WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Місце управлінського обліку в системі облікової інформації - Реферат

Місце управлінського обліку в системі облікової інформації - Реферат

для управлінських звітів. Оскільки дані фінансового обліку вимагають вивірки (вивірення, перевірки, звірки) бухгалтерами фінансової бухгалтерії і перевірки зовнішніми аудиторами, то проходить декілька тижнів (при квартальних термінах) або декілька місяців (при річних термінах). До того ж, необхідний час на друкування і розповсюдження звітності.
Звіти по управлінському обліку можуть складатися щоквартально, щомісячно, щотижня, щоденно, так як містять інформацію, яка вимагає негайних дій.
Ступінь (міра) відповідальності. Часто податкові органи накладають штрафні санкції за порушення встановлених правил ведення фінансового обліку. В майбутньому, ймовірно, акціонери і кредитори за викривлення звітності для зовнішніх користувачів будуть звертатися в суд.
Дані управлінського обліку, як було зазначено (відмічено) раніше, не призначені для широкої громадськості і часто наближені (приблизні). Тому за рішення, котрі адміністрацією були визнані неправильними, несе відповідальність менеджер.
Слід відмітити, що дисциплінарна відповідальність застосовується до менеджерів за певні вчинки, але не за якісь дані управлінського обліку.
Таким чином, недивлячись на відмінності між фінансовим і управлінським обліком існує подібність (схожість), котра проявляється через елементи методу, об'єкти обліку і єдинство (єдність) вихідної інофрмації.
Розбіжності між внутрішньогосподарським (в) та фінансовим (ф) бухгалтерським обліком за Сопком В. стосуються таких характеристик:
1) користувачі: зовнішні (ф), внутрішні(в);
2) обов'язковість ведення: обов'язковий (ф), необов'язковий (в);
3) звітність: повна фінансова звітність (ф), короткотермінова сегментна звітність (в);
4) залежність від внутрішньої побудови діяльності: незалежить (ф), залежить (в);
5) свобода вибору ведення обліку: суворо відповідно до законодавства (ф), вільний вибір (в);
6) відображення часу: сувора фінансова історія підприємства (ф), акцентування на майбутнє (в);
7) критерій точності: абсолютна точність (ф), можливі відхилення (в);
8) базисна структура: теорія двоїстості: актив = пасиву (ф), облік за центрами відповідальності (в).
Визначення спільностей та розбіжностей між бухгалтерським фінансовим та внутрішньогосподарським обліком дає змогу константувати: попри єдність принципів побудови та документування внутрішньогосподарський облік будується цілком автономно. Ця автономність настільки велика, а індивідуальність настільки жорстока що, наприклад, на двох підприємствах, які випускають одну й ту саму продукцію, але за різними технологіями, побудова внутрішньогосподарського обліку різна. Наведемо найпростіший приклад. Два хлібозаводи, перший має дежеву (перервну) технологію тістоприготування, а другий устаткування з безперервного тістоприготування. На цих заводах будуть дві різні системи внутрішньогосподарського обліку, бо контроль затрат за єдиною системою неможливий.
Це вимагає визначити чинники побудови внутрішньогосподарського обіку затрат та доходів (див.пит. 1.5, 1.6).
Досвід роботи західних країн з ринковою економікою (США, ФРН, Франція, Японія та ін.) показує, що розмежування бухгалтерії на дві частини - фінансову і управлінську, сприяло підвищенню рівня економічної роботи фірм і досягненню основної мети - зростання прибутків і , відповідно, зменшення затрат, що дає їм змогу виживати в жорстокій конкурентній боротьбі.
Суттєвим недоліком вітчизняної системи бухгалтерського обліку є те, що вона не задовольняє потреби зовнішніх і внутрішніх користувачів.
Ринковій системі управління затратами і результатом має відповідати певна система обліку, яка включала б два рівні обліку затрат і результатів, а саме: фінансовий облік затрат і результатів та управлінський облік затрат і результатів. На першому рівні розв'язуються завдання, які забезпечують взаємовідносини підприємства із зовнішніми користувачами та дають відображення затрат і результатів у цілому по підприємству. На другому рівні розв'язуються завдання, що забезпечують взаємовідносини підприємства з внутрішніми користувачами та дають відображення затрат і результатів по центрах відповідальності, видах діяльності, видах продукції тощо. Вирішення наведеної сукупності завдань є можливим лише за наявності сформованих двох взаємозв'язаних структур - фінансової і управлінської бухгалтерії. Взаємозв'язок управлінського і фінансового обліку можна подати у вигляді схеми (див.мал.2.8.).
Мал.2.8. Взаємозв'язок управлінського і фінансового обліку
Розподіл обліку на фінансовий і управлінський сприятиме, по-перше, посиленню управлінської орієнтації фінансового обліку і, по-друге, спрямовується на конкретні фінансові результати, що сприятиме реалізації системи на основі моделі "затрати - випуск - результат".
Види обліку
В країнах з розвинутою ринковою економікою переважно розрізняють фінансовий і управлінський облік.
Управлінський облік Фінансовий облік
А. Внутрішньогосподарський виробничий облік; Б. Внутрішньогосподарський фінансовий облік; В. Фінансовий облік для зовнішніх користувачів інформації; Г. В тому числі податковий облік.
Мал. Схема взаємозв'язку управлінського та фінансового обліку
Фінансовий облік охоплює інформацію, яка формується в сфері грошового процесу. В основному він орієнтований на зовнішніх користувачів, але використовується також для внутрішнього управління підприємством. Тому досить часто його називають також зовнішнім обліком. Ведення фінансового обліку, як правило, чітко регламентовано. Результатом фінансового обліку є складання періодичної, обов"язкової звітності, котра надається (представляється) підприємством фіскальним державним органам, власникам і іншим зацікавленим користувачам.
Управлінський облік охоплює ті види облікової інформації, котрі необхідні для управління в межах підприємства. Основна мета управлінського обліку - забезпечення інформацією менеджерів підприємства, які відповідальні за конкретні сфери і види діяльності. Норми і правила його ведення встановлюються самим підприємством.
В управлінському обліку окремо виділяється виробничий облік. Його об"єктом є реальний процесяк сукупність факторів виробництва. В виробничому обліку відображається кожна документально оформлена господарська операція як рух вартості.
Основні завдання виробничого обліку полягають в наступному:
1) документування і звітність. Всі господарські операції систематизуються на основі документів по часу і суті для того, щоб стан підприємства можна було представити за різними ознаками: майнове, боргове, степінь (міра) ефективності;
2) економічний контроль. Облік повинен дати можливість в будь-який момент контролювати економіку і рентабельність виробництва;
3) планування. Облік повинен надати дані для прийняття управлінський рішень, наприклад, для вибору інвестиційних проектів, ціноутворення , планової політики і т.д.
В зв"язку особливими завданнями фінансового і виробничого обліку в сучасній ринковій економіці раніше єдина бухгалтерія все більше поділяється на дві бухгалтерії: фінансову і виробничу (див. мал.).
?
Складання фінансової Калькулювання затрат
звітності на виробництво
Контроль за фінансовими
активами Контроль за виробничою
діяльністю
Податкове планування
Мал. Виробнича і фінансова бухгалтерія в системі управління підприємтством.

 
 

Цікаве

Загрузка...