WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Типові операції - Реферат

Типові операції - Реферат

розрахунку показникiв, задання перiоду розрахунку пiдсумкiв по рахунках, визначення числа цифр в десятковiй частинi показникiв, циклiчної обробки рахункiв, субконто, валют i т.д. Команди починаються зi знаку оклику " ! ". Команди присвоювання i встановлення перiоду можна записувати по кiлька в одному рядку, в цьому випадку їх слiд роздiляти пробiлами.
Коментарi. В формi первинного документа можна використовувати також рядки коментарiв, вони починаються з зiрочки в першiй колонцi. Коментарi служать для запису зауважень в текст форми; в документ, що формується, вони не помiщаються. Коментарi можна також задавати з допомогою команди "!* " - весь текст вiд цiєї команди до кiнця рядка є коментарем.
Таким чином, в формi первинного документа можуть бути рядки трьох видiв:
" рядки коментарiв, вони починаються або з зiрочки в першiй колонцi, або з символу "!*", перед яким можуть стояти один або кiлька пробiлiв. В документ, який формується рядки коментарiв не потрапляють, вони використовуються тiльки для запису зауважень в текст форми документа;
" команднi рядки, вони починаються зi знаку оклику (!), перед яким можуть стояти один або кiлька пробiлiв. В документ, який формується цi рядки також не потрапляють, вони служать для розмiщення команд;
" звичайнi рядки (це або пустi рядки, або рядки, що починаються з " * ", i в яких перший вiдмiнний вiд пробiлу символ - не "!").
Формування первинного документа виконується слiдуючим чином. Програма читає текст форми документа по рядках. Рядки, що починаються з "* ", пропускаються. Для всiх iнших рядкiв в програмi є слiдуючий порядок:
1. Якщо в рядку є команди (вони слiдують за символом "!"), то спочатку виконуються цi команди.
2. Якщо в рядку є команди i перед першою командою немає символiв, крiм пробiлiв, то обробка рядка закiнчується. В протилежному випадку частина рядка вiд його початку до першого символу "!" або до кiнця рядка включається в документ, який формується. При цьому, якщо в цiй частинi рядка є квадратнi дужки, то програма вираховує макроiм"я, задане мiж дужками, i пiдставляє на це мiсце вираховане значення.
Зауваження.
Те, що команди, розмiщенi в кiнцi рядка, виконуються до пiдстановки значень макроiмен на початку цього рядка, дозволяє використовувати в рядках форми показники (див. нижче), визначаючи формули для їх пiдрахунку в кiнцi того ж рядка. Це в багатьох випадках значно пiдвищує нагляднiсть форми.
Команди коментарiв. В формi документа будь-який текст за символами "!* " до кiнця рядка є коментарем. В документ, що формується, рядки коментарiв не потрапляють, вони використовуються тiльки для запису зауважень в текст форми документа. Ця форма коментарiв часто зручнiша коментарiв з символом " * " в першiй колонцi рядка - вона дозволяє коментувати команди, використовувати вiдступи для наглядного оформлення умовних операторiв i циклiв, i т.д.
5.9. Показники, константи, субконто в формах документiв
Показники. В багатьох випадках в документ необхiдно вставити поле, призначення якого не спiвпадає нi з одним з передбачених макроiмен, але може бути отримане з них з допомогою певної формули. Для таких полiв в формах первинних документiв i в звiтах використоруються показники. Вони виконують ту ж функцiю, що i змiннi в стандартних мовах програмування: їм можна присвоювати значення i використовувати цi значення в подальших виразах.
Iмена показникiв в програмi складаються з букви "П", за якою може слiдувати вiд 1 до 20 символiв - букв, цифр i знакiв пiдкреслення. Для присвоєння показниковi значення слiд використовувати команду:
! Пiм'я-показника = вираз
Тут вираз може бути:
" алгебраїчною формулою, яка складається з числа, знакiв операцiй, дужок, викликiв функцiй i макроiмен (див. розд.5.6);
" символьним рядком, взятим в лапки, або виразом, що складається з таких рядкiв, макроiмен, рядкових операцiй ("+" i "$") i рядкових функцiй (ВЫД, СОКРЛ, СОКРП). Вираз повинен починатися з рядка в лапках (при необхiдностi можна використовувати пустий рядок - ""). Детальнiше про символьнi вирази йдеться в Додатку1.
Пiсля того, як показниковi присвоєно значення, його можна використовувати в подальших формулах i в полях , розмiщених в тому ж рядку або нижче по тексту форми.
Приклади:
!П105=Х2*0.12 - ця команда присвоє показниковi П105 значення Х2 (сума другої проводки типової операцiї), помножене на 0.12;
[П105] - в це поле помiщається значення показника з iменем П_105.
!П_ПДВ=Х0/1.23*0.2 - ця команда присвоює показниковi П_ПДВ значення Х0 (суми типової операцiї), роздiлене на 1.23 i помножене на 0.20;
[П_ПДВ] - в це поле помiщається значення показника з iменем П_ПДВ.
!П_Назва= "Фiрма" + П010 - ця команда присвоює показниковi П_Назва в якостi значення рядок "Фiрма", з'єднаний зi значенням показника П010 (детальнiше див. нижче);
[ П_Назва ] - в це поле помiщається значення показника з iменем П_Назва.
Зауваження.
1. Одноiменнi показники в рiзних формах документiв i звiтах нiяк не зв"язанi мiж собою.
2. При присвоєннi показниковi значення одночасно запам"ятовується, в якому форматi слiд виводити це значення (в одиницях або в тисячах, з яким числом знакiв в десятковiй частинi). Формат виводу можна змiнити командами !Т, !Е, !Тn, !Еn (див. нижче).
3. Не рекомендується використовувати iмена показникiв, що закiнчуються на букви "П" або "Ш". Справа в тому, що при виводi значень показника в поле документа програма сприймає цi букви в кiнцi iменi як вимогу вивести макроiм"я прописом або в штуках.
Константи. Для посилання на константи (див. розд.3.7) використовуються макроiмена:
Кn - константа з номером n (n - цiле число вiд 0 до 99999).
Наприклад:
К101 - значення константи з номером 101.
Значення констант можна використовувати в формах первинних документiв i в звiтах так само, як i значення показникiв, але значення показникiв пiсля закiнчення формування документа "пропадають", а констант - зберiгаються. Значення констант Ви можете задавати також в режимi "Константи" групи "Операцiї" головного меню програми.
Присвоєння значень константам. Часом в формах документiв необхiдно використовувати данi, розрахованi в iнших документах, звiтах або при попередньому заповненнi того ж документа. Типовий приклад: присвоєння послiдовних номерiв аналогiчним документам (прихiдним i розхiдним касовим ордерам, накладним i т.д.). Щоб зберегти данi для їх використання в iнших документах або звiтах, можна присвоїти значення виразу константi (див. розд.3.7). Формат команди:
!Кномер-константи=вираз
Зауваження.
Щоб не заплутатися в константах, заповнюйте для кожної константи в їх списку поле опису (режим "Константи" групи "Операцiї" головного меню).
Присвоєння значень характеристикам субконто. В данiй програмi Ви можете змiнювати в формах документiв i звiтiв не тiльки показники i константи, але i характеристики субконто:назви,

 
 

Цікаве

Загрузка...