WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур - Реферат

Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур - Реферат

Тернопільська сільськогосподарська академія
Реферат
на тему:
Суть і зміст методичних прийомів та контрольно-аудиторських процедур
Виконав: студент
Смалянінов М.С.
Контроль виконує свої функції за допомогою власного методу, який є системою методичних прийомів і конкретних методик. Реалізація будь-якого методу управління, в тому числі і фінансово-господарського контролю і аудиту, здійснюється за допомогою певних процедур.
Процедура (від лат. ргосесіо - проходжу, відбуваюсь) - поняття, яке встановлює виконання певних дій засобами праці над предметами праці з метою пізнання, перетворення або удосконалення їх для досягнення оптимуму.
Контрольні функції в господарському механізмі здійснюються за допомогою контрольно-аудиторських процедур, вироблених наукою і практикою.
Контрольно-аудиторські процедури - це система методичних дій на суб'єкти і об'єкти процесу розширеного відтворення суспільне необхідного продукту, які здійснюються аудиторами при проведенні контрольних функцій. Як суб'єкт (від лат. 8иЬ]есіит - лежить в основі) виступають носії прав і обов'язків підприємців, а об'єктами є предмети, на які спрямована їхня діяльність. У процесі господарської діяльності суб'єктами права можуть бути особи фізичні - конкретні громадяни і особи; юридичні - об'єднання, підприємства, кооперативи, організації, установи. Вони виступають як носії й учасники господарських прав і обов'язків, здійснюють господарську діяльність і керують нею згідно із законами і нормативно-правовими актами держави.
Контрольно-аудиторські процедури реалізують методичні прийоми контролю і аудиту, тому їх характеризують за тими функціями, які вони виконують у контрольно-аудиторському процесі.
Методичні прийоми
контролю і аудиту
Органолептичні
Інвентаризація
Контрольні заміри робіт,
вибіркові та суцільні спостереження
Технологічний і хіміко-
лабораторний контроль
Експертизи різних видів
Експертиза проектів і
кошторнсної документації
Службове розслідування
Експеримент
Р о з р а х у н к о в о-
а н а л і т и ч н і
Економічний аналіз
Статистичні розрахунки
Економіко-матсматичні
методи
Документальні
Інформаційне моделювання
Дослідження документів
Камеральні перевірки
Нормативне-правове регулювання
Узагальнення і реалізація результатів кон-тролю і аудиту
Групування недоліків
Документування результатів проміжного контролю
Аналітичне групування
Слідчо-юридичне обгрунтування
Систематизоване групуваннярезультатів контролю і аудиту
Прийняття рішень
Контроль за виконанням прийнятих рішень Контрольно-аудиторські контролю і аудит
процедури
Організація інвентаризаційного процесу. Перевір-ка наявності і стану матеріальних об'єктів у натурі. Перевірка фінансових ресурсів і розрахунково-кредитних відносин. Документування. Нормативно-правове регулювання, лічильна і бухгалтерська обробка документів. Прийняття рішень за результатами інвентаризації
Організація контрольних замірів робіт, вибір методики і проведення контролю. Перевірка закритих будівельно-монтажних робіт. Оформлення результатів контролю.
Організація технологічного і хіміко-лабораторного контролю, вибір методики і проведення контролю, оформлення результатів
Організація проведення і оформлення результатів експертизи.
Перевірка норматчвно-правового і договірного обгрунтування просктно-кошторнсної документації. Перевірка технічного рівня, методів організації, черговості та індустріалізації будівництва, збалан-сованості ресурсів. Оформлення результатів екс-пертизи.
Організація службового розслідування. Опитування посадових осіб та інших учасників конфліктних ситуацій, вивчення їхніх письмових пояснень. Документальна перевірка та зіставлення з нормативно-правовими актами. Обгрунтування висновків і пропозицій
Організація експерименту та його нормативно-правове обгрунтування. Вибір методики і прове-дення експерименту. Оформлення результатів екс-перименту.
Організація, вибір методики і проведення еконо-мічного аналізу об'єктів контролю. Оформлення результатів аналізу
Вибір об'єктів, методики іі інформаційного за-безпечення розрахунків. Статистичні групування і узагальнення. Оформлення результатів статис-тичних розрахунків
Вибір об'єктів і методик дослідження. Економіко-матсматнчні розрахунки і оформлення їхніх результатів
Вибір нормативно-правової, планової, договірної, облікової, звітної та іншої інформації для моде-лювання об'єкта контролю з метою йіого вивчення і регулювання поведінки; створення інформаційного образу
Вибір об'єктів контролю та нормативно-правово-го забезпечення їх. Обліково-обчислювальні і бух-галтерські процедури: перевірка документів за формою і змістом, зустрічна перевірка їх, взаєм-ний контроль операцій, аналітична і логічна пе-ревірка
