WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів (магістерська робота) - Реферат

в аналітичному обліку до окремих синтетичних рахунків доходів аналітичними рахунками виступають субрахунки, виділені в Плані рахунків для обліку окремих видів доходів івитрат. В цьому разі вважаємо недоцільним ведення аналітичного обліку в розрізі окремих субрахунків.
З метою спрощення записів в аналітичному обліку доходів і витрат та скорочення часу на визначення аналітичних рахунків (статей) аналітичного обліку рекомендується при визначенні за первинними документами кореспонденції рахунків (бухгалтерських проводок) після коду синтетичного рахунку чи субрахунку доходів або витрат через дефіс записувати порядковий номер статті за встановленою на підприємстві нумерацією статей. Наприклад, Кт 702-1.1, Кт 91-1, Дт 74-5 і т.д. В цьому разі при записах доходів і витрат в аналітичному обліку нема необхідності знову звертатись до первинних документів, щоб визначити вид доходів.
Рекомендований спосіб кодування синтетичних і аналітичних рахунків доходів і витрат особливо доцільний при веденні комп'ютерного обліку на підприємстві, бо, крім вказаних вище переваг такого кодування рахунків, дає можливість автоматично отримати підсумкові дані аналітичного обліку доходів з початку року.
Перелік рекомендованих автором аналітичних рахунків (статей) доходів може уточнюватись головним бухгалтером підприємства з врахуванням специфіки його господарсько-фінансової діяльності. Перелік вказаних нижче статей доходів основної діяльності торговельних підприємств з врахуванням галузевої специфіки їх діяльності повинен бути уточнений відомчими галузевими методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку.
Аналітичний облік доходів і витрат в торгівлі як і в інших галузях діяльності має розкривати елементи собівартості реалізованих товарів і створнення чистого доходу від їх реалізації та служити джерелом інформації (облікових даних) для заповнення Звіту про фінансові результати.
Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності
оптово-збутових, оптових і
торговельно-посередницьких підприємств
Аналітичний облік доходів і витрат основної діяльності оптово-збутових, оптових і торговельно-посередницьких підприємств, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" до окремих синтетичних фінансово-результатних рахунків повинен вестись в розрізі наступних статей:
До субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів":
- за кредитом:
1. Дохід від реалізації товарів.
1.1 За безготівковим розрахунком.
1.2. За готівку.
1.3. За бартерними операціями тощо.
2. Інші доходи.
- за дебетом:
1. Податок на додану вартість.
2. Акцизний збір
3. Інші податки і збори з обороту.
4. Інші вирахування з доходу.
5, Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.
До субрахунку 704 "Вирахування з доходу"
- за дебетом:
1. Надані покупцям знижки (після дати реалізації).
2. Вартість повернених покупцями товарів.
3. Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.
- за кредитом:
1. Списання сальдо вирахувань з доходу на фінансові результати.
(Використання в бухгалтерському обліку субрахунку 704 "Вирахування з доходу" в частині повернення покупцем товарів не зрозуміле).
До рахунку 71 "Інший операційний дохід" :
- за кредитом:
1. Дохід від реалізації іноземної валюти.
2. Дохід від реалізації інших оборотних активів.
3. Дохід від операційної оренди активів.
4. Дохід від операційних курсових різниць.
5. Одержані пені, штрафи, неустойки.
6. Відшкодування раніше списаних активів.
7. Дохід від списання кредиторської заборгованості.
8. Одержані гранти та субсидії.
9. Інші доходи від операційної діяльності.
- за дебетом:
1. Податок на додану вартість.
2. Інші податки і збори з обороту.
3. Інші вирахування з доходу.
4. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.
До субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів":
- за дебетом:
1. Купівельна вартість реалізованих товарів
2. Витрати на придбання товарів.
3. Витрати на доставку товарів.
4. Витрати на доведення товарів до придатного для реалізації стану.
Разом собівартість реалізованих товарів.
- за кредитом:
- 1. Списання сальдо собівартості реалізованих товарів на фінансові результати.
До рахунку 92 "Адміністративні витрати" :
- за дебетом:
1. Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо) .
2. Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу.
3. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона).
4. Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо).
5. Витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо).
6. Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання.
7. Витрати на врегулювання спорів у судових органах
8. Податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг.
9. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.
10. Інші витрати загальногосподарського призначення.
- за кредитом:
1. Списання сальдо адміністративних витрат на фінансові результати.
З метою контролю і аналізу окремих видів адміністративних витрат в аналітичному обліку доцільно виділити окремі субстатті за видами цих витрат. Наприклад, до статті 2 " Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу":
2.1. Витрати на службові відрядження.
2.2. Витрати на заробітну плату.
2.3. Витрати на страхування.
2.4. Витрати на додаткові виплати.
2.5. Витрати на навчання.
2.6. Інші витрати на утримання апарату управління підприємством.
Аналітичний облік витрат до рахунку 92 "Адміністративні витрати" рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі) як показано в таблиці 9.
Таблиця 9
і
ВІДОМІСТЬ
Аналітичного обліку до рахунку 92 "Адміністративні витрати"
Дата № запису Кор.. р-к
Зміст запису Адміністративні витрати
Разом Списання сальдо амін. витрат
1. Загальні та корпоративні 2. На персонал офісу 3. На утримання приміщень та обладнання І т.д. ст..4-7 адмін. витрат
З початку року 545 7600 1542 2859 12546
С-до на 1.10.200__р. 12546
31.10 15 66 Нарахована зарплату 680 680
31.10 16 65 Нарахування на зарплату і т.д. 255 255
Разом за

 
 

Цікаве

Загрузка...