WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика складання і аудит фінансової звітності - Реферат

Методика складання і аудит фінансової звітності - Реферат

показується сума заборгованості підприємств банками за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням Кт 505, Кт 502
Кт 503, Кт504
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 У статті "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховвуються відсотки Кт 505, Кт 506
Кт 51, Кт 52
Відстрочені податкові зобов'язання 460 У статті "Відстрочені податкові зобов'язання" показується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та полдатковою базами оцінки Кт 54
Інші довгострокові зобов'язання 470 У статті "Інші довгострокові зобов'язання" показується сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу "довгострокові зобов'язання" Кт 53, Кт55
Усього за розділом ІІІ 480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банкамиза отриманими від них позиками Кт (60) (за вик-люченням
Кт 605-606)
Поточна заборогованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 У статті "Поточна заборого-ваність за довгостроковими зобов'язаннями" показується сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу Кт 61
Векселі видані 520 У статті "Векселі видані" показується сума заборгованості на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів Кт62
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" показується сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями) Кт 63
Поточні зобов'язання за розрахунками:
З одержаних авансів
З бюджетом
З позабюджет-них платежів
Зі страхування
З оплати праці
З учасниками
Із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов'язання
540
У статті "Поточні зобов'язання за одержаними авансами" відображається сума авансів, оддержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт, (послуг)
Кт 681 (Кт 36)
550 У статті "Поточні зобов'язання розрахунків з бюджетом" показується заборгованість за всіма вилами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства Кт 641
560 У статті "Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів" показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством Кт 642
570
У статті "Поточні зобов'язання зі страхування" відображається сума заборгованості за відразхуваннями до Пенсійного фонду , на соціальне страхува-ння, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників Кт 65
580 Кт 66
590 У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формування статутного капіталу Кт 67
600 У статті "Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків" відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків Кт 682, Кт 683,
Кт 63 (у частині заборгованості пов'язаним сторонам)
610 У статті "Інші поточні зобов'язання" відображається суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших статтей, наведених у розділі Поточні зобов'язання Кт 605, Кт 606
Кт 644, Кт 684
Кт 685
Усього по розділу 620
V. Доходи майбутніх періодів 630 До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи отримані прготягом поточного або попередніх звітніх періодів Кт 69
Баланс 640
2.2. Методика складання Звіту фінансові результати.
Форма і зміст Звіту про фінансові результати визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 (далі - П(С}БО 3) "Звіт про фінансові зультати". Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. Вимоги П(С)БО 3 стосуються підприемств організацій, установ та інших юридичних осіб (далі - підприємств) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Особливості складання консолідованого звіту про фінансові результати визначаються П(С)БО 20 розділ 10). Малі підприємства складатимуть такий Звіт за спрощеною фори відповідно до П(С)БО 25
Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів, кожний з яких розкриває певний аспект доходів, витрат і фінансових результатів підприємства (табл. 2.3.)
Таблиця 2.3. Структура звіту про фінансові результати
Звіт про фінансові результати Розділи Призначення Види підприємств
І. Фінансофі результати Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду Усі (крім кредитних та бюджетних
ІІ. Елементи пераційних витрат Кваліфікація операційних витрат звітного періоду за економічними елементами Усі (крім кредитних та бюджетних
ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій Інформація про прибуток та дивіденди на одну просту акцію, яка знаходилася в обігу Тільки АТ
Розділ І Звіту про фінансові результати надає інформацію про доходи і витрати з точки зору власника підприємства і:
o розглядає прибуток як джерело виплат власникам (нарахування і сплати дивідендів тощо), створення резервного капіталу або збільшення статутного капіталу;
o усі витрати, пов'язані з отриманням доходу звітного періоду, включаючи і податок на прибуток, вважає витратами звітного періоду.
Розділ II цього Звіту надає змогу провести необхідний аналіз структури витрат на виробництво, управління, збут та інших операційних витрат за економічними елементами та використовується для складання Звіту про рух грошових коштів (під час коригування суми нерозподіленого прибутку на негрошові статті, зокрема на суму амортизації).
Розділ III Звіту про фінансові результати стосується лише акціонерних товариств, прості або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, у тому числі таких товариств, якізнаходяться у процесі випуску зазначених акцій.
Загальні критерії визнання статей у фінансових звітах - імовірність збільшення або зменшення майбутніх економічних вигід, пов'язаних із цією статтею, та можливість достовірного визначення оцінки статті - установлені П(С)БО 1.
П(С)БО 3 деталізує ці критерії стосовно доходу і витрат.
Доходи і витрати включаються до складу Звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності. Тому доходи і витрати визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачуються грошові кошти), і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться: Крім того, витрати визнаються у Звіті про фінансові

 
 

Цікаве

Загрузка...