Вивчення і контроль якості проектно-кошторисної документації з капітальних вкладень в установах банків замовниками і підрядчиками; звітності - податковими службами
Вибір нормативно-правових актів, які стосуються об'єкта контролю. Виявлення відхилень фактичного стану підконтрольних об'єктів від нор-мативно-правового забезпечення їх і оформлення результатів
Класифікація і групування недоліків господарської діяльності за економічною однорідністю і хро-нологічною послідовністю.
Складання відомостей вибіркової інвентаризації цінностей, актів ревізії каси, обстеження місць, збереження цінностей тощо
Складання таблиць, схем, графіків, відомостей, машинограм за даними виявлених аудитом недо-ліків у діяльності підприємців
Розгляд пояснювальних записок від посадових грунтування осіб, матеріально відповідальних та інших працівників з питань правопорушень у господарській діяльності
Систематизоване групування результатів контлю в акті аудиту діяльності підприємства за економічною однорідністю; у висновках (акті) аудитора
Видання наказів, розпоряджень, службових листів, прийняття рішення власником за результатами аудиту
Вибір об'єкта спостереження і одержання інформації про функціонування його згідно з управлінськими діями за результатами контролю. Перевірка достовірності інформації про фактичний стан об'єктів контролю
Кожний методичний прийом у системі фінансово-господарського контролю передбачає використання певних контрольно-ревізійних процедур.
Контрольно-аудиторські процедури за призначенням у застосуванні прийомів контролю можна поділити на організаційні, моделюючі, нормативно-правові, аналітичні, розрахункові, лічильно-обчислювальні, логічні, порівняльно-зіс-тавні та ін.
Організаційні - вибір спеціалістів для виконання контрольних функцій, оформлення організаційно-розпорядчої документації (накази, розпорядження, графіки тощо), встановлення об'єктів і вибір методики контролю.
Моделюючі - побудова організаційних та інформаційних моделей об'єктівконтролю, які дають змогу оптимізувати проведення контролю за часом і якісними характеристиками із застосуванням обчислювальної техніки. Модель залежно від контролю групи економічно однорідних об'єктів конкре-тизують у частині диференціації об'єктів та їхніх структурних елементів, джерел інформації і методичних прийомів проведення контролю й узагальнення його результатів. Способом моделювання, наприклад, встановлюють нормативно-правову і фактографічну інформацію, яка стосується об'єкта контролю, створюють інформаційний образ.
Нормативно-правові - перевірка відповідності функціонування об'єкта контролю правилам, передбаченим нормативно-правовими актами, наприклад, додержання трудового законодавства у трудових відносинах на підприємствах, проведення інвентаризації цінностей і додержання Основних положень з інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків.
Аналітичні - розчленування об'єкта контролю на складові елементи і дослідження їх із застосуванням спеціальних методик. Так аналізують виконання державного замовлення з випуску найважливіших видів продукції в асортименті; провадять технологічний і хіміко-лабораторний контроль якості виробів тощо.
Розрахункові - перевіряють достовірність кількісних і вартісних вимірників господарських операцій, розраховують узагальнюючі показники, які характеризують об'єкт контролю (показники продуктивності праці, виконання плану реалізації продукції тощо).
Лічильно-обчислювальні - застосовуються під час перевірки кількісної характеристики об'єктів контролю. До них відносять - встановлення вартості товарів відповідно до ринкових цін, перевірку правильності нарахування заробітної плати робітникам, розрахункових відносин тощо. Крім того, їх використовують при інвентаризації, дослідженні документів, економічному аналізі, статистичних розрахунках, економіко-математичних методах, інших методичних прийомах контролю.
Логічні - грунтуються на застосуванні прийомів логіки у процесі контролю. Використовують їх у поєднанні з іншими контрольно-аудиторськими процедурами (наприклад, при перевірці документів, економіко-математичних розрахунках, економічному аналізі).
Порівняльно-зіставні - передбачають порівняння і зіставлення об'єкта з його аналогом, затвердженими зразками, нормативно-правовими актами для виявлення відхилень від них. Слід зазначити, що причини відхилень досліджують за допомогою інших контрольно-аудиторських процедур. По-рівняльно-зіставні процедури широко використовують разом з іншими методичними прийомами контролю, але особливо важливу роль вони відіграють при дослідженні документів.
Отже, контрольно-аудиторські процедури - це дії, які конкретизують застосування методичних прийомів контролю процесу розширеного відтворення суспільна необхідного продукту, забезпечують виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення.

 
 

Цікаве

Загрузка...