 !МП01
[РПЕР ] !* Виводиться: Лютий 1994р.
Якщо значення виразу є рядком символiв (воно в цьому випадку повинно починатися лапками), то воно повинно являти собою дату в форматi "ДД.ММ.ГГ", i тодi команда встановлює перiод вiдповiдний датi.
Приклад:
!П01="21.04.94"
!М""+П01
[РПЕР ] !* Виводиться: Квiтень 1994р.
!М""+ДО
[ РПЕР ] !* Виводиться: Квiтень 1994р. (якщо дата типової операцiї вiдповiдає квiтню 1994р.)
Зауважимо, що команда МДО (а не М""+ДО) недопустима - програма при формуваннi документа повiдомить про помилку.
5.13. Приклади типових операцiй
В данiй документацiї не приводяться приклади використання типових операцiй i форм первинних документiв. В таких прикладах немає необхiдностi: як зразки найкраще використати типовi операцiї, що входять в комплект поставки. Для чого ввiйдiть в режим "Типовi операцiї" групи "Операцiї" головного меню, i переглядаючи проводки, Ви можете розiбратися як працюють типовi операцiї i форми первинних документiв. Дуже корисно було б створити двi-три типовi операцiї для свого пiдприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...