WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика складання і аудит фінансової звітності - Реферат

Методика складання і аудит фінансової звітності - Реферат

"Довгострокова дебіторська заборгованість"
18 "Інші необоротні активи"
дебіторської заборгованості по розрахунках з покупцями і замовниками
38 "Резерв сумнівних боргів" (944 "Сумнівні та безнадійні борги" - якщо резерву недостатньо) 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
іншої дебіторської заборгованості
944 "Сумнівні та безнадійні борги" 37 "Розрахунки з різними дебіторами"
короткострокових фінансових інвестицій
977 "Інші витрати звичайної діяльності" 35 "Поточні фінансові інвестиції"
запасів
947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" 20 "Виробничі запаси", 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",
23 "Виробництво",
25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогоспо-дарського виробництва",
28 "Товари"
неопераційних зобов'язань
60 "Короткострокові позики"
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"
62 "Короткострокові векселі видані"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими операціями" 69 "Доходи майбутніх періодів"
74 "Інші доходи"
операційних зобов'язань
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими операціями" 69 "Доходи майбутніх періодів" 71 "Інший операційний дохід"
Заборго-ваність з відшкоду-вання збитків Основних засобів, інших необо-ротних активів 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"
746 "Інші доходи від звичайної діяльності"
746 "Інші доходи від звиної діяльності"
641 "Розрахунки за податками" (сума ПДВ)
Запасів, грошових коштів 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"
716 "Відшкодування раніше списаних активів" 716 "Відшкодування ранщ списаних активів"
641 "Розрахунки за податками" (сума ПДВ)
Інші етапи складання фінансової звітності (Балансу, Звіту про фінансовії зультати. Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та міток) будуть розглянуті в наступному розділі.
2.1. Методика складання Балансу.
Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдив неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну , Баланс дає можливість визначити склад та структуру майна підприєї" ліквідність та оборотність оборотних засобів, наявність власного та запо ного капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості та інших показників. Отримання такої інформації є необхідною умовою для І няття обґрунтованих управлінських рішень, а також для оцінки ефектив майбутніх вкладень капіталу та ступеня фінансових ризиків.
Бухгалтерський Баланс складається на основі бухгалтерських записів підтверджені відповідними первинними документами. Перед складанням баланлансу необхідно звірити дані на аналітичних рахунках з даними на відповідних синтетичних рахунках - звіряються початкові та кінцеві сальдо та обороті звітний період.
З метою зіставності фінансових звітів різних періодів у Балансі наводиться інформація на початок та на кінець звітного періоду. Дані на початок переносяться в Баланс з попереднього річного звіту, а дані за кінець звітного періоду - переносять в Баланси з Головної книги, у якій згруповані дані по ного періоду.
Статті Балансу повинні бути узгодженими та дорівнювати залишкам на аналітичних та синтетичних рахунках у Головній книзі на кінець звітного періоду.
Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Звітним періодом для складання Балансу, як і всієї фінансової звітності, лендарний рік. Проміжна звітність (місячна, квартальна) складається нар ючим підсумком з початку звітного року.
Зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються П(С)БО 2 "Баланс".
Необхідно пам'ятати, що згортання аатей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними П(С)БО.
Сальдо рахунків, які відображаються у відповідних статтях Балансу, мав дені в табл. 2.2.
Таблиця 2.2. Взаємозв'язок балансу та розрахунків.
Актив
Код рядка
Визначення статтей згідно П(С)БО 2 "Баланс" Рахунки (субрахунки) сальдо яких відображені у відповідних статтях
1 2 3 4
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
010
У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами)
Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу
011
Первісна вартість нематеріальних активів
Дт12
012
Нарахована у встановленому порядку сума зносу нематеріальних активів
Кт 133
Незавершене будівництво
020
У статті "Незавершене будівництво" показується вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва
ДтІ5
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
030
У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів
До підсумку Балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу
031
Первісна (переоцінена) вартість
Дт 10, Дт 11
032
Сума зносу основних засобів
КтІ32
Довгострокові фінансові інвестиції:
які облічуються за методом участі в капіталі інших підприємств
040
У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент
Фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) облічуються методом участі в капіталі Дт 141
Інші фінансові інвестиції
045
Дт 142, 143
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
У статті "Довгостроковадебіторська заборгованість" показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу
Дт 16
Відстрочені податкові активи
060
У статті "Відстрочені податкові активи" відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки
Дт 17
Інші необоротні активи
070
У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених

 
 

Цікаве

Загрузка...