WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту - Реферат

Міжнародний і національний стандарти (норми) аудиту - Реферат

Коломийський економіко-правовий коледж
Реферат
на тему:
Міжнародні і національні стандарти (норми) аудиту
Підготував:
ст. гр. Кб-11
Соломія Катерина П.
Аудит як форма інтелектуальної діяльності має певні особливості організації і методики проведення. Міжнародні асоціації бухгалтерів і аудиторів узагальнили досвід організації і методики обліку та аудиту в країнах з різними формами власності і господарювання у вигляді міжнародних норм аудиту (МНА), які певною мірою виконують функції стандартів з обліку і аудиту.
Стандарти аудиту - це загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх обов'язків з аудиту фінансової звітності. У них подано професійні вимоги до якості (компетентність, незалежність, об'єктивність) аудитора та аудиторських висновків і доказів (свідчень). Метою стандартів аудиту є встановлення загальних правил аудиторської діяльності щодо організації і методики проведення. У практиці аудиту в Україні в перехідний період до ринкової економіки необхідно користуватися міжнародними і національними стандартами, нормативними документами з організації і методології бухгалтерського обліку і фінансово-господарського контролю, які застосовуються у вітчизняній практиці.
Основні принципи і вимоги щодо розробки стандартів аудиту визначені міжнародними нормативами аудиту - 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" і 3 "Основні принципи регулювання аудиту". Останній унормовує принципи аудиторської професійної відповідальності, які необ-хідно застосовувати при виконанні будь-якого аудиту і враховувати при розробці конкретних стандартів аудиту.
До основних принципів норм аудиту відносять:
цілісність, об'єктивність і незалежність, конфіденційність, знання і компетентність;
правила використання результатів робіт, виконаних іншими аудиторами;
документальне оформлення, планування, одержання доказів аудитором;
перевірка систем обліку і внутрішнього контролю;
аналіз висновків аудитора і складання ним звіту.
Кожний стандарт має визначити певну частину або сторону аудиторської роботи, повинен бути коротким і лаконічним, але з достатньою повнотою описувати вимоги до регулювання об'єкта стандарту.
Міжнародні норми аудиту, розроблені і затверджені Міжнародною федерацією бухгалтерів, подано у табл. 4.2.
Подані МНА мають єдину внутрішню структуру, до якої входять такі рубрики: вступ; мета аудиту; відповідальність за фінансові звіти; обсяг аудиту; етика; планування; робота, виконана іншими аудиторами; документація; очевидність аудиту; висновок і звіт.
Стосовно МНА 1 "Мета і основні принципи проведення аудиту" розглянемо зміст кожної рубрики стандарту.
Вступ - розглядається загальна мета аудиту та основні принципи, які є визначальними для професійної значущості аудиту і застосовуються при аудиті фінансової звітності.
Мета аудиту - встановити достовірність фінансової звітності.
Відповідальність за фінансові звіти - визначається відповідальність за достовірність фінансової звітності управлінського апарату об'єкта. Це стосується точності й адекватності бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю принципам облікової політики, спрямованої на захист активів і пасивів суб'єкта господарювання.
Обсяг аудиту - інформація, необхідна для оцінки фінансової звітності. Для цього аудитору необхідно вивчити систему обліку і внутрішнього аудиту, розібратися в оцінці ризиків контролю, що дасть змоіу визначити типи потенційних помилок, фактори ризику, методи перевірки.
Етика - вказується на потребу додержання основних правил етики професійного аудитора, визначених Міжнародною федерацією бухгалтерів. Зокрема, аудитор має бути
Таблиця 1
Орієнтовний перелік міжнародних норм аудиту (МНА), іх зміст та використання під час проведення аудиту
Найменування норм
Зміст норм
Використання норм
МНА 1 "Мета і
Визначено мету аудиту,
При вирішенні організацій
основні прин
його предмет і організаційні
них питань проведення ау
ципи проведен
принципи
диту
ня аудиту"
МИ А 2 "Обо
Конкретизовано обов'язки
При складанні організацій-
в'язки аудитора
аудитора перед клієнтом
но-догонірноі документації
перед клієнтом"
(замовником)
МНА 3 "Основ
Викладено принципи, перед
У всіх видах аудиторської
ні принципи ре
бачені законодавством і нор
діяльності
гулювання ау
мативними документами, що
диту"
регулюють аудиторську ді
яльність
МНА 4 "Плану
Порядок організації і пла
При складанні поточних і
вання аудиту"
нування аудиторської ді
річних планів діяльності ау
яльності
диторської організації
МНЛ 5 "Вико
Методика використання
При проведенні комісійно
ристання мате
висновку (акта) аудитора
го аудиту на підприємстві
ріалів іншого
з інших питань, які вирішу
(кілька аудиторів)
аудитора"
ють для одного замовника
МНА 6 "Оцінка
Можливий ризик помилок
При виборі методики з мс
ризику і внут
при проведенні аудиту,
тою запобігання неправиль
рішній кон
внутрішній контроль
ним висновкам
троль аудиту"
результатів аудиту
МНА 7 "Кон
Методичні рекомендації до
На всіх стадіях аудиту
троль якості ро
контролю роботи аудитора
боти аудитора"
МНА 8 "Ауди
Обгрунтування доказів
У процесі проведення ауди
торські докази"
результатів аудиторського
торського дослідження, об
дослідження
грунтування та реалізації
його результатів
МНА 9 "Доку
Характеристика докумен
У процесі проведення ауди
ментація ауди
тації, яка застосовується в
торських робіт
ту"
аудиті
МНА 10 "Вико
Зміст внутрішнього аудиту,
Для дослідження результа
ристання резуль
що провадиться на підпри
тів інвентаризації, тематич
татів внутріш
ємстві замовника, та поря
них ревізій, при проведенні
нього аудиту"
док використання
внутрішнього аудиту
його зовнішнім аудитом
МНА 11 "По
Характеризують типові по
При визначенні методик про
милки аудиту"
милки аудиторів та дають
ведення аудиту та інформа
рекомендації щодо запобі
ційного забезпечення
гання їм
МНА 12 "Аналі
Методика виконання аналі
Для процедур економічного
тичні процеду
тичних процедур у ауди
аналізу, статистичних, еконо-
ри аудиту"
торському дослідженні
міко-математичних на всіх
стадіях аудиторського дос
лідження
Продовження табл. 2
Найменунання норм
Зміст норм
Використання норм
МІ1А 13 "Синте
Рекомендації до узагаль
При оформленні результатів
тичні процедури
нення аудитором викона
аудиту у машинограмах, таб
аудиту"
ної роботи
лицях, відомостях
МІ1А 1.1"Інша
Характеризують інформа
При складанні кон'юнктур
інформація з фі
цію разом з фінансовою
них оглядів на достовірність
нансової діяль
звітністю
інформації керівництва під
ності, яка підля
приємств, корпорацій із оп
гає аудиту"
рилюдненими фінансовими
звітами
МИЛ 15 "Аудит
Методичні

 
 

Цікаве

Загрузка...