WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту - Реферат

Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту - Реферат

і
зміст цих документів та
підсумкову документацію.
регламентує їх застосу
Норматив допомагає аудито
вання в процесі аудиту
ру використати документи в
системі доказів негативних
явищ та запобігати їм у по
дальшій діяльності суб'єкта
господарювання. Робочі до
кументи - це різного роду
групування негативних даних
з господарювання за центра
ми утворення і місцем від
повідальності за них. Підсум
кові - документи узагаль
нення результатів аудиту
13
Аудиторсь
Розроблено методичні ре
Норматив унормовує скла
кий висновок
комендації щодо складан
дання аудиторського виснов
ня аудиторського виснов
ку узагальненням міжнарод
ку на основі МИЛ та чин
ного і національного досвіду
ного законодавства Укра
аудиту. Це сприяє уніфікації
їни. Подано структуру
аудиторських висновків, під
аудиторського висновку
вищенню їх обгрунтованості
та їх види (безумовно
та адресності

пор.
Найменування нормативу
Зміст нормативу
Призначення нормативу
позитивний, умовно-по
зитивний із застережен
нями)
14
Використан
Наведено перелік матері
За умов повної довіри до
ня матеріалів
алів, зібраних іншими
матеріалів інших аудиторів,
іншого ауди
аудиторами, та даються
ревізорів, експертів нормати
тора або екс
рекомендації щодо вико
вом регламентується вико
перта
ристання їх при прове
ристання їх в аудиті. Це мож
денні аудиту
ливо лише за умови, іцо ці
матеріали зібрані на тому
самому суб'єкті господарю
вання і пройшли апробацію
у замовника, правоохорон
них, податкових та інших ор
ганах
15
Відповідаль
Унормовується форма
Застосовується при визна
ність аудито
відповідальності за скла
ченні відповідальності ауди
ра за висно
дений висновок аудито
тора. Аудитор може нести
вок
ром щодо чинного зако
відповідальність за непра
нодавства, договірних
вильний висновок,складений
умов та ін.
навмисно з власних корисли
вих цілей або з інших при
чин зловживання. Відпові
дальність аудитора за висно
вок може передбачатися уго
дою із замовником аудиту
або чинним законодавством
і нормативно-ііравовими ак
тами
16
Інформуван
Розглядаються види ін
Визначаються обов'язки ау
ня клієнта
формування замовника
дитора щодо подання інфор
аудитором про результа
мації замовнику про виявлені
ти виконаної роботи
недоліки у 4'інансово-госііо-
дарській діяльності, напрями
удосконалення цієї діяльності
17
Контроль
Подано рекомендації
Застосовується як під час
якості роботи
щодо контролю якості
аудиту, так і після його за
аудитора
роботи аудиторії керівни
вершення керівником ауди
ком аудиторської орга
торської організації, замовни
нізації па відпонідність її
ком, а також органами, що
чинним нормативним ак
одержують звітність і вис
там, повноти і достовір
новки аудитора (податкові
ності досліджунаних пи
служби, засновники, акціоне
тань. Якість роботи ауди
ри, власники та іп.)
торів, які не входять до
аудиторської організації,
перевіряється способами
самоконтролю
№ нор.
Найменування нормативу
Зміст нормативу
Призначення нормативу
18
Використан
Містяться методичні ре
Використовуються аудито
ня комп'ютер
комендації щодо вико
ром при дослідженні факто
ної техніки в
ристання різних видів
графічної інформації з вико
аудиті
комп'ютерної техніки у
ристанням програмного за
процесі проведення ауди
безпечення різної комп'ютер
ту та узагальнення його
ної техніки, а також складан
результатів
ні звіту і висновку аудитора
19
Роботи,су
Розглядаються види ау
Виконання супутніх робіт
путні аудиту
диторських послуг, які
при проведенні аудиту виз
можуть викопувати ауди
начається договорами або
тори. Зокрема, до них на
додатковими угодами. Потре
лежать відновлення облі
ба у них може виникнути при
ку, семінари з працівни
попередньому ознайомленні
ками замовника, запро
з фінансово-господарською
вадження нової або удос
діяльністю замовника або в
коналення діючої первин
процесі проведення аудиту
ної документації та ін.
20
Вартість
Викладено основи мето
Використовується на органі
аудиторських
дики розрахунку вартості
заційній (договірній) стадії
робіт
аудиторських робіт за їх
аудиторського процесу. Ко
видами, змістом та обся
ригується нри виконанні
гом, а також строками їх
аудиторських робіт у зв'язку
виконання
з виникненням непередбаче
них обставин, зміною обсягу
робіт, строків їх завершення
та здавання замовнику
З поданого орієнтовного переліку національних норм аудиту, їх змісту і використання при проведенні аудиторських робіт видно, що вони мають певну відмінність від МНА, обумовлену законодавством України та чинними нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку і звітності, фінансово-господарського контролю і аудиту. Значна частина національних норм аудиту затверджена до застосування Аудиторською палатою України, інші - на стадії завершення розробки і апробації. За структурою побудови вони відповідають МНА, що сприяє використанню зарубіжного досвіду в аудиторській діяльності.
Норми аудиту передбачають основніпринципи виконання аудиторських робіт, але не є методиками чи інструкціями до застосування методичних прийомів та притаманних їм процедур аудиту. Норми аудиту не мають законодавчого статусу, тому не є обов'язковими для застосування у практиці аудиторської діяльності, хоч у міжнародному і вітчизняному аудиті цих норм здебільшого дотримуються. Разом з тим до норм аудиту розробляються конкретні методики, методичні рекомендації, які сприяють поглибленому дослідженню питань, поставлених на вирішення аудиту. Так, Аудиторська палата України, дотримуючись основних положень нормативу № 13 "Аудиторський висновок", затвердила методичні рекомендації до нього, які стосуються вимог до перевірки балансу та річної фінансової звітності суб'єкта підприємницької діяльності та складання аудиторського звіту і висновку аудитора. Методичними рекомендаціями розкривається зміст повноти перевірки первинних документів аудитом, відображення їх у облікових регістрах; адекватність показників аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку, головної книги, балансу і фінансової звітності на певні звітні періоди, які правдиво відображають фінансово-господарську діяльність суб'єкта підприємництва, повноту і своєчасність сплати державних і муніципальних податків, ліквідність і платоспроможність його, гарантії від банкрутства.
Отже, застосування міжнародних і національних норм аудиту (стандартів) сприяє поліпшенню якості контролю та активізації діяльності суб'єктів підприємництва та достовірності відображення її в бухгалтерському обліку і звітності.

 
 

Цікаве

Загрузка...