WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту - Реферат

Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту - Реферат

може використати дані інвентари-зації матеріально-виробничих запасів, перевірених ревізора-ми фірми, якщо він впевнений в якісному її проведенні та відображенні результатів у системі обліку і звітності.
Аудиторська палата України з метою регламентування правил і порядку проведення аудиту та виконання аудиторських послуг розробляє і частково завершила складання національних стандартів аудиту. Грунтуються вони на законодавстві України про аудиторську діяльність і міжнародних нормах аудиту, а також професійній термінології, прийнятій у світовій практиці.
Правові й організаційні основи аудиторської діяльності н Україні регламентуються законодавством, а також нормативними актами про сертифікацію фахівців з аудиту і ліцензування їхньої діяльності. Основними концепціями з розробки національних стандартів, затверджених Аудиторською палатою України, передбачено скласти двадцять основних нормативів (табл. 4.3).
Т а б л и ц я 3
Орієнтовний перелік національних нормативів аудиту України, їх зміст і використання при проведенні аудиту

чор.
Найменування нормативу
Зміст нормативу
Призначення нормативу
1
Мета та зав
Обґрунтовуються мста
На організаційній стадії при
дання прове
аудиту, його сутність та
формуванні завдання аудито
дення аудиту
функціональні завдання
ру (аудиторам) на проведен
у фінансово-господарсь
ня робіт
кому контролі
2
Договір на
Умови договірних відно
При встановленні договірних
проведення
син при проведенні ауди
відносин на проведення ауди
аудиту
ту. Мета договору та його
ту; визначенні обсягу робіт,
структура, предмет дого
строку їх виконання, поряд
вору, зобов'язання сторін,
ку здавання-приймання, оп
вартість виконаних робіт
лати вартості виконаних ро
біт, а також форми і строки
розрахунків за них
3
Основні прин
Викладаються принципи
Додержання професійної сти-
ципи, які регу
професійної етики та ме
ки аудитора, добір методики
люють аудит
тодології аудиту. Прин
проведення аудиту. Визнача
цип професійної етики -
ється при доборі аудитора
незалежність, об'єктив
відповідність його професій
ність, конфіденційність,
них знань темі аудиту, розу
компетентність, добро
міння міжнародних і націо
зичливість. Методологіч
нальних стандартів, нормати
ні принципи - вибір ме
вів і директив з бухгалтерсь
тодики і прийомів ауди
кого обліку і аудиту. Воло
ту, оцінка значущості
діння методичними прийома
аудиту, критерії достовір
ми і процедурами аудиту
ності висновків, запобі
гання ризикам та ін.
Продовження табл. 3
№. пор.
Найменування нормативу
Зміст нормативу
Призначення нормативу
4
Планування
Методичні рекомендації
Ритмічне завантаження робо
аудиту
щодо планування діяль
тою аудиторської фірми і ок
ності аудиторської фірми
ремих аудиторів, контроль
і окремого аудитора,
виконання договірних зо
спрямовані на якісне і
бов'язань з аудиторських ро
своєчасне виконання ау
біт за якістю і кількістю.
диторських робіт
Формування портфеля за
мовлень
5
Оцінка ризи
Рекомендації щодо оцін
Різним формам ризику, який
ків та вплив
ки власного і контроль
може бути у процесі аудиту,
їх на ауди
ного ризику та вплив їх
можна запобігти при поєд
торські про
на застосування ауди
нанні методичних прийомів
цедури
торських процедур
економічних і документаль
них та притаманних їм про
цедур
6
Оцінка систе
Визначається зміст внут
Використовується зовнішнім
ми внутріш
рішнього контролю (ау
аудитом для дослідження
нього конт
диту) та його функції в
стану менеджменту, марке
ролю
управлінні мікроскономі-
тингу та складання рекомен
кою
дацій щодо поліпшення уп
равління суб'єктами господа
рювання
7
Критерії іс
Розглядаються докази,
Застосовуються критерії оцін
тотності дока
які мають суттєнс значен
ки доказів при виявленні не
зів і достовір
ня для достовірності вис
доліків у суб'єктів господарю
ності при зас
новків аудиту
вання, виявлених аудитом;
тосуванні в
суттєві - враховуються, не
аудиті
суттєві - відкидаються
8
Аудиторські
Аудиторські свідчення -
Аудиторські свідчення (об
свідчення
цс відомості, одержані
грунтування висновків) ма
аудитором у процесі пе
ють бути переконливими,
ревірки діяльності суб'єк
спиратися на різні види до
та господарювання. Цс
казів. Норматив дає можли
нова інформація, добута
вість класифікувати різні
аудитором у процесі дос
види свідчень, взаємонереві-
лідження первинних до
ряти одні докази іншими, зас
кументів, облікових ре
тосовуючи при цьому різні
гістрів, проведення інвен
методичні прийоми і проце
таризації цінностей та
дури, але вони мають бути
інших джерел
підтверджені первинними
документами
9
Ризик впливу
Подано методичні реко
Репрезентативність статис
конкретних
мендації щодо проведен
тичного песуцільного спос
факторів та
ня вибіркових спостере
тереження при проведенні
аудиторських
жень у аудиторському
аудиту обумовлюється зміс
вибіркових
контролі та можливий
том господарських операцій
спостережень
ризик у оцінці конкрет
(перемірювання тканин, пе
них факторів
реважування великих партій
Продовження табл. 3

пор.
Найменування нормативу
Зміст нормативу
Призначення нормативу
затарених товарів та ін.) з ме
тою запобігання виконанню
трудомістких робіт у процесі
аудиту
10
Аналіз інфор
Розглядаються методичні
Дослідження фінансово-гос
мації
прийоми дослідження
подарської діяльності ауди
інформації профінансо
том провадиться на підставі
во-господарську діяль
інформації за допомогою роз-
ність у процесі аудиту гос
рахунково-аналітичних мето
подарюючих суб'єктів
дичних прийомів. Норматив
сприяє поліпшенню аналізу
інформації та підвищує дос
товірність висновків аудиту
11
Формування
Розкривається суть мето
Формування нисіюнків ауди
висновків ау
дичних прийомів і про
ту провадиться після групу
диту
цедур узагальнення ре
вання виявлених недоліків за
зультатів дослідження
періодами їх виникнення,
аудиту за формою, зміс
змістом, матеріально відпові
том, хронологією, доку
дальними особами та ін. Нор
ментування проміжних
матив узагальнює досвід фор
результатів аудиту
мування висновків аудиту
12
Документаль
Документальне оформ
Аудиторський звіт і висно
не оформлен
лення аудиту складаєть
вок повинні бути докумен
ня аудиту
ся з двох видів докумен
тально підтверджені, тому
тів: робочих та підсумко
важливо нри цьому правиль
вих. Норматив розкриває
но застосовувати робочу

 
 

Цікаве

Загрузка...