WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту - Реферат

Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту - Реферат

рекомендації
Для дослідження проектної
при електронній
щодо проведення аудиту в
документації з створення
обробці даних"
умовах автоматизованої
АС01, використання авто
системи обробки інфор
матизованого банку даних
мації (ЛС01)
(АБД)
МНЛ 16 "Техні
Методика проведення ау
При дослідженні баз даних
ка проведення
диту з використанням нор-
АСОІ для аудиту фінансо
аудиту з вико
мативно-довідкоиої і фак
во-господарської діяльності
ристанням ком
тографічної інформації
п'ютерів"
АС01
МНА 17 "Конт
Взаємний контроль опера
При складанні актів вивірян
рагенти замовни
цій і документів при про
ня взаєморозрахунків з контр
ка і аудит"
веденні аудиту
агентами, банками та ін.
МНА 18 "Вико
Види експертиз (технічні,
При залученні експертів з
ристання виснов
графічні, екологічні, това
окремих питань фінансово-
ків експертів при
рознавчі та ін.), зміст і
господарської діяльності
аудиті"
призначення їх
МНА 19 "Ауди
Методичні прийоми несу-
Для застосування теорії ймо
торська вибірка"
цільного статистичного дос
вірності
лідження
МНА 20 "Вплив
Достовірність початкових
Для автоматизації інформа
електронної об
і вихідних даних бухгал
ційного забезпечення аудиту
робки даних на
терського обліку, передба
у реальному масштабі часу
оцінку облікових
чених проектною докумен
систем і внутріш
тацією із створення АС01;
нього контролю"
використання даних бух
галтерського обліку для
внутрішнього контролю на
підприємстві
МНА 21 "Події,
Визначають відповідаль
При внесенні змін до вис
які відбулися у
ність аудитора після скла
новку аудитора або при ро
замовника після
дання висновку за даними
зробці додаткових рекомен
складання балан
балансу і подіями, які ви
дацій акціонерам, директо
су і висновку ау
никли при затвердженні
рату щодо усунення нега
дитора"
фінансового звіту збора
тивних явищ у фінансово-
ми акціонерів, директора
господарській діяльності
том
МНА 22 "Репре
Звернення аудиторів до ад
Для уточнення, пояснен
зентація керів-
міністрації з проханням про
ня окремих показників фі-
Продовження табл. 2
Найменування норм
Зміст норм
Використання норм
ництва щодо ін
надання письмових репре
нансової звітності замов
формації, поданої
зентацій з окремих питань.
ника
аудиту"
Репрезентації керівництва як
в усній, так і в письмовій
формі є джерелом інформа
ції для аудиту
М НА 23 "Оцінка
Визначають критерії, за
При визначенні платоспро
аудитором мож
якими підприємство є бан
можності підприємства, його
ливості постійно
крутом
ліквідності та інших крите
го функціонуван
ріїв можливого банкрутства
ня підприємства"
підприємства
МНА 24 "Вис
Рекомендації щодо аудиту
Для проведення комісійно
новки аудиторів
з питань, які стосуються
го аудиту фінансово-госпо
спеціального
різних галузей знань
дарської діяльності
призначення"
МНА 25 "Обгрун
Достовірність інформацій
При дослідженні достовір
тованість і ауди
ного забезпечення і запо
ності інформації, представ
торський ризик"
бігання ризику
леної аудитору д мстою за
побігання помилкам
МНА 26 "Аудит
Методичні рекомендації
Для оцінки обліку матеріа
облікових
щодо контролю оцінки ре
лів, основних засобів, інвен
оцінок"
сурсів підприємства-замов
таря та обгрунтування дос
ника, відображених в об
товірності їх
ліку
МНА 27 "Аудит
Методи аналізу інформації
Для проведення перспектив
перспективної
з перспектив розвитку фі
ного аудиту фінансово-гос
фінансової ін
нансово-господарської ді
подарської діяльності (біз
формації (бізнес-
яльності підприємства-за
нес-плану)
плану)"
мовника
МНА 28 "Ауди
Стандарт аудиторського
При складанні висновку
торський звіт"
звіту включає структуру
(акта) про результати про
висновку щодо проведеної
веденого аудиту фінансової
перевірки фінансової звіт
звітності і балансу,адекват
ності в цілому, балансу і
ність їх бухгалтерському об
звіту про фінансовий стан,
ліку і відповідність чинно
відповідність їх чинному
му законодавству
законодавству
МНА 29 "Відпо
Правовий захист і відпо
Додержання законодавства і
відальність ауди
відальність аудитора при
виконання завдання (догово
тора"
виконанні договірних зо
ру) на проведення аудиту
бов'язань
прямолінійним і чесним, об'єктивним і не піддаватися тиску інших, тобто бути повністю незалежним. Аудитор повинен додержувати правил конфіденційності, необхідної для надання професійних послуг. Правила етики також вимагають відповідності роботи аудитора технічним і професійним стандартам та нормативам бухгалтерського обліку і аудиту. Аудитор також має додержувати інструкцій клієнтів, якщо вони не суперечать нормативно-правовим актам, що діють у країні.
Планування - зазначається потреба планування роботи аудитора, проведення контрольних тестів, які дадуть змогу йому якісно виконати замовлення клієнта. Планування необхідне для отримання інформації про бізнес клієнта, вивчення системи обліку і внутрішнього контролю; оцінки ступеня ризику, в тому числі ризику матеріальних втрат; розрахунку необхідного часу і обсягу аудиторської роботи.
Робота, виконана іншими аудиторами - аудитор зобов'язаний перевіряти ту частину роботи, яку доручив виконувати іншим фахівцям або аудиторам, що підпорядковані йому. Якщо аудитор використовує результати роботи, виконаної іншими працівниками, то він повинен бути упевнений, що ця робота відповідає вимогам аудиту.
Документація - робота аудитора має документуватися ним самим, що необхідно для оцінки її якості, своєчасності та відповідності стандартам бухгалтерського обліку й аудиту.
Очевидність аудиту - для отримання показників ефективності бухгалтерського обліку і контролю господарських операцій вдаються до контрольних тестів.
Висновок і звіт - висновок аудитора має бути обгрунтованим фінансовою звітністю, до якої висуваються такі вимоги:
відповідністьфінансової інформації вимогам достовірної звітності;
адекватність звітності даним бухгалтерського обліку. До звіту аудитора ставиться вимога висвітлення причин і наслідків аудиторської перевірки фінансової звітності.
Отже, в МНА викладають основні напрями аудиту, зокрема планування, контроль, і фіксацію результатів виконаної роботи. При цьому зазначається, що аудитор має вивчити систему обліку і оцінити її придатність для складання достовірної звітності. Отримані аудитором дані повинні бути достовірними і достатніми для обгрунтування висновків з питань, поставлених на дослідження аудиту. Аудитор може не виконувати частину роботи у випадку, якщо він впевнений, що внутрішній контроль (аудит) на підприємстві доброякісний. Так, аудитор

 
 

Цікаве

Загрузка...