WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Місце управлінського обліку в системі облікової інформації - Реферат

Місце управлінського обліку в системі облікової інформації - Реферат

Місце управлінського обліку в системі облікової інформації1. Порівняльна характеристика управлінського та фінансового обліку (взаємозв'язок між фінанасовим і управлінським (внутрішньогосподарським) обліком).
2. Чинники (фактори), які впливають на побудову внутрішньогосподарського обліку затрат та доходів.
3. Групування чинників (факторів) процесу виробництва за технологією.
4. Висновки.
Сучасне підприємство зі своєю складною структурою виробництва виступає в економіці динамічним об'єктом господарства і представляє закінчену (завершену) систему з певними (визначеними) внутрішніми і зовнішніми цілями. Вони визначають склад і зміст інформації, котра формується і обробляється на підприємстві.
Управлінський облік, будучи продовженням фінансового обліку, має з ним реальний, справжній взаємозв'язок і певні відмінності.
Взаємодія управлінського і бухалтерського обліку досягається на основі наступності (послідовності) і комплексного використання первинної інформації, єдності норм і нормативів, а також єдності нормативно-довідкової інформації в цілому, доповнення інформації одного виду обліку даними другого, одноразової фіксації всієї вихідної змінної інформації в первинному обліку, взаємопроникнення методів або їх елементів, наближення облікової інформації до місць прийняття рішень, єдиного підходу до розробки задач управлінського і фінансового обліку виробництва при проектуванні або удосконаленні систем автоматизованого управління виробництвом.
На мал 2.4 (див. на с.9) представлені (наведені) передбачувані методологічні основи взаємозв'язку фінансового і управлінського обліку, котрі розглянуті на прикладі обліку виробництва.
Незважаючи на те, що в кожному з видів обліку присутні (притаманні) свої особливості, вони мають загальні характеристики в принципах побудови, використовуючих методах і , що найбільш важливо, в управлінському і фінансовому обліку в процесі поточного управління виробництвом в якості єдиних об'єктів виступають засоби праці і сама праця, тобто матеріальні і трудові ресурси.
Між внутрішньогосподарським та фінансовим бухгалтерським обліком є дуже багато спільного. Насамперед ідеться про такі характеристики:
1) єдина система первинного обліку;
2) єдині принципи побудови обліку як двоїстого процесу;
3) єдине професійне середовище та інші.
Розглянемо більш детально риси подібності управлінського та фінансового обліку:
1. І управлінський, і фінансовий облік грунтується на єдиній системі збирання і первинної обробки облікової інформації: цю систему називають також "первинним обліком" або "обліком першого поверху". Саме на рівні первинного обліку відбувається реєстрація окремих господарських подій або фіксація певних чинників, пов'язаних з цими подіями. Надалі ця інформація узагальнюєтся і обробляється у системах управлінського та фінансового обліку відповідно до їх цільового призначення.
2. Як уже зазначалося вище, управлінський облік не керується загальноприйнятими бухгалтерськими стандартами. Але основоположні принципи, що лежать в основі цих стандартів, часто діють і щодо управлінського обліку. Наприклад, обліковий постулат "достовірність облікових даних" знаходить своє безпосереднє відобораження у фінансовому обліку, де є жорстка вимога щодо точності та перевіреності його даних. В управлінському обліку поняття точності відносне. Проте разом з тим безсумнівно, що управлінський апарат у своїй діяльності не може керуватися виключно не перевіреними і суб'єктивними даними та оцінками.
3. І управлінський, і фінансовий облік значною мірою грунтується на концепції відповідності в управлінні. Ієрархія відповідальності у фінансовому обліку в основному існує у вигляді "власники - вищий менеджмент", а в управлінському - охоплює всі рівні від вищого менеджменту до окремого працівника, який відповідає за здійснені ним витрати.
Об'єкти Методи Принципи
Мал.2.4.Методологічні основи взаємозв'язку фінансового і управлінського обліку
4. Дані управлінського, і фінансового обліку використовуються для прийняття рішень: управлінського - менеджерами підприємства; фінансового - акціонерами, кредиторами, інвесторами, податковими органами та ін. Обидва класи рішень у кінцевому підсумку впливають на діяльність підприємства: рішення менеджерів - безпосередньо; зовнішніх чинників - опосередковано.
5. І управлінський, і фінансовий облік входять в одне професійне середовище, де як окремі сектори можна виділити також бюджетний облік та бухгалтерську освіту. Професіонали вищої кваліфікації на відміну від вузьких фахівців є універсалами і їх діяльність відзначається високим ступенем диверсифікації.
Обидва види обліку грали і відіграють регулюючу роль і несуть в собі елементи такої системи, котра передбачає прямі і зворотні зв'язки при виконанні функцій спостереження, вимірювання різних характеристик виробництва або його окремих частин, обробки інформації за даними первинної документації. Підтвердженням тому служить рух звітної документації між підрозділами і службами підприємства і бухгалтерією.
Порівнюючі фінансовий і управлінський облік, можна виділити в них і відмінності. З метою подальшого дослідження проведемо порівняльний аналіз фінансового та управлінського обліку, зіставивши конкретні ознаки обох систем (див.табл.2.1). На мал.2.7 відмінні (характерні) ознаки кожного виду обліку згруповані відносно характеристик інформації.
Ступінь регламентації
За рішенням адмінстрації (необов'язковий) Обов'язковість ведення
Точність інформації
Багато приблизних оцінок Незначні відхилення в відображенні даних для зовнішніх користувачів
Масштаби інформації
Центри відповідальності, продукти, Підприємство в цілому
зони збуту і т.п.
Мета обліку
Забезпечити інформацією внутрішніх Складання звітності для зовнішніх
користувачіів для планування і користувачів інформації
управління
Користувачі інформації
Група працівників управлінського- Група працівників, які не входять в
персоналу, які входять в склад склад підприємства - зовнішні
підприємства - внутрішніх користувачі
користувачів
Принципи обліку
Корисність інформації для Загальноприйняті, стандарти-
прийняття рішень безвідносно зовані принципи обліку
до норм і юридичних вимог
Структура обліку
Немає базисної рівності. Три види Базисна рівність: активи = зо-
об'єктів: доходи, витрати, активи в'язання + власний капітал
По часу співвідношення інформації
Минулий і майбутній час, за певний Минулий час, за певний період
(визначений) і на певний час
Форми вираження інформації
Грошове і натуральне вираження Грошове вираження продукту обліку
продукту обліку
Частота подачі інформації
Визначається завданнями, найчастіше - Квартальна, річна
щотижнева, декадна, щомісячна
Строки надання користувачам
По мірі закінчення звітногоперіоду Через кілька тижнів або місяців по
(щоденно - на наступний ранок і т.п) закінченні звітного періоду (кварта -
льна - 30 числа наступного місяця після закінчення квартала і т.п.)
Ступінь відповідальності
Дисциплінарна відповідальність Адміністративна відповідальність
(зауваження, догана і т.д.) (штраф і т.д.) по закону
Мал.2.7. Відмінні (характерні) ознаки кожного виду обліку
Ступінь

 
 

Цікаве

Загрузка...