WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика складання і аудит фінансової звітності - Реферат

Методика складання і аудит фінансової звітності - Реферат

незавершеного виробництва в натурі;
o установлення лишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;
o виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матеріальних цінн стей та нематеріальних активів, що не використовуються;
o перевірка дотримання умов та порядку збереження матеріальних та грои вих цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних фондів;
o перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фондів, не матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів І фінансових вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютне та інших рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кр диторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутні^ періодів, резервів наступних витрат і платежів.
Таблиця 1.5.Особливостфі інвентаризації окремих активів.
Вид активів (зобов'язань) Особливі вимоги до проведення інвентаризації Особливі вимоги до оформлення результатів інвентаризації
Інвентаризаційний опис, акт інвентаризації Протокол засідання інвентаризаційної комісії
1 2 3 4
Основні засоби Періодичність іцнвентаризації будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних фондів - один раз у три роки, бібліотечних фондів - один раз у п'ять років Терміни, ініціатори та джерела списання витрат на спорудження неврахованих об'єктів
Товарно-матеріальні цінності "Перевантажування, обмір, підрахунок у порядку розміщення цінностей у даному приміщенні
" Здійснення послі-довно за місцями зберігання з оплом-бу ванням примі-щення після закін-чення інвентариза-ції
" Оприбуткування та видача цінностей під час інвентариза-ції з поміткою інвентаризаційної комісії " Окремі описи на товарно-матеріальні цінності:
- у дорозі
- відвантажені, але не оплачені у сторк покупцями;
- що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці)
" Групові описи МШП, виданих в індивідуальне ко-ристування пра-цівників із зазна-ченням у них від-повідальних за ці предмети осіб (на яких ведуться облікові картки) з їх розпискового опису
Незавершене виробництво, ка-пітальне будів-ництво і ремонт " Застосування тех-нічних розрахунків для визначення кількості сировини і матеріалів, що входять до складу неоднорідної маси або суміші в незавершеному виробництві " найменування заділу, стадія або ступінь їх готов-ності, кількість або обсяг робіт
" окреме документування сировини, мате-ріалів, купованих напівфабрикатів, що перебувають біля робочих місць і не підда-вались обробці " стан об'єктів, що законсерво-вані і будівництво яких тимчасово припинене, при-чини і підстави для їх консервації
" причини затри-мки оформлення здачі в експ-луатацію об'єктів, що фактично вве-дені в дію пов-ністю або час-тково, але прий-няття і введення в дію яких не оформлене належними документами, а також завершених, але з якихось причин не введених в дію яких не оформ-лене належними документами, а також заверше-них, але з якихось причин не вве-дено в дію
Витрати майбутніх періодів та резерви " визначення за-лишку резервів на оплату відпусток, на гарантійний резерв за розра-хунком
" документальне підтвнрдження сум, віднесених до витрат майбутніх періодів
Розрахунки "Термін відповіді на виписки, отримані від кредиторів (надані дебіторам) - 10 днів
" Отримання розра-хунково-платіжних документів на невідфактуровані поставки
" Неврегульовані розрахунки (крім розрахунків з банка-ми, фінансовими і податковими орга-нами відображається за даними обліку) Надання довідки про дебіторську і кредиторську заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, із зазначенням осіб, винних у цьому, назви і адреси дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості
1.4. Облікова політика підприємства
Для складання фінансової звітності у відповідності до діючих нормативних актів та надання її користувачам керівництво підприємства формує облікову політику: обирає принципи, методи і процедури обліку таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності підприємства та забезпечити зіставність показників фінансових звітів.
Визначення терміну "облікова політика" дається в ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" і в п.3 П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": "облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності".
Тобто, під-обліковою політикою слід розуміти сукупність способів ведення бухгалтерського обліку прийняту підприємством - первинного спостереження, вартісного виміру, поточного групування та узагальнення фактів господарського життя.
Облікова політика підприємства згідно з п.п. 25.1 П(С)БО 1 розкривається у примітках до фінансової звітності, де підприємство висвітлює обрану облікову політику шляхом опису: а) принципів оцінки статей звітності; б) методів обліку за окремими статтями звітності.
Вона розробляється на багато років і може змінюватись лише в тому, випадку, якщо: змінюються статутні вимоги; змінюються вимоги органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку; зміни забезпечать більш достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
Не вважається зміною облікової політики встановлення облікової політики для:
а) подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій;
б) подій або операцій, які раніше не відбувалися.
Облікова політика застосовується щодо подій і операцій з моменту їх виникнення. Якщо, наприклад, суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика поширюється лише ьа події та операції, що відбуваються післ*дати зміни облікової політики.
У разі зміни облікової політики у примітках до фінансової звітності слід розкривати причини і сутність зміни, суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обгрунтування неможливості її достовірного визначення.
У ст. 4 Закону України "Про бухгалгерський облік і фінансову звітність в Україні" і п.18 П(С)БО 1 наводяться десять основних факторів, якими слід керуватися при визначенні облікової політики:
==>форма власності та організаційно-правова форма (ТзОВ, АТ, СП, ДП тощо);
==> вид діяльності чи галузеве підпорядкування (комерційна діяльність, будівництво, промисловість тощо);
==> обсяги виробництва,середньоспискова чисельність працівників тощо;
==> відносини із системою оподаткування (звільнення від різного виду податків, надання пільг по оподаткуванню);
==> можливість самостійних дій з питань ціноутворення;
==> стратегія фінансово-гшосподарського розвитку (мета і завдання економічного розвитку підприємства на

 
 

Цікаве

Загрузка...