WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Типові операції - Реферат

Типові операції - Реферат

цiни, значення параметрiв. Для цього використовується команда присвоєння, аналогiчна тiй, яка застосовується для задання значень показникiв i констант. В лiвiй частинi команди вказується макроiм"я параметра, цiни або назви субконто, а в правiй, пiсля символу "=", вираз. Наприклад:
" !СЦ2К = Х1 - встановити цiну субконто, використаного по кредиту проводки з номером 2, яка дорiвнює сумi проводки з номером 1;
" !СН2Д.1 = Х2/24 - встановити значення першого параметра субконто, використаного по дебету проводки з номером 2, що дорiвнює сумi другої проводки, подiленої на 24.
5.10. Задання формату виводу в формах документiв
Вирiвнювання. При пiдстановцi в формований документ значень макроiмен витримуються слiдуючi правила вирiвнювання:
" значення констант "притискаються" до лiвого краю вiдведеного для них дужками " [ " i " ] " поля;
" числовi значення показникiв або iнших макроiмен (крiм констант) "притискаються" до правого краю вiдведеного для них поля;
" символьнi значення показникiв або iнших макроiмен (крiм констант) "притискаються" до лiвого краю вiдведеного для них поля.
Зауваження.
Якщо деяка константа має числове значення i Ви хочете, щоб воно було "притиснене" до правого краю поля, присвойте значення константи показниковi i вкажiть мiж квадратними дужками ( " [ " i " ] ") цей показник.
Задання формату виводу чисел. "1С:Бухгалтерiя-Проф." дозволяє виводити числовi значення в одиницях i в тисячах, а також задавати кiлькiсть знакiв в десятковiй частинi. Для задання формату виводу значень числових макроiмен використовуються слiдуючi команди:
" !Т - виводити показники в тисячах;
" !Е - виводити показники в одиницях (наприклад, в гривнях);
" !Тn - виводити показники в тисячах з n знаками в десятковiй частинi;
" !Еn - виводити показники в одиницях з n знаками в десятковiй частинi.
Для кожного показника формат його виводу запам"ятовується при присвоєннi йому значення. Таким чином, в однiй стрiчцi форми документа, Ви можете використовувати показники з рiзним форматом виводу. По замовчуванню (до використання вищеперерахованих команд) показники виводяться в одиницях з двома знаками в десятковiй частинi. Якщо Ви використовуєте кiлькiсний облiк i бажаєте виводити кiлькiсть з трьома знаками в десятковiй частинi, використовуйте команду !Е3.
Приклади:
!Т - виводити показники, яким присвоюється значення нижче по тексту форми документа, в тисячах (наприклад, в тисячах гривень);
!Е0 - виводити показники, яким присвоюється значення нижче по тексту форми документа, в одиницях без десяткової частини.
Вказування розподiлу цiлої i десяткової частин. Якщо в формi документа мiж символами квадратних дужок вказати пiсля макроiменi, яке має числове значення, пробiл i деякий символ, то цей символ буде при виводi значення використовуватися як знак роздiлу цiлої i десяткової частин числа. Ця можливiсть найчастiше використовується для виводу сум в платiжних дорученнях, рахунках i аналогiчних документах.
Приклад.
Наступний фрагмент форми виведе значення показника у виглядi "1234-56":
!Е2 !* Виводити два знаки в десятковiй частинi.
!П1=1234.56
[П1 - ].
Режим розподiлу розрядiв цiлої частини. Часом зручно виводити числовi значення з розподiлом розрядiв цiлої частини (одиниць, тисяч, мiльйонiв i т.д.). Якщо в форму документа вставити команду !РАЗДЕЛЯТЬ, то суми, що є мiж квадратними дужками будуть зображатися з розподiлом розрядiв цiлої частини (як знак розподiлу використовується кома). Для вiдмiни даного режиму використовуйте команду !НЕРАЗДЕЛЯТЬ.
Приклад:
!П01 = 1234567
!РАЗДЕЛЯТЬ
[П01 ] !* Виводиться:1, 234, 567, 00
[П01 = ] !* Виводиться: 1,234, 567 = 00
!НЕРАЗДЕЛЯТЬ
[П01 ] !* Виводиться: 1234567.00
[П01 = ] !* Виводиться: 1234567=00
[П01 , ] !* Виводиться: 1234567,00
Вивiд сум прописом. Якщо пiсля макроiмен, що мають числовi значення, вказати (без пропуску) символ "П", то значення виводиться у виглядi суми прописом. Якщо отримана стрiчка може бути довгою, її слiд розбити на кiлька полiв (одне пiд другим). Для цього слiд задати кiлька полiв однакової довжини одне пiд другим, не вказуючи в другому i послiдуючих полях нiякого iменi всерединi квадратних дужок.
Приклад.
Наступний фрагмент форми дозволить вивести суму операцiї прописом в три стрiчки:
[Х0П ]
[ ]
[ ]
Зауваження.
В кiлька стрiчок можна виводити будь-якi поля, а не тiльки значення сум прописом.
Вказання формату для виводу сум прописом. Для виводу валютних сум прописом необхiдно використовувати iншi назви грошових одиниць, наприклад, долари i центи. Часом слiд виводити суму на iноземнiй мовi. В подiбних випадках слiд використовувати команду !ПРОПИСЬ, описану в Додатку 1 ( Д1.6).
Вивiд кiлькостi в штуках. Якщо пiсля макроiмен, що мають числовi значення, вказати без пропускiв символ "Ш", то значення виводяться у виглядi суми прописом без вказання грошових одиниць. Якщо отримана стрiчка може бути довгою, то її слiд розбити на кiлька полiв (одне пiд другим). Для цього слiд задати кiлька полiв з однаковою довжиною одне пiд другим, не вказуючи в другому i послiдуючих полях нiякого iменi всерединi квадратних дужок.
Приклад.
Слiдуючий фрагмент форми дозволить вивести значення показника П105 прописом в три стрiчки без вказання грошових одиниць:
[П105 ]
[ ]
[ ]
5.11. Макроiмена в формах документiв
В форми документiв можна включати всi макроiмена, описанi в розд.5.6 (крiм макроiменi Х). Ви можете використовувати макроiмена для посилання на:
" суму операцiї i суми проводок (Х0, Х1, Х2 i т.д.);
" кiлькiсне (натуральне) значення проводок (Н1, Н2 і т.д.);
" значення констант (Кn, де n-номер константи);
" цiни субконто по дебету i кредиту проводок ( СЦ1Д, СЦ1К і т.д.);
" параметри субконто по дебету i кредиту проводок (СН1Д.1, СН1К.2 і т.д.);
" дебетове i кредитове сальдо на початок i кiнець перiоду (СНДn, СНКn, СКДn, СККn, де n- номер рахунка);
" обороти по дебету i кредиту рахунку n за перiод (ДОn i КОn);
" обороти за перiод з дебету одного рахунка в кредит другого (ОБn,m);
" дебетове i кредитове сальдо на початок i кiнець перiоду по конкретних субконто (СНДn:m, СКДn:m, СККn:т і СНКn:т, де n - номер рахунка, m - повний номер субконто або номер проводки з слiдуючою буквою "Д" або "К");
" обороти по дебету i кредиту рахунка за перiод по конкретних субконто (ДОn:m і КОn:m, де n - номер рахунка, m - повний номер субконто або номер проводки з слiдуючою буквою "Д" або "К");
" розгорнутi сальдо по рахунках (СНДn::, СНКn::, СКДn::, СККn::, де n - номер рахунка).
Крiм того, Ви можете використовувати макроiмена, перерахованi нижче. Цi макроiмена не застосовуються в формулах для пiдрахунку сум проводок, так як їх значенняабо не є числами, або не

 
 

Цікаве

Загрузка